Godkendelse af ny Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik for Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 12. august 2021, hvor ét af punkterne er: Godkendelse af ny Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik for Jammerbugt Kommune.

Den nye Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik er nu efter en god, lang og inddragende proces klar til politisk godkendelse. Politikken skal afløse den tidligere Kultur- og Fritidspolitik fra 2009. Vækst- og Udviklingsforvaltningen fik i 2020 opdraget til en ny Kultur- og Fritidspolitik samtidig med den nye organisering, hvor Landdistriktsområdet blev koblet sammen med Kultur og Fritid. Ret hurtigt oplevede den nye afdeling de mange synergier, der ligger på tværs mellem områderne, så forvaltningen fik med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets godkendelse lov til at arbejde videre med en politik, der indbefattede alle tre områder.

-- annonce ---

Den inddragende proces med interessenter i udformningen af politikken, har været udfordret af restriktionerne i forbindelse med Covid-19. Alligevel er det lykkedes via en række onlinemøder, samt ikke mindst 250 besvarede spørgeskemaer, at få kvalificeret borgernes holdninger og forventninger til de syv definerede indholdsområder:

  • Frivillighed
  • Sunde og meningsfulde fællesskaber
  • Partnerskaber på tværs
  • Liv i Landdistrikterne
  • Bæredygtige rammer
  • Synlighed og formidling
  • Naturen som aktiv

Politikkens indholdsområder er blevet præsenteret for Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samvirke, Landdistriktsrådet, Liv i By og Skole, Ungerådet og Jammerbugt Kommunes Sundhedsstrategiske Tænketank. Derudover er der sendt spørgeskemaer ud til foreningsliv, haller og kulturinstitutioner og samtidig er kommunens borgere inviteret til at svare på spørgeskemaet via opslag på de sociale medier. Det har givet 250 særdeles brugbare besvarelser, hvor borgerne udover tilkendegivelser med afkrydsninger også har været dygtige til at lave uddybende skriftlige kommentarer.

Så det er Vækst- og Udviklingsforvaltningens opfattelse, at der trods Covid-19 restriktionerne har været en god og inddragende proces, hvor alle interessenter kan se sig ind i den nye politik. Samtidig tager den nye politik højde for kommunens planstrategi og vil også have relation til arbejdet omkring kommunens kommende frivillighedspolitik.

Derfor er Vækst- og Udviklingsforvaltningen overbeviste om, at vedlagte Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik både er relevant nu og i årene frem og fremsendes hermed til politisk godkendelse.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den nye Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik.

Bilag: Den nye Kultur, Fritids og Landdistriktspolitik august 2021 kan læses her: Kultur, Fritids og Landdistriktspolitik august 2021