Godkendelse af fjernvarme til Knøsgårds Alle og konvertering af industriområde ved Knøsgårdvej fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Aabybro
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af fjernvarme til Knøsgårds Alle og konvertering af industriområde ved Knøsgårdvej fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af fjernvarme til Knøsgårds Alle og konvertering af industriområde ved Knøsgårdvej fra naturgasområde til fjernvarmeområde.

Beslutningstema

Godkendelse af at ny udstykning ved Knøsgårds Alle, Aabybro, udlægges til fjernvarme, og at industriområdet ved Knøsgårdvej og Møllebækken i Aabybro konverteres til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde. Herefter kan Aabybro Fjernvarme levere fjernvarme til de pågældende områder.

Sagsbeskrivelse

Niras har den 7. november 2022 på vegne af Aabybro Fjernvarme fremsendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Projektforslaget går ud på, at den planlagte boligudstykning Knøsgårds Alle udlægges til fjernvarmeområde, og at det eksisterende industriområde ved Knøsgårdvej 99-105 og Møllebækken 2-5 ændrer status fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden og at etablere forsyningsnet. Det omhandlede industriområde har siden Aabybro Kommunes vedtagelse af varmeplanen i 1989 ligget i naturgasområde, og naturgassen leveres p.t. af Evida.

Firmaet bag udstykningen af Knøsgårds Alle har kontaktet Aabybro Fjernvarme mhp. levering af fjernvarme. Med stigende energipriser har et skifte til en grønnere, nemmere og mere stabil varmeforsyning i forhold til fjernvarme vækket interesse hos varmeforbrugere i industriområdet. Med nærværende projektforslag ønsker Aabybro Fjernvarme at imødekomme disse henvendelser. Der kommer 100 nye boliger, og der er 10 eksisterende erhverv, der i dag opvarmer med naturgas, fjernvarme eller varmepumpe.

Projektet går ud på, at der laves et distributionsnet til fjernvarmeforsyning af de to områder. Varmeproduktionskapaciteten på Aabybro Fjernvarme udvides ikke som følge af projektet. Aabybro Fjernvarme søger ikke tilskud efter Fjernvarmepuljen til projektet.

Projektet opfylder varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Med en forventet starttilslutning på 20 % og en sluttilslutning på næsten 100 % vil projektet have en positiv selskabsøkonomi fra starten. Projektet viser en årlig udgift til varme i et standardhus på 12.300 kr., mens en individuel varmepumpeløsning vil koste 17.500 kr. årligt. Med en projektgodkendelse får Aabybro Fjernvarme forsyningspligten i de to områder. Evida kan (men får ikke pligt til) fortsat at forsyne nuværende gaskunder indtil videre, idet en sådan gasleverance er en privatretlig aftale og ikke en offentlig forpligtelse. En projektgodkendelse pålægger ikke tilslutningspligt til fjernvarme i medfør af varmeforsyningsloven.

Projektet opstartes ved eksisterende industriområde hurtigst muligt og ved Knøsgårds Alle i løbet af 2023.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget, udover som varmeforbruger i industriområdet.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Projektforslaget er sendt i høring hos Evida og elnetselskabet. Høringsfristen udløber 6. december 2022. Vækst- og Udviklingsforvaltningen forventer ikke høringssvar, der taler imod en godkendelse af projektet. I så fald afklares forholdene inden den videre politiske behandling.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende projektet for fjernvarme ved Knøsgårds Alle og i det omhandlede industriområde ved Knøsgårdvej.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn