Godkendelse af udpegning af forslag til repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Tranum

Tranum
Tranum Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af udpegning af forslag til repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Tranum

Kommunalbestyrelsen i jammerbugt Kommune holder møde den 29. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af udpegning af forslag til repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Tranum

Kommunalbestyrelsen skal udpege en kvinde og en mand til én post i den kommende lokale bestyrelse for Naturnationalpark Tranum.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med etablering af Naturnationalpark Tranum har siden regeringsgrundlaget blev vedtaget i december 2022 afventet yderligere udmeldinger fra Miljøministeren. I regeringsgrundlaget står, at der skal etableres lokale bestyrelser med relevant deltagelse efter inspiration fra organiseringen af de fem nationalparker.

Naturstyrelsen inviterer nu til, at der kan indstilles repræsentanter til bestyrelsen. De lokale bestyrelser vil erstatte de lokale projektgrupper.

Kommunalbestyrelsen skal derfor indstille en mand og en kvinde til én bestyrelsespost til den lokale bestyrelse for Naturnationalpark Tranum, jvf. ligestillingsreglerne .

Baggrund

I december 2020 indgik regeringen og en række støttepartier aftale om Natur- og Biodiversitetspakken. Baggrunden for denne politiske aftale, der danner rammen for naturnationalparker på statens arealer, er et ønske om at styrke Danmarks natur og biodiversitet.

I april 2021 kom Regeringen sammen med aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken med deres beslutning om udpegning af Naturnationalpark Tranum sammen med Almindingen på Bornholm og Stråsø mellem Herning og Holstebro.

I juni 2021 vedtog Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i Folketinget lovgrundlaget for etableringen af naturnationalparker på statens arealer. I aftalen om Natur og Biodiversitetspakken er der også afsat bevillinger til naturnationalparkerne. Det gælder både i etableringsfasen til projektledelse, hegn, dyr, færiste, friluftsfaciliteter, naturgenopretning, mv. og det gælder den varige drift herunder indtægtstab, når skovdrift, jagt og eksterne græsningsaftaler inkl. EU-tilskud ophører samt formidling, monitering, det løbende tilsyn med hegn og dyr osv.

I juni 2021 gik Naturstyrelsen Vendsyssel igang med at etablere en lokal projektgruppe. Projektgruppen skulle bidrage til udarbejdelsen af det projektforslag, der danner rammen for realiseringen af naturnationalparken.

I den lokale projektgruppe fik alle lokale interessenter, der havde interesse i at deltage i arbejdet omkring etablering af Naturnationalpark Tranum, mulighed for at deltage.

Jammerbugt Kommune har også været repræsenteret i projektgruppen med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalgsformanden samt repræsentanter fra forvaltningen.

Den lokale projektgruppe afholdt jævnlige møder og bidrog indtil det færdige udkast til projektforslaget forelå.

I september 2022 vedtog regeringen og aftalepartierne efter offentlig høring Projekt og Forvaltningsplan for Naturnationalpark Tranum.

I december 2022 blev et nyt regeringsgrundlag fremlagt og heraf fremgår det:

“Naturnationalparker og nationalparker.

De 15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres, idet lokale kommunalbestyrelser/byråd involveres i parkernes gennemførsel og fremtidige drift.

Dispensationsmuligheden fra dyrevelfærdsloven skal evalueres, så dyrevelfærden sikres i naturnationalparkerne.

Der skal etableres lokale bestyrelser med relevant deltagelse efter inspiration fra organiseringen af de fem nationalparker.”

Herefter har arbejdet omkring Naturnationalpark Tranum ligget stille indtil nu.

I mail af den 12. februar 2024 skriver Naturstyrelsen til Jammerbugt Kommune:

“Til Jammerbugt Kommune

Der skal etableres lokale bestyrelser for de 15 besluttede naturnationalparker. De lokale bestyrelser vil erstatte de lokale projektgrupper.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de organisationer, som i dag er repræsenteret i de 15 lokale projektgrupper. Materiale om bestyrelsernes arbejde følger.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for jeres engagement og deltagelse i den lokale projektgruppe.

I inviteres efter ligestillingsreglerne hermed til at indstille en mand og en kvinde til én post i den kommende lokale bestyrelse for Naturnationalpark Tranum. Indstillingen bedes sendt til mig senest den 15. marts 2024.”

Retsgrundlag

Naturnationalpark Tranum etableres i henhold til Lov 1177 af 8. juni 2021 (Adgang til etablering af naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation m.v.).

Lovbekendtgørelse nr. 1575 om ligestilling af kvinder og mænd.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen foreslår en mand og en kvinde, til én bestyrelsespost Jammerbugt Kommune kan indstille til Miljøministeren til at repræsentere kommunen i den kommende lokale bestyrelse for Naturnationalpark Tranum.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn