Godkendelse af Forslag om Lokalplan 15-008 for et boligområde ved Bøgevej i Brovst

Foto: Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af Forslag om Lokalplan 15-008 for et boligområde ved Bøgevej i Brovst

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af Forslag om Lokalplan 15-008 for et boligområde ved Bøgevej i Brovst

Beslutningstema
Godkendelse af at Forslag til Lokalplan 15-008 for et boligområde ved Bøgevej i Brovst sendes i offentlig høring i fire uger.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at give mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i området mellem Bøgevej og Vesterbjergvej. Lokalplanområdet er delvist omfattet af Lokalplan 15-006, der fastlægger anvendelse af området til boligbebyggelse i form af åben-lav boliger.

Forslag til Lokalplan har til hensigt at fastholde områdets anvendelse som boligområde, men ændre boligbebyggelsesstrukturen fra åben-lav til tæt-lav boligbebyggelse. En ændring i typen af boligbebyggelsen vil bidrage til at understøtte Brovsts bosætningspotentiale ved at kunne tilbyde et varieret boligudbud med både tæt-lav og åben-lav boliger.

Lokalplanen fastlægger derfor områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse, herunder række, kæde- og dobbelthuse.

Lokalplanområdet er 0,6 hektar og ligger i den sydvestlige del af Brovst. Området omfatter matr.nr. 4bd og 14ec alle Brovst By, Brovst. Området anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med landbrugsvirksomhed, men ligger i byzonen. Ved vedtagelse af denne lokalplan forbliver området i byzonen.

Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 15-006 for den del, der vedrører denne lokalplan.

Bebyggelsens udseende

Lokalplanen giver muligheden for en bred vifte af arkitektoniske valgmuligheder indenfor materialer og bebyggelsesstile ved opførsel af bebyggelse. Derudover er der fastlagt krav om bygningshøjde på 6 meter målt fra naturligt terræn med mulighed for opførsel af byggeri i én etage. Dette gøres blandt andet for at tilpasse den nye bebyggelse indenfor lokalplanområdet med de omkringliggende boligområder.

Veje og stier

Til lokalplanområdet skal der være vejadgang fra Bøgevej med mulighed for op til to vejadgange. Indenfor boligområdet skal vejene udlægges i en bredde af mindst 8 meter samt den nødvendige bredde til vendeplads. Der skal endvidere anlægges et befæstet fortov i den ene side af vejen samt et befæstet fortov eller en rabat i den anden side af vejen.

Indenfor lokalplanområdet skal der desuden etableres et mindre stiforløb, der går fra nord mod syd og forbinder Bøgevej og Vesterbjergvej. Hensigten med stiforløbet er at skabe forbindelse mellem de omkringliggende boligområder samt det fælles rekreative område syd for lokalplanområdet, der er udlagt i lokalplan 15-006.

Forventet tidsplan for Lokalplan 15-008

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 28. november 2022

Økonomiudvalget: 7. december 2022

Kommunalbestyrelsen: 15. december 2022

Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i fire ugers høring.

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: januar/februar

Retsgrundlag
Planloven – LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (Bekendtgørelse af lov om planlægning).

Miljøvurderingsloven – LBK nr. 1976 af 27/10/2021 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Budgetmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Forslag til lokalplan skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Screeningsafgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport iht. miljøvurderingsloven, kan der inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 15-008 sendes i offentlig høring i fire uger.

Bilag
Forslag til Lokalplan 15-008 for et boligområde ved Bøgevej i Brovst

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn