Grøn energi til Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Grøn energi til Jammerbugt Kommune

Der er gang i den grønne omstilling i Jammerbugt Kommune, hvor Kommunalbestyrelsen netop har vedtaget en lokalplan for et solcelleanlæg og godkendt et forslag til en lokalplan for et biogasanlæg.

Jammerbugt Kommune arbejder målrettet med den grønne omstilling. Bl.a. har der netop været afholdt borgermøde om solcellepark og biogasanlæg ved Rendbæk Øst/Toftegaardsvej. Derudover har Kommunalbestyrelsen nu vedtaget en lokalplan – som netop har været i høring – for et solcelleanlæg ved Kaasholm, ligesom Kommunalbestyrelsen netop har godkendt et lokalplansforslag for et biogasanlæg syd for Øslev, som nu sendes i høring.

Solcelleanlæg ved Kaasholm

European Energy ønsker at opstille et solcelleanlæg til strømproduktion ved Kaasholm vest for Pandrup. Derfor er der vedtaget en ny lokalplan for området. Solcelleanlægget vil kunne producere energi til 50.000-71.000 husstande.

Den netop vedtagne lokalplan for området sikrer, at lokalplanområdet udnyttes bedst muligt, og at solcelleanlægget indpasses i landskabet og er til mindst mulig gene for naboer i forhold til refleksioner og visuel påvirkning. Ligeledes fastlægger lokalplanen placering, udformning, fremtræden, vejadgang, bebyggelse og beplantning.

Lokalplanen har også til formål at sikre respektafstand til eksisterende fredskov, så skovbrynets funktion som levested for dyr sikres. Omlægningen fra traditionel landbrugsdrift – med etårige afgrøder – til vedvarende græs forbedrer desuden området som levested for dyr.

Høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger, og der har været afholdt et borgermøde i marts 2024. På baggrund af høringssvar er lokalplanen blevet justeret inden den endelige vedtagelse. Der har bl.a. været bekymring for indbliksgener fra naboejendom, og derfor er det blevet tilføjet i lokalplanen, at der skal være 15 meters beplantningsbælte for at modvirke indblik. Derudover er der også fastsat en afstand på 10 meter til beskyttede vandløb og krav om anvendelse af støvbindende middel eller vand i anlægsfasen.

Biogasanlæg syd for Øslev

Grønt Han Herred A/S ønsker at etablere et biogasanlæg syd for Øslev. En række landmænd går sammen om opførelsen af anlægget, som skal behandle biomasse i form af husdyrgødning, landbrugsafgrøder og industrielle restprodukter.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 15 ha og er beliggende 1 km syd for landsbyen Øslev. Området ligger i landzone og anvendes på nuværende tidspunkt til landbrug. Nærmeste beboelsesejendom ligger godt 200 meter nord for lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer, at biogasanlægget udformes med hensyn til omgivelserne. Bl.a. skal der etableres afskærmende beplantning for at sløre biogasanlægget og tilhørende bygninger mest muligt i landskabet. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter og gerne med bær- og nøddebærende træer og buske til gavn for dyrelivet.

Der er gode vejforhold omkring området, og der er generelt gode afstande til Natura 2000-områder og ingen beskyttede naturområder inden for projektområdet. Der er mulighed for symbiose med Fjerritslev Fjernvarme ifm. overskudsvarme. 

Forslaget til lokalplanen sendes nu i offentlig høring i otte uger og forventes endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2024. Der vil blive afholdt et borgermøde ultimo august 2024 sammen med initiativgruppen bag Grønt Han Herred. 

Der kan afgives høringssvar via jammerbugt.dk

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn