Drøftelse af ansøgning fra Aabybro IF vedrørende anlægstilskud til Aabybro Foreningshus

Projektbillede fra sagsfremstillingen af Nyt Foreningshus i Aabybro

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 12. august 2021, hvor ét af punkterne er: Drøftelse af ansøgning fra Aabybro IF vedrørende anlægstilskud til Aabybro Foreningshus.

Drøftelse af ansøgning fra Aabybro IF vedrørende ønsket om et samlet kommunalt anlægstilskud på 8 mio. kr. til Aabybro Foreningshus.

-- annonce ---

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 blev det besluttet at afsætte 4,0 mio. kr. til et nyt klubhus til Aabybro IF. Forligsparterne var enige om, at man var positivt indstillet over for muligheden for at tilføre yderligere økonomi, når det konkrete projekt var præsenteret for Kommunalbestyrelsen.

En lokal arbejdsgruppe i Aabybro IF præsenterede et projektforslag på Kommunalbestyrelsens temamøde den 17. september 2020. Projektforslaget havde titlen “Aabybro Foreningshus” og indeholdt et nyt klubhusbyggeri i to etager på i alt 1261 m2. Dertil er der skitseret en række aktivitetsområder rundt omkring på anlægget samt en koldhal og et trailcenter. Tanken bag Aabybro Foreningshus er at være byens naturlige udgangspunkt for alle udendørs motionsaktiviteter. Der blev på temamødet præsenteret en anlægssum på 18 mio. kr. med følgende finansieringsplan:

Kommunalt anlægstilskud8,0 mio. kr.
Tilskud fra diverse fonde8,0 mio. kr.
Eget bidrag fra Aabybro IF2,0 mio. kr.
I alt18,0 mio. kr.

Efter temamødet overgik den videre kommunale forankring af projektet til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Her besluttede udvalget den 26. november 2020 at nedsætte en styregruppe med repræsentation af den lokale arbejdsgruppe i Aabybro IF samt politisk repræsentation ved formand og næstformand i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Styregruppen havde til formål at sikre den videre proces i klubhusbyggeriet og udmøntningen af den kommunale medfinansiering samt den efterfølgende drift.

På de afviklede styregruppemøder har dialogen primært gået på en status på Aabybro IFs dialog med diverse fonde samt eventuelle ændringer til projektforslaget. Resultatet af disse drøftelser har været, at Aabybro IF samt styregruppen ønsker at fastholde projektet som forelagt på Kommunalbestyrelsens temamøde. Aabybro IF er så positive i forhold til deres dialog med fondene, at de mener et samlet kommunalt tilsagn på 8 mio. kr. vil kunne få fondene til at komme med et tilsvarende beløb. Aabybro IF er i positiv dialog med flere fonde, men det har endnu ikke ført til nogle bevillinger.

Det er på baggrund af ovennævnte forløb, at Aabybro IF i vedlagte bilag ansøger Kommunalbestyrelsen om et tillæg på yderligere 4,0 mio. kr., så det samlede kommunale anlægstilskud bliver på 8,0 mio. kr. I forhold til den tidligere skitserede finansieringsplan, så er der kun foretaget den ændring, at Aabybro IFs medfinansiering på 2,0 mio. kr. opdeles i 1,750 mio. kr. i indsamlede penge samt 250.000 kr. i frivilligt arbejde i forbindelse med byggeriet.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens kommentarer:

  • Det skitserede projekt vil kræve ny lokalplan for området.
  • Forvaltningen gør opmærksom på, at anlægspriserne i det fremsendte er fra september 2020.
  • Aabybro IF modtager ca. 500.000 kr. i årligt lokaletilskud til deres nuværende lokaler. 25% af beløbet er møntet på almindelig vedligehold.
  • Ingen af de angivne foreninger på ansøgningens interessentliste modtager i dag et lokaletilskud.
  • I forhold til ansøgningens fremsendte driftsbudget, så besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2008, at der ikke foretages fradrag i lokaletilskuddet, når den årlige lejeindtægt samlet ikke overstiger 10.000 kr. indenfor et regnskabsår.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen fremsender ansøgningen til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets drøftelse, hvorvidt man vil anbefale Kommunalbestyrelsen at imødekomme ansøgningen.