Godkendelse af Forslag til Lokalplan 19-025, Socialt botilbud, Kystvejen, Hune

Foto fra sagsfremstillingen

Godkendelse af Forslag til Lokalplan 19-025, Socialt botilbud, Kystvejen, Hune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 23. marts 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Godkendelse af at Forslag til Lokalplan 19-025, Socialt botilbud, Kystvejen, Hune og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring i 8 uger.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse
Forslag til Lokalplan

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et socialt botilbud for mennesker med sammensatte psykiatriske vanskeligheder. Med placeringen af det sociale botilbud er hensigten at skabe en ramme omkring beboerne, så mængden af sanseindtryk mindskes fra naboer, trafik og byliv i al almindelighed.

Lokalplanens formål er således at udlægge området til offentligt formål, herunder institution i form af et socialt botilbud.
Indenfor lokalplanområdet må der etableres op til 13 boligenheder ifm. institutionen. Boligenhederne må fordeles imellem fritliggende boligenheder og selvstændige lejligheder i eksisterende bebyggelser. Idet der planlægges for spredt bebyggelse i det åbne land er der fastsat bestemmelser i lokalplanen om, at de fritliggende boligenheder skal fjernes, når og hvis det sociale botilbud lukker.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 5,1 hektar, og har tidligere været anvendt som landbrugs- og beboelsesejendom (matrikel 90c, Hune By, Hune). Hele lokalplanområdet ligger i landzonen, og vil ved vedtagelse af denne lokalplan forblive i landzonen.

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring udseende og omfang af de fritliggende boligenheder. Boligerne skal opføres i en enkelt arkitektur med afdæmpet farver og materialevalg. De fritliggende boligenheder må kun opføres i en etage og være maksimal 80 m2 inklusiv terrasse, og med en højde op til 5,5 meter målt fra naturligt terræn.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om etablering af to beplantningsbælter med en bredde på minimum 15 meter og 5 meter. Beplantningsbælterne har til hensigt at fungere som visuel afskærmning mod nabobebyggelsen og indkig fra Kystvejen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen omfatter et området, der ikke er rammelagt jf. Kommuneplan21. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med Kommuneplan21, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

I medfør af kommuneplantillægget udlægges der et nyt område på 5,1 ha. til offentligt formål jf. kortet på siden. Området indenfor rammen må anvendes til offentlige formål, herunder døgninstitution såsom socialt botilbud. Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 10 % for den enkelte ejendom med mulighed for byggeri i 1,5 etage, og med en bygningshøjde op til 6,5 meter målt fra naturligt terræn. Zonestatus fastholdes til landzone.

Miljøvurdering

Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes, at:

der er tale om et begrænset omfang af ny bebyggelse, der indpasser sig med de omkringliggende omgivelser ift. bebyggelsens omfang og udseende,
kystlandskabet ikke påvirkes,
påvirkningen af grønne områder, beplantning, dyre- og planteliv, biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser, i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig, og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
at de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet

Forventet tidsplan for Lokalplan 19-025

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 27. februar 2023

Økonomiudvalget: 15. marts 2023

Kommunalbestyrelsen: 23. marts 2023

Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: 14. august 2023

Økonomiudvalget: 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen: 31. august

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillæg offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag
Planloven

Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Budgetmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Forslag til Lokalplan 19-025 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport iht. miljøvurderingsloven kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 19-025 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 27. februar 2023, pkt. 26:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 69:

Anbefales godkendt.

Bilag
Forslag til Lokalplan 19-025, Socialt botilbud, Kystvejen, Hune

LÆS OGSÅ: Go-Jawten underholdt på Biersted Aktivitetscenter

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn