Kiki Bach har Lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen | 1. stedfortræder indstilles til at tage over

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Kiki Bach (A) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt holder møde den 28. maj 2020 kl. 18.00, hvor et af punkterne er Lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4 træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortrædersindtræden er til stede.


Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Jammerbugt Kommunalbestyrelse har med hjemmel i lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, 2. pkt. truffet beslutning om, at stedfortræder, hvor der foreligger forfald, af de ovenfor nævnte grunde, indkaldes uanset den forventede varighed af fraværet, jf. Jammerbugt Kommunes styrelsesvedtægt § 19, stk. 3, 1. pkt.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4 træffer kommunalbestyrelsenbeslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede. Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse tage stilling til, hvorvidt der foreligger et forfald, der efter § 15, stk. 2 berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt at stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Kiki Bach har oplyst, at hun har forfald fra den 7. maj 2020 og frem til den 31. august 2020 med forbehold om forlængelse.

Fillip B. Christensen er i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 indkaldt til dette møde. Han er 1. stedfortræder for den relevante kandidatliste og fortsat bosat i Jammerbugt Kommune.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

Indstilling til Kommunalbestyrelsen på møde den 28. maj 2020.

Sekretariatet indstiller til, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Kiki Bach har lovligt forfald minimum frem til den 31. august 2020, samt at 1. stedfortræder Fillip B. Christensen indtræder i kommunalbestyrelsen i forfaldsperioden.