Jetsmark Lokalråd søger om hjælp til projektet “Etablering af synlig rød tråd i Jetsmark”

Foto: Fra dagsordenen
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Jetsmark Lokalråd søger om 38.250 kr. til projektet “Etablering af synlig rød tråd i Jetsmark”, hvilket svarer til 54% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, at ansøgningen ikke imødekommes på baggrund af ovenstående kommentarer fra forvaltningen.


Sagsfremstilling
Ansøger, Jetsmark Lokalråd, søger om støtte til at etablere synlige symboler på fællesskabet mellem Pandrup-Kaas-Moseby. Synligheden herpå består af bogstaverne P og K, lignende Mosebys nuværende “M’er”, med hjortefamilier svejset på disse bogstaver. I bogstav-skulpturerne er der endvidere plads til beplantning. Ansøger oplyser, at der i Jetsmarks tre borgerforeninger er opbakning til projektet. Placeringen af disse bogstaver er indtil videre følgende:

Torvene til de tre byer, Pandrup, Kaas og Moseby.

Pandrup Anlæg, Kaas Lystanlæg, Kaas Forsamlingshus, Pandrup Markedsplads, Moseby Gl Skole, Jetsmark Idrætscenter.

Ansøger oplyser, at alle positioner aftales præcist med Jammerbugt Kommune inden opsætning efter kommunens ønsker og anvisninger.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.Projektet kan siges at indgå i Jetsmarks LUP, idet det heri står ønsket at arbejde med områdets fælles identitet.Jetmarks tre borgerforeninger vil forestå drift og vedligehold, ligesom Moseby Borgerforening vedligeholder M’erne på nuværende tidspunkt.

Ansøger oplyser, at driften vil blive efter samme aftaleform, som er lavet mellem Jammerbugt Kommune og Kaas Borgerforeninger ifm. overdragelsen af legepladsen i Kaas Lystanlæg. Opsætning, sammensvejsning samt fastgørelse/svejsning af hjortene til bogstaverne varetages af lokale frivillige.

Ansøger oplyser, at bogstaverne monteres med vinkelbeslag på fast underlag (fliser/asfalt). Dette udføres af en lokal frivillig som også står for transporten af bogstaverne.Opstilling af bostav-skulpturerne kræver en accept fra grundejer, som i de nævnte placeringer er Jammerbugt Kommune.

Jetsmark Lokalråd har tidligere på året søgt om støtte til lignende fællesskilte ved indfaldsvejene i Jetsmarks tre byer – også med det formål at signalere fælles identitet. Projektet fik afslag med henvisning til beslutningen truffet i Liv i By og Skole om, at skrinlægge ideen – til dels grundet nye skærpede vejregler, og derudover grundet en forventet øget omkostning for Jammerbugt Kommune, hvis der fremover kommer lignende ansøgninger om skilte i kommunens øvrige byer.

Det er Vækst og Udviklings opfattelse, at den fremsendte ansøgning stadig kolliderer med sidstnævnte beslutning truffet i Liv i By og Skole – på trods af ændringer i placeringer.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.