Godkendelse af evaluering af parkeringsfri zone for autocampere omkring nedkørslen til Blokhus Strand

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af evaluering af parkeringsfri zone for autocampere omkring nedkørslen til Blokhus Strand

Teknik og Miljø udvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 4. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af evaluering af parkeringsfri zone for autocampere omkring nedkørslen til Blokhus Strand

Beslutningstema

Godkendelse af evaluering af parkeringsfri zone for autocampere omkring nedkørslen til Blokhus Strand.

Sagsbeskrivelse

Stranden i Jammerbugt Kommune er fra Tranum til kommunegrænsen syd for Løkken udlagt som privat fællesvej. En strækning på ca. 28 km, hvor det derfor er tilladt at køre og parkere i henhold til færdselsloven.

Nedkørslen til Blokhus Strand er meget trafikeret i sommerperioden. Et stigende antal parkerede autocampere (op mod 200-300) har bevirket, at de trafikale forhold har været vanskeligere at overskue end tidligere. Derfor blev der i perioden 14. juli – 1. september 2023 etableret en parkeringsfri zone for autocampere omkring nedkørslen, som vist i vedhæftede bilag. Den parkeringsfri zone strækker sig fra ca. 400 meter syd for nedkørslen, hvor strandhusene ophører til ca. 100 meter nord for nedkørslen samt ca. 200 meter op ad Strandvejen målt fra vandkanten. Zonen blev indført som en forsøgsordning efter dialog med politiet og skal nu evalueres med henblik på, om tiltaget skal gentages i 2024.

Det er Vækst- og Udviklingsforvaltningens indtryk, at den parkeringsfri zone generelt har været overholdt, hvilket også bekræftes af politiet. Der var nogle henvendelser fra autocamperfolket i starten af perioden, som ikke mente skiltningen kunne håndhæves, da den kun var møntet på autocampere. Det er dog politiets og forvaltningens opfattelse, at skiltningen følger afmærkningsbekendtgørelsen og dermed kan håndhæves.

Årsagen til, at det kun er autocampere der skiltes for er, at det er det store antal af dem, der gjorde de trafikale forhold vanskelige at overskue. På lignende vis vil parkeringszonen kunne udvides til også at gælde andre typer køretøjer, hvis antallet af busser, campingvogne mv. giver problemer.

Den parkeringsfri zone har således bevirket, at autocamperne primært har været parkeret umiddelbart nord for zonen. Forvaltningen har fået mange henvendelser, som går på, at autocamperne parkerer på stranden om natten og dermed i princippet camperer på stranden. Det er ikke tilladt at campere på stranden, da campering alene må ske på campingpladser. Der er opsat skilte ved nedkørslen til stranden, som oplyser om dette på dansk, tysk og engelsk med symbol. Skiltene er opsat på en lav galge. Det kan overvejes, om skiltene skal fornyes og opsættes på høj galge for at gøre dem mere synlige.

Det er dog lovligt at raste, det vil sige, at parkere for at hvile sig med henblik på at kunne køre videre på forsvarlig vis. I mange tilfælde vil det derfor være svært for politiet at håndhæve det generelle forbud mod campering.

Politiet oplyser, at det vil være et skøn, som politiet laver på stedet ud fra anmeldelsen og vidner på stedet. Politiet henviser i øvrigt til Naturstyrelsens definition på forskellen mellem at raste og campere, som gengives nedenfor.

“Det følger af sommerhuslovgivningen og vejlovgivningen, at campering alene må ske på campingpladser. Dette gælder også for autocampere, campingbiler, campingvogne, telte og lignende transportable konstruktioner. Der sondres i lovgivningen mellem at ”campere” og at ”raste”. At raste betyder, at man parkerer for at hvile sig – fx hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt. Hvis man derimod indtager et område for en periode med et andet formål end blot at raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte og teltlignende konstruktioner på taget eller gøre lignende større indrettelser på parkeringsarealet, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads.”

Politiet er indstillet på at godkende den parkeringsfri zone igen i 2024, og har i dialogen med forvaltningen oplyst, at de har svært ved at se, hvordan man kan synliggøre det generelle campingforbud på stranden yderligere.

På baggrund af ovenstående evaluering anbefaler forvaltningen, at den parkeringsfri zone genetableres i 2024 og, at perioden forlænges til at gælde alle tre sommermåneder, dvs. 1. juni – 1. september.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 2023-04-25 nr. 422 om private fællesveje §57

Lovbekendtgørelse 2023-02-04 nr. 168 Færdselsloven §§ 92 og 100

Bekendtgørelse 2023-04-13 nr. 425 om vejafmærkning §§ 9 og 27

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at den parkeringsfri zone genetableres i 2024 i perioden 1. juni – 1 september

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn