Igangsætning af forslag til et område ved Peter Løthsvej i Aabybro

Foto: Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email


Igangsætning af forslag til et område ved Peter Løthsvej i Aabybro

Teknik og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 30. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af igangsætning af proces med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 27-042 for et område ved Peter Løthsvej i Aabybro


Sagsid.: 01.02.05-P16-43-22BeslutningstemaGodkendelse af igangsætning af proces med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 27-042 for et område ved Peter Løthsvej i Aabybro (Startredegørelse).

Sagsbeskrivelse

Der ønskes igangsat en ny lokalplan for den fremtidige anvendelse af det afgrænsede areal ved Peter Løthsvej i Aabybro.

Koncept for udvikling af området

Den overordnede vision for den ny bebyggelse er at skabe et nyt område for børnefamilier og/eller seniorer. Boligtypen er tæt-lav (rækkehuse/dobbelthuse), og visionen er at lave et nyt og moderne område, der har karakter af en åben karréstruktur, med adgang til fælles rekreativt område. I midten af området kan der opføres fælleshuse i form af pavillion/workshoplokaler/drivhuse, som har til formål at styrke den sociale bæredygtighed i området, og dermed en stærk tiltrækningsevne til det nye boligområde.

Det er også visionen at indrette dette område til et rekreativt område med stiforløb.

Bilag fra sagsfremstillingen: Her ses afgrænsning, indretning og visionskortet.

Eksisterende planlægningsmæssige forhold

Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 1.02, delområde 2, og hele området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Området er i dag meget kuperet, og der kræves derfor en udjævning af arealet for bedst mulig udnyttelse.

Området er jf. Kommuneplan21 beliggende i et rammeområde til rekreative formål (ramme 27.R2). Udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde forudsætter et tillæg til kommuneplanen, der udlægger arealet til boligområde.

En del af området er omfattet af §3, som søges afklaret, og dette kommer til at få indflydelse på den endelige placering samt udformning af husene. Det samme gælder for terrænregulering af området, som også får indflydelse på det endelige projekt. Visionskortet har blot til formål at vise potentialet ved området, og derfor viser skitsen ikke p-pladser, affaldssortering mv., som en “rigtig” projektering stiller krav til.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af opkrævning af administrationsudgifter fra pumpelag

Retsgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ved igangsætning af en planlægningsproces vil der være indbygget offentlige høringsfrister, høring af berørte myndigheder mv.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at der igangsættes en proces med udarbejdelse af et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg for området ved Peter Løthsvej i Aabybro.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn