Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til Sti100 samt godkendelse af lodsejerproces

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 15. marts 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af lodsejerproces samt frigivelse af anlægsmidler til Sti100

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til Sti100 samt godkendelse af lodsejerproces.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt og Hjørring Kommuner har et fælles projekt om forlængelse og forbedring af Sti100. Sti100 er i dag en 8,8 km rekreativ sti overvejende i eget trace, som blev etableret for 40 år siden. Den forløber fra Gateway Blokhus til Kettrup Bjerge. Stien planlægges nu forlænget til Løkken. Ca. 75% af den nye sti ligger i Jammerbugt Kommune.

Sammen med repræsentanter for grundejerforeninger, campingpladser, naturstyrelsen og lodsejere er fundet et tracé, som byder på gode landskabelige oplevelser og en god forbindelse mod nord. Dele af forløbet bliver kun for gående og dele bliver fælles for cyklister og gående. I dag vejvises cyklister til Løkken ad stranden fra Grønhøj. Dén del af stranden har mere løst sand end længere mod syd. Det giver ikke en særlig god cykeloplevelse. Derfor vil projektet også skabe gode cykelforhold for cyklister nord for Grønhøj, så man kan cykle trygt med sine børn mellem Blokhus og Løkken.

Traceet går delvist over fællesarealer og fællesstier, der er ejet i ideelle anparter af de omkringliggende sommerhuse. Ialt berører tracéet 435 ideelle anparter. Hertil kommer yderligere 7 lodsejere, heraf er 5 lodsejere positive overfor stiforløbet. Landinspektør anbefaler derfor, at nødvendig arealerhvervelse sker ved ekspropriation.

Traceet vil i mindre omfang benytte sommerhusveje/private fællesveje. Disse kan gives status som offentlig sti, jf. privatvejslovens § 2A.

Da der er så ekstraordinært mange lodsejere er det planen at holde et fælles lodsejermøde, hvor tracéet præsenteres og processen forklares. Det vil blive muligt at følge mødet online, hvilket tilgodeser sommerhusejere, der bor langt fra Jammerbugten.

Projektering af stianlægget udbydes til et rådgiverteam bestående af landskabarkitekter, vejingeniøerer og trafiksikkerhedseksperter, som skal medvirke til at løfte stioplevelsen og sikkerheden ved krydsninger. Der sammensættes et advisorysboard af bl.a. erhvervsforeningerne i Blokhus og Løkken, relevante grundejerforeninger, relevante aktører i geografien, Destination Nordvestkysten, m.fl.

Når projekteringen er klar inviteres borgere, sommerhusejere, foreninger og øvrige interesserede til stormøde, hvor det kommende stiforløb præsenteres.

Tidsplan

Marts 2023: Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender ekspropriationsproces

April 2023: lodsejermøde samt indkaldelse til åstedsforretning

Maj 2023: åstedsforretninger samt start på 4 ugers frist for bemærkninger fra lodsejere

August 2023: Godkendelse af ekspropriation i Økonomiudvalget, herefter er der 4 ugers klagefrist

Oktober 2023: Valg af rådgiverteam

Forår 2024: Stormøde for interessenter

Maj/juni 2024: 1. etape af stiforløbet anlægges, inkl indvielse

Efterår 2024: Resten anlægges.

Retsgrundlag

Kapitel 10 i Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014

§2a i lov om private fællesveje, nr. 1234 af 4. november 2015

Budgetmæssige konsekvenser

På budgetforlig 2020 er afsat 1,5 mio. kr. til Sti100 samt kr. 200.000 til wayfinding. Det samlede beløb på 1,7 mio. kr. søges frigivet.

Hjørring Kommune har afsat 1,5 mio. kr.

Projektet er støttet af Realdania (ca. 3 mio. kr.) og FLAG Jammerbugt (190.000 kr.)

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

atder frigives 1,7 mio. kr. af anlægsmidler indeholdt i budget 2020,
atder igangsættes ekspropriationsproces
atØkonomiudvalget bemyndiges til at træffe endelig ekspropriationsbeslutning.

LÆS OGSÅ: Vellykket Landdistriktskonference i Jammerbugt Kommune

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn