Godkendelse af principper for værktøjskasse på foreningsområdet i Jammerbugt samt bevilling af midler

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget holder møde den 14. januar 2021. Et af punkterne på dagsordenen er: Godkendelse af principper for værktøjskasse på foreningsområdet samt bevilling af midler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af den nye foreningsudviklingskonsulent, var der dialog om muligheden for at sikre, at konsulenten havde mulighed for at skabe handling bag ordene, når vedkommende var ude i foreningslivet. Det skulle en pulje kunne bidrage til. Forslaget var en værktøjskasse og en fritidslivspulje, men der har ikke været beløb sat af og heller ikke været et konkret udspil. Forvaltningen har arbejdet videre med forslaget, og foreslår nu, at værktøjskassen og fritidslivspuljen slås sammen, og der fra 2021 oprettes en foreningsudviklingspulje.


Puljen skal medvirke til at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til foreningsudvikling og muliggør, at endnu flere bliver fysisk aktive i foreningslivet i Jammerbugt Kommune.

Kriterier for at få tilskud fra puljen er:

Initiativer, idéer og tiltag målrettet foreningslivet i Jammerbugt Kommune med det sigte, at få flere foreningsaktive borgere i kommunen.

Særlige lokale indsatser målrettet de 0-18-åriges foreningsdeltagelse (pga. det oplevede fald i foreningsdeltagelsen i denne aldersgruppe jf. fritidsanalysen).

Tværgående initiativer der kobler foreningslivet med lokalsamfundets øvrige aktører og skaber sunde fællesskaber på tværs.

Foreninger der ønsker at gøre en indsats for særlige målgruppers aktive foreningsdeltagelse.

OBS: Der kan ikke ansøges om midler til faciliteter. Dog er materiel i mindre omfang acceptabelt.

Hvem kan søge?

Puljen er bredt tilgængelig og kan søges af alle folkeoplysende foreninger i Jammerbugt Kommune.

Hvordan tildeles midler?

Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max. 20.000 kr. behandles administrativt, hvorfor der kan forventes svar i løbet af 1 måned.

Ansøgninger der ligger over et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Folkeoplysningsudvalget til afgørelse, og der kan forventes svar i henholdsvis marts, juni, september og december.

Fælles for begge dele af puljen er, at ansøger ikke er garanteret det fulde beløb ved en godkendt ansøgning, da der kan laves en delvis bevilling.

Puljen kan ansøges løbende.

For at kunne finansiere den nye pulje foreslås, at der afsættes i alt 200.000 kr., som finansieres af Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget med halvdelen fra hvert udvalg.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender kriterierne for puljen, og bevilger 100.000 kr. under forudsætning af, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget afsætter et lignende beløb.

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalg, 2. december 2020, pkt. 29:

Godkendt.

Afbud: Kay Werner

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets behandling af punktet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har tidligere, bl.a. i forbindelse med at der blev afsat midler til en fritidspas-ordning i Jammerbugt Kommune samt ved det seneste dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget drøftet muligheden for at afsætte midler til en værktøjskasse og en fritidslivspulje. Forvaltningen foreslår nu, at de to puljer slås sammen til en foreningsudviklingspulje. Kriterier mv. fremgår ovenfor. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets bidrag på 100.000 kr. kan finansieres af rammen til “Danmarks bedste fritidskommune”.

Ramme til “Fritidskommune” 2021 kr. 968.000

Forlods anvendt:
Kulturel rygsæk -300.000
Fritidspas -200.000

Rest, som ikke er disponeret 468.000

Derudover er det et ikke-disponeret beløb i 2020 på 94.000 kr., som forventes overført til 2021 i forbindelse med regnskabsopgørelsen for 2020.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at der afsættes 100.000 kr. fra rammen til “Danmarks bedste fritidskommune” til foreningsudviklingspuljen.