Hvilken valgform skal anvendes ved afvikling af Seniorrådsvalget i 2025 i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Hvilken valgform skal anvendes ved afvikling af Seniorrådsvalget i 2025 i Jammerbugt

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune skal på deres møde den 20. juni 2024 tage stilling til, hvilken valgform der skal anvendes ved afvikling af Seniorrådsvalget i 2025.

Sagsbeskrivelse
Der skal afholdes valg til Seniorrådet i Jammerbugt Kommune senest ultimo 2025.

Seniorrådet er et obligatorisk råd, hvor ældre har mulighed for at drøfte og medvirke til at forme indholdet til kommunens politikker for ældre borgere.

Kommunalbestyrelsen skal senere tage stilling til antal medlemmer af Seniorrådet samt opstilling af valgliste. Seniorrådet i Jammerbugt Kommune består på nuværende tidspunkt af 13 folkevalgte repræsentanter, som vælges for fire år ad gangen, inddelt i fire områder: Brovst, Pandrup, Fjerritslev og Aabybro. Alle borgere, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har stemmeret og er valgbare til Seniorrådet.

Seniorrådet har fremsendt ønske til administrationen om, at seniorrådsvalget i 2025 afholdes som fremmødevalg.

Jævnfør Retssikkerhedslovens §32 er det Kommunalbestyrelsen, der sørger for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med Seniorrådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Seniorrådet har tidligere ønsket, at valget afvikles som fremmødevalg, men Kommunalbestyrelsen har hidtil fastholdt, at valget afholdes som brevvalg. Seniorrådsvalget i 2021 blev afholdt som brevvalg i perioden 13.- 27. oktober 2021, hvor alle vælgere fik tilsendt et fysisk valgkort samt en frankeret svarkuvert.

Seniorrådet ønsker, at seniorrådsvalget i 2025 afholdes tirsdag den 18. november 2025, samme dag som valg til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet.

Seniorrådets ønske skal ses i forlængelse af, at man har en forventning om, at stemmeprocenten der ved seniorrådsvalget i 2021 var på 42,9 %, vil stige ved fremmødevalg, hvilket statistik fra Danske Ældreråd underbygger. Ydermere gør Seniorrådet opmærksom på, at portoudgiften ved brevvalg i forlængelse af ændringer i postloven vil være væsentlige dyrere end ved seniorrådsvalget i 2021. Der forventes cirka 12.700 stemmeberettigede ved seniorrådsvalget i 2025, hvoraf cirka 20 % er fritaget for digital post.

I modsætning til andre valg er der det særlige ved valg til Seniorrådet, at der er mulighed for at afgive sin stemme digitalt. Med godt 80 % af vælgerne, der er digitale, er vurderingen, at hvis valget gennemføres som et digital valg, er der mulighed for at stemmeprocenten vil øges.

I forlængelse af Seniorrådets henvendelse har administrationen afsøgt forskellige muligheder for afholdelse af seniorrådsvalget i 2025, herunder et estimat for udgifterne forbundet med de forskellige løsninger.

Løsning 1 – Fremmødevalg

Alle vælgere modtager et valgkort. De vælgere som ikke er fritaget for digital post, får valgkortet tilsendt via e-Boks, og de vælgere som er fritaget, får valgkortet fremsendt fysisk med posten. De vælgere som har modtaget valgkortet via e-Boks kan enten medbringe sygesikringsbevis, udskrive valgkortet, eller vise valgkortet på telefonen for at få stemmesedlen udleveret på valgdagen. Alle stemmeberettigede borgere møder fysisk op på valgdagen.

Seniorrådets ønske er, at selve valghandlingen tilrettelægges i forbindelse med kommunal- og regionsvalget og eventuelt følge den opdeling i afstemningsområder, som anvendes i denne sammenhæng. Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal- og regionsvalget, skal afstemningen til seniorrådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunal- og regionsvalget med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler, ligesom der er krav om særlige valgborde, stemmebokse og stemmekasser. Seniorrådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionsvalget eller på gennemførslen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionsvalget har første prioritet i forhold til seniorrådsvalget.

Seniorrådet anbefaler, at der også bliver mulighed for at brevstemme til seniorrådsvalget, ved fremmøde i Borgerservice, på bibliotekerne, i hjemmet og på plejecentrene for deres beboere.

Hvis det besluttes, at seniorrådsvalget afholdes som fremmødevalg samme dag og med samme afstemningssteder som kommunal- og regionsvalget, vil der være i alt 19 afstemningssteder. Administrationen vurderer dog, at der kun vil være mulighed for at afholde valgene i adskilte lokaler på omkring en tredjedel af valgstederne.

På en række af valgstederne må der forventes at blive nogle praktiske udfordringer, særligt med hensyn til logistikken, ikke mindst i spidsbelastningsperioderne hen over valgdagen. Ligeledes vil indkøb af ekstra udstyr til den praktiske afholdelse af valget blive nødvendig. Blandt andet vil der blive behov for indkøb af nye stemmebokse og stemmekasser. Der skal også medregnes ekstraudgifter til opsætning og nedtagning af udstyr.

Administrationen har ikke mulighed for at stille valgstyrere/tilforordnede til rådighed ved afholdelse af seniorrådsvalget, det vil således blive en opgave for Seniorrådets valgudvalg at sørge for dette. Der skal laves en plan over fordelingen af tilforordnede på de 19 valgsteder, og inden valget afholdelse skal der ligeledes afholdes et informationsmøde for de tilforordnede ved seniorrådsvalget. Det forudsættes, at de respektive valgformænd for kommunal- og regionsvalget også fungerer som valgformænd for seniorrådsvalget. Ved afstemning i hjemmet, og hos beboere på plejecentre, tager to tilforordnede ud til vælgerne.

Administrationen vurderer, at der på hvert af de 19 valgsteder bør sidde fire valgstyrere/tilforordnede. Der skal dog gøres opmærksom på, at det kan være en lang dag for de tilforordnede, hvorfor der muligvis er behov for flere.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet i 2025 med løsning nummer 1:

I alt 476.000 kroner

2. Digital/fysisk udsendelse af valgkort og hybridafstemning

Digital/fysisk udsendelse af valgkort samt hybridafstemning (fremmødevalg på valgdagen tirsdag den 18. november 2025 og mulighed for at stemme online, samt eventuelt i Borgerservice og på bibliotekerne).

Udsendelse af valgkort og generelle informationer sker til e-Boks for de vælgere, som ikke er fritaget for digital post. De vælgere som er fritaget for digital post, modtager fysisk brev. Administrationen estimerer, at cirka 20 % af borgere over 60 år i Jammerbugt Kommune – svarende til knap 2.600 borgere – er fritaget for digital post.

Denne løsning giver mulighed for både at stemme online (ved at klikke på et link fra brevet i e-Boks) samt mulighed for at stemme fysisk ved fremmøde på valgdagen for valg til kommunal- og regionsvalget på valgstedet ved scanning af sundhedskort på en iPad i en stemmeboks (ligesom ved lægen, fysioterapi med videre). Derudover kan der tilbydes mulighed for afstemning i Borgerservice og på bibliotekerne i perioden op til valget, ligeledes ved scanning af sundhedskort på en iPad i en stemmeboks.

Ved denne løsning oplever borgerne mulighed for at stemme på valgdagen ved fremmøde, samt mulighed for at stemme online, i Borgerservice, eller på biblioteket i perioden op til valgdagen. I de tilfælde, hvor vælgeren anmoder om at stemme i eget hjem, på plejehjem eller lignende gøres dette på en medbragt iPad.

Der skal opstilles separate stemmebokse, men der kræves dog ikke valgborde eller stemmekasser, da selve valghandlingen sker elektronisk på en IPad. Der vil fortsat være behov for bemanding og assistance på afstemningsstedet, men ikke til bemanding af valgborde og stemmeurner. Administrationen har derudover ingen omkostninger forbundet med produktion og optælling af de fysiske stemmesedler, da valghandlingen sker elektronisk, ligesom der kun er udgifter til porto for de vælgere, som er fritaget for digital post.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet i 2025 med løsning nummer 2:

I alt 472.000 kroner

3. Brevvalg:

Den nuværende løsning som ved de tidligere afholdt seniorrådsvalg, hvor alle vælgere modtager et fysisk valgkort samt en frankeret svarkuvert. Der gøres dog opmærksom på, at Jammerbugt Kommune blot betaler porto for de brevstemmer, der kommer retur.

Alle stemmeberettigede vælgere får tilsendt en udsendelseskuvert med posten indeholdende informationsbrev, stemmeseddel, og kandidatfolder samt frankeret returkuvert, som benyttes i forbindelse med brevstemmeafgivningen. Brevstemmen afleveres i nærmeste postkasse eller postbutik. Alternativt kan stemmesedlen afleveres i postkassen ved en af de fire administrationsbygninger.

Administrationen skal ved valg af denne løsning, blandt andet afsætte ressourcer til at foretage optælling af stemmesedlerne efter valgperioden.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet i 2025 med løsning nummer 3:

I alt 316.000 kroner

4. Digital/fysisk udsendelse af valgkort og hybridafstemning (Borgerservice, bibliotekerne og online afstemning) hen over en afgrænset tidsperiode i løbet af efteråret 2025.

Information om online afstemning sker via e-Boks for ikke-fritagne vælgere. Vælgere som er fritaget for digital post, vil få tilsendt et fysisk brev med stemmeseddel og frankeret returkuvert. Endvidere er der mulighed for at tilbyde alle vælgere at møde op på Borgerservice samt på bibliotekerne i samme tidsperiode for at stemme. Der skal opstilles stemmebokse og iPads samt scannere i Borgerservice og på de fire biblioteker, det vil sige i alt seks IPads og seks scannere.

Denne løsning omhandler ikke et fysisk fremmødevalg tirsdag den 18. november 2025.

Afhængig af om vælgerne er fritaget for digital post eller ej, oplever de muligheden for enten at stemme online eller ved at modtage en fysisk stemmeseddel, som efterfølgende skal returneres med vedlagt frankeret returkuvert. I det tilfælde, hvor vælgeren anmoder om at stemme i eget hjem, på plejehjem eller lignende gøres dette på en IPad, som Administrationen medbringer.

Hvis denne løsning vælges, vil det betyde, at omkostningerne vil blive reduceret betragteligt, da der ikke vil være udgifter forbundet med opsætning af valgsteder og bemanding for valg til Seniorrådet. Der vil dog være en mindre opgave i form af optælling og registrering af de fysiske stemmesedler, som vælgere, der er fritaget fra digital post, indsender. Desuden er der kun portoudgifter for de vælgere, som er fritaget for digital post samt i forbindelse med returneringen af stemmesedlerne.

Optælling af stemmer foretages af leverandør – både fysiske og digitale stemmer.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet i 2025 med løsning nummer 4:

I alt 310.000 kroner

Tidsplan ØKU: 12.06.2024 – KMB: 20.06.2024

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det social område.

Budgetmæssige konsekvenser
Administrationen bemærker, at der i forbindelse med udgifterne til de fire løsninger er tale om estimater blandt andet i forhold til aktuelle portopriser, systemudgifter med videre.

I det tekniske katalog til budget 2025 er der foreløbigt afsat 316.000 kroner til afholdelse af seniorrådsvalget i 2025.

Indstilling: Staben indstiller, at Økomomiudvalget anbefaler, at Kommunabestyrelsen godkender, at beslutningen om afvikling af valgform oversendes til budgetprocessen i efteråret.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2024, pkt. 150:
Økonomiudvalget anbefaler, at Seniorrådet høres, om de foretrækker forslag 3. eller 4.

Afbud:
Per Halsboe-Larsen

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn