Godkendelse af dispensation fra Lokalplan til lysskilte/diodeskilte ved FunArt

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af dispensation fra Lokalplan 19-024 til lysskilte/diodeskilte ved FunArt, Vesterhavsvej 105

På udvalgsmøde den 8. april i Teknik og Miljøudvalget i jammerbugt Kommune behandler udvalget: Godkendelse af dispensation (med vilkår) fra Lokalplan 19-024 til lysskilte ved FunArt, Vesterhavsvej 105.

Sagsbeskrivelse

FunArt Blokhus, Vesterhavsvej 105 har ansøgt om dispensation fra Lokalplan 19-024 til opsætning af lysskilte/diodeskilte.

Der er konkret ansøgt om dispensation til opsætning af 2 stk. skilte med dioder (se bilag for ansøgningsmateriale). Skiltene har en højde på 4 meter og en bredde på 1,6 meter, og skiltene ønskes placeret ved hver indkørsel til FunArt (ved Vesterhavsvej og ved Faarupvej). FunArt oplyser i deres ansøgningsmateriale, at de allerede har bestilt skiltene.

I ansøgningsmaterialet oplyser FunArt, at skiltene overholder størrelse og placering jf. lokalplanen, og afviger kun fra lokalplanen grundet dioder i skiltene i stedet for spotbelysning af skiltene.

FunArt oplyser yderligere, at der ikke er tale om reklame eller bevægelige billeder, men at der kun er tale om standere/skilte, der indikerer de gældende elpriser. Denne oplysning om elpriser skal sikre beboer og turister viden om, at de kan lade deres bil ved FunArt samt prisen for opladning.

FunArt oplyser specifikt, at de ikke kommer til at reklamere for noget, der er imod det, der er skrevet i lokalplanen. Deres ansøgning om skilte handler derfor udelukkende om dioder i stedet for spotbelysning.

FunArt mener, at den lokalplanbestemmelse om, at der ikke kan anvendes dioder, er langt fra den moderne virkelighed, og disse diodeskilte anvendes i hele landet. FunArt oplyser, at alene i Blokhus/Hune står der et par trailere med LED-skærme (dioder), men FunArt ønsker ikke at opsætte disse, da dette efter vores mening ikke gavner lokalmiljøet. FunArt oplyser, at disse trailere med LED-skærme er lovlige, fordi de er monteret på en trailer, og FunArt oplyser, at de derfor kan opstilles.

Lokalplan 19-024

Området er omfattet af Lokalplan 19-024, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Jf. lokalplanens § 6.4: Der må opstilles 1 skilt og 1 flaggruppe med maks. 3 flagstænger ved hhv. overkørslen til Vesterhavsvej og Faarupvej. De 2 skilte må maks. have en højde på 4 m og bredde på 1,7 m. Flagstængerne må maks. være 8 m høje. De 3 flagstænger skal kunne stå indenfor en cirkel med en diameter på 5 m. Herudover må der ikke være synlige skilte, bannere, flag og vimpler mv. set fra Vesterhavsvej og Faarupvej, hvor der skiltes om virksomheden, ydelser, produkter eller lignende. Jævnfør dog § 7.4. Dog må der være henvisningsskilte, som oplyser om bygningers funktioner (toilet, restaurant o. lign.).

Ud over de 2 skilte og flagstængerne ved overkørslerne må øvrige skilte, bannere, flag og vimpler mv. ikke placeres/opføres i over 2 meter højde. Opsættes skilte mv. på bygningsfacader må de dog placeres i maks. 2,5 m højde og opsættes de på bygningstage, må de placeres i maks. 4 m højde.

Bannere, flag og vimpler mv. må ikke belyses eller være oplyst. Skilte må kun belyses ved spotbelysning. Skilte må ikke være bevægelige.

Der må ikke skiltes om virksomheder eller produkter, som ikke er relateret til lokalplanområdet.

Vurdering i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 21 – forbud mod friluftsreklamer

Skiltning og reklamering i det åbne land er reguleret via Naturbeskyttelseslovens § 21. Naturbeskyttelseslovens regler om forbud mod reklameskiltning m.v. har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for reklameskilte m.m.

Bestemmelserne i § 21 indeholder et generelt forbud mod plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.

Reglerne i § 21 gælder også for reklamer på biler, ladvogne, trailere, halmballer eller andre indretninger. Det er eksempelvis ikke tilladt at parkere en bil eller trailer i det åbne land udelukkende for at reklamere.

Loven rummer ikke dispensationsmulighed. Det betyder, at kommunen ikke har mulighed for at give dispensation til reklameskiltning i det åbne land, heller ikke selvom skiltet konkret vurderet ikke virker skæmmende, eller selvom der er et velbegrundet behov for skiltningen.

Der er enkelte undtagelser og muligheder for diskret skiltning i det åbne land. Forbuddet i § 21 omfatter blandt andet ikke virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte er f.eks. dominerende, når det tiltrækker sig opmærksomhed i form af størrelse og belysning/oplysning.

Vilkår for dispensation til lysskilte/diodeskilte

Meddeles der dispensation til de ansøgte diodeskilte, skal der stilles vilkår for dispensationen. Det foreslås, at der stilles følgende vilkår for dispensationen:

Skiltene placeres min. 2,5 meter fra skel mod vej (Faarupvej og Vesterhavsvej)

Begrundelse: Skiltene trækkes tilbage på egen grund, og det vurderes på denne baggrund, at skiltene bliver mindre dominerende og mindre synlige fra omgivelser – især på lang afstand.

Skiltene skal være monteret med natslukning, så skiltene slukker seneste kl. 22.00 og først tænder igen kl. 7:00.

Alle skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter.

Begrundelse: Lys fra elektroniske skilte bør ikke være til gene for omgivelserne, herunder også trafiksikkerheden.

Begrundelse: Jf. Naturbeskyttelseslovens § 21 må skilte i det åbne land ikke være dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Ved anvendelse af natsensor og justering af lysstyrken vurderes det, at skiltene bliver mindre dominerende og mindre synlige fra omgivelser – især på lang afstand.

Alle skilte skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots. Den digitale skiltning skal være at sammenligne med fast skiltning, dvs. at der må ikke være bevægelige billeder, og skærmen må ikke flimre.

Begrundelse: Hensyn til trafiksikkerheden – skilte må ikke være dominerende, så det tiltrækker sig hele opmærksomheden. Man skal ikke distraheres af skiltet, men se det, når man kommer derhen.

Alle skilte må alene markedsføre produkter, som virksomheden (FunArt) selv sælger – dvs. et digitalt skilt skal anvendes i overensstemmelse med virksomhedens hovedaktiviteter.

Vurderingen er, at hvis der via dispensationen pålægges de anførte vilkår, overholdes forbuddet mod reklamer jf. Naturbeskyttelseslovens § 21. Dette vurderes ud fra en helhedsbetragtning, hvor bygninger, levende hegn/beplantningsbælte og terrænet er nogle af de landskabselementer, skiltene sættes i forhold til.

Stilles der ikke de angivne vilkår i dispensationen, vurderes det, at skiltningen er i strid med Naturbeskyttelseslovens § 21 (Loven rummer ikke dispensationsmulighed).

Retsgrundlag

Planlovens § 19, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Planlovens § 19, stk. 2: Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Høring/borger- og brugerinvolvering

I henhold til planlovens § 20 kan dispensationer efter § 19 først meddeles, når der er forløbet to uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til:

ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen,

naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det lokale kulturmiljøråd og

de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger.

I henhold til planlovens § 20, stk. 2 gælder bestemmelserne i stk. 1 ikke:

hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte personer og foreninger.

Det vurderes, at sagen ikke er af underordnet betydning, og derfor kan en dispensation til lysskiltene/diodeskiltene først meddeles, når naboer og parter i sagen er orienteret. Orienteringen er min. 14 dage.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at sagen sendes ud i naboorientering med henblik på, at der efterfølgende meddeles dispensation til det ansøgte med vilkår om skiltenes placering, natslukning, lyssensor, faste skilte og markedsføring.

Bilag: Samlet ansøgning_skilt_FunArt

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn