Aabybro Midtby på Kommunalbestyrelsens dagsorden

Denne Grovskitse går forud for den endelige strategiske plan, der sætter retningen for udviklingen af Aabybro Midtby
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen skal på møde den 28. februar tage stilling til og træffe beslutning om, der ved Realdania skal søges medfinanciering til etablering af åbningstrækket hos Realdania.

Der er i efteråret 2018 udarbejdet en grovskitse forud for den strategiske udviklingsplan for Aabybro Bymidte. Denne grovskitse anbefaler et åbningstræk til igangsætningen af en ny rygrad i Aabybro.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har siden efteråret 2018 i samarbejde med Realdania og konsulentfirmaet CFBO udarbejdet en analyse og “Grovskitse”, der går forud for den endelige strategiske plan, der skal sætte retningen for udviklingen af Aabybro Midtby. Målet er at skabe en stærk midtby, der er vigtig både

for Aabybro og for Jammerbugt Kommune. Den endelige plan forventes at være klar i april måned.

De fem hovedemner i Grovskitsen er:

En Midtby – Flere kvarterer

En opdeling af midtbyen i tre kvarterer på baggrund af de nuværende og fremtidige funktioner – Hovedgaden omkring Østergade, Skole og fritid ved Aabybro Skole og DGI-hallen samt det nye bykvarter, der opstår omkring Aabybro Centret i forbindelse med de igangværende omdannelsesprojekter.

Forbundet Midtby

Der ønskes en forenklet trafikstruktur for bilister i byen samt en priotering af bløde trafikanter. Herudover arbejder planen med styrkelse af banestien bla. gennem nye stiforbindelser nord-syd.

Livlig Midtby

Her fokuceres på en koncentration af funktionerne i Aabybro – i den forbindelse opstilles princippet “Midtbyen først”, hvor der opstilles et mål om at koncentrere al aktivitet, der bidrager til mere byliv i bymidten – det være sig erhverv, bolig, fritid, kultur, uddannelse mv.

Stærk handelsby

Her er målet, at Aabybro skal fremstå som en samlet handelsdestination. Dette skal bla. ske gennem at skabe en samlet handelsoplevelse, prioritering af hovedgaden, samt skabe et bysamarbejde på tværs af alle byens aktører.

Grøn Midtby

Banestien fremstår som et grønt træk i midtbyen. Dette skal styrkes ved at fremtidige fx. udefaciliter i forbindelse med skolen etableres i sammenhæng med banestien. Herudover skal grønne elementer indarbejdes i gadedesign, altaner, p-pladser mm.

Åbningstrækket

For at kickstarte udviklingen i Aabybro Midtby foreslår Grovskitsen, at der arbejdes videre med et “åbningstræk” kaldet Broen – dette er en ny forbindelse, der kommer til at gå fra Rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej. Målet er at Broen kan fungere som en ny rygrad i Midtbyen, hvor der skabes synlige fællesskaber af offentlig karakter. Broen vil ligeledes have fokus på lette trafikanter og skabe et alternativ til f.eks. at cykle på Østergade.

Åbningstrækket er en offentlig investering der skal virke som en generator for fortætning og udvikling af midtbyen. Åbningstrækket vurderes at koste mellem 10 og 15 mio kr puls eventuelle opkøb af ejendomme. Åbningstrækket forventes planlagt og realiseret over en periode på 4-5 år, og private midler i forbindelse med ombygning i midtbyen forventes også at blive inddraget i åbningstrækket.

Grovskitsen kan danne grundlag for en ansøgning til Realdania i 2. runde af kampagnen “Hovedbyer på forkant” – samme kampagne har støttet arbejdet med denne plan – Realdania vil, såfremt projektet udvælges, støtte med 50% af udgifterne. Det anbefales, at Jammerbugt Kommune søger om medfinanciering af et projekt på 10 mio kr. – således at Jammerbugt Kommune biddrager med 5 mio kr.

Dette vurderes at kunne gennemføre størstedelen af åbningstrækket. Den resterende del vil bla. kunne gennemføres i forbindelse med den private omdannelse af bla. Aabybro Centret.

Økonomi og finansiering

Projektøkonomi ca. 10 mio. kr. over en periode på 4 til 5 år, heraf er Jammerbugt Kommunes andel 50%

Kommunalbestyrelsen behandler sagen på møde den 28. februar 2019.