Godkendelse af afslag på landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Foto: Fra sagsfremstillingen


Godkendelse af afslag på landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af afslag på landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed

Beslutningstema
Godkendelse af afslag på ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af virksomhed i landzone

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse
Virksomheden Nordjysk Grundvandssænkning, som drives fra ejendommen Nymarksvej 138, 9440 Aabybro, har ansøgt om landzonetilladelse til at udvide med en ny vognlade på 361 m2.

Virksomheden er lovligt indrettet i en overflødiggjort landbrugsbygning i 2007. I 2008 meddeles tilladelse til at udvide virksomheden med ny bygning på 453 m2. Denne udvides med yderligere 299 m2 i 2013. I 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at meddele landzonetilladelse til endnu en lagerhal på 720 m2. og igen i 2020 besluttede udvalget at meddele tilladelse til endnu en lagerhal på 772 m2. Virksomhedens udvidede areal udgør således 2244 m2 på nuværende tidspunkt.

Den ansøgte vognlade ønskes opført i forlængelse af den ene lagerbygning.

I henhold til planlovens landzoneregler kan mindre virksomheder lovligt etableres i en tidligere landbrugsbygning og efterfølgende udvide op til 500 m2 uden landzonetilladelse, under forudsætning af, at der efter udvidelsen stadig er tale om en mindre virksomhed. I Jammerbugt Kommune har praksis tidligere været, at der normalt meddeles landzonetilladelse til udvidelse op til 1000 m2. Større udvidelser over ca. 1000 m2 er uønskede i det åbne land, og skal som hovedregel henvises til et erhvervsområde i byzone.

Det vurderes, at den ansøgte udvidelse af virksomheden vil medføre lokalplanpligt. Der lægges vægt på, at der – sammen med de tidligere udvidelser – er tale om en væsentlig forøgelse af bygningsmassen og at der således ikke længere er tale om en udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i landzonen.

Retsgrundlag
Planloven

Budgetmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Forud for en evt. landzonetilladelse skal ansøgningen sendes i 14 dages orientering hos naboer og foreninger.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der meddeles afslag til det ansøgte i henhold til, at yderligere udvidelse kræver lokalplan.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn