Erhvervsvenligheden i Jammerbugt har fået et knæk – Nye handlinger på vej i 2024

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Erhvervsvenligheden i Jammerbugt har fået et knæk – Nye handlinger på vej i 2024

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 13. december 2013, hvor der bl.a. på dagsordene er: Orientering om DI’s måling af Lokal Erhvervsvenlighed og godkendelse af handlinger for 2024.

Beslutningstema

Orientering om DIs måling af Lokal Erhvervsvenlighed 2023 og godkendelse af handlinger for 2024.

Sagsbeskrivelse

Dansk Industri offentliggjorde d. 6. september 2023 resultatet af deres landsdækkende undersøgelse, som hvert år vurderer kommunernes erhvervsvenlighed på en række parametre (resultaterne for Jammerbugt Kommune samt metode og datagrundlag er vedlagt som bilag).

Der er ti kategorier i analysen, og alle kategorier vægter 1/10.

Analysen består af to typer indikatorer, dels virksomhedssvar og dels statistiske indikatorer. De vægter som udgangspunkt 50% hver, dog er det ikke alle kategorier, hvor begge typer indikatorer vægtes. De statistiske indikatorer baserer sig på data fra eksempelvis Danmarks Statistik, KL, Trafikstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Miljøstyrelsen, kommunernes egne hjemmesider mv.

I Jammerbugt Kommune har 50 virksomheder svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer minimum 1.303 arbejdspladser i kommunen hvilket svarer til 13% af den private beskæftigelse.
Både DIs medlemsvirksomheder samt ikke-medlemsvirksomheder inden for de branchekoder, som DIs medlemmer repræsenterer, er inviteret til at deltage.
Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i perioden marts-juni 2023.

Analysen måler på kommunernes erhvervsvenlighed indenfor følgende kategorier:
1. Overordner erhvervsvenlighed
2. Infrastruktur og transport
3. Arbejdskraft
4. Uddannelse
5. Sagsbehandling
6. Grøn udvikling
7. Brug af private leverandører
8. Digitale rammer
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
10. Information og dialog

I 2023 får Jammerbugt Kommune en placering som 54 ud af 92.
I 2022 fik Jammerbugt Kommune en placering som nr. 31.
Resultatet fra 2023 er det dårligste siden 2012.

Der er således tale om en tilbagegang, samt en placering i den laveste halvdel nationalt, hvilket ikke umiddelbart er tilfredsstillende, da udvikling af gode rammer for erhvervet er højt prioriteret i Jammerbugt Kommune.

Sammenlignes resultatet med de øvrige nordjyske kommuner, så er det kun Frederikshavn, der ligger lavere end Jammerbugt Kommune (63). Det er Morsø og Rebild Kommuner, der placerer sig bedst af de nordjyske kommuner (placering som henholdsvis 7 og 12).

Hovedpunkter fra analysen
I kategorien Overordnet erhvervsvenlighed er der en tilbagegang fra 36. plads i 2022 til en 49. plads i 2023. Jammerbugt Kommune er på niveau med landsgennemsnittet, men der er tale om en tilbagegang i såvel tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed (49. plads i 2023 mod 32. plads i 2022) samt anbefaling af kommunen (51. plads i 2023 mod 42. plads i 2022). Denne kategori er udelukkende baseret på virksomhedernes svar.

I kategorien Infrastruktur og transport er der en tilbagegang fra 66. plads i 2022 til en 71. plads i 2023. Under de statistiske indikatorer er det udgifter i det kommunale vejnet, der giver den største tilbagegang, hvilket også afspejles i virksomhedernes svar vedr. tilfredsheden med det kommunale vejnet. På den positive side er der sket en positiv udvikling i køreplanstimer på kommunale busruter, hvilket afspejler sig positivt på virksomhedernes svar ift. medarbejdernes mulighed for at benytte kollestiv transport for at komme på arbejde.

I kategorien Arbejdskraft er der en tilbagegang fra en 22. plads i 2022 til en 52. plads i 2023.
De statistiske indikatorer viser en mindre tilbagegang i antal fuldtidsbeskæftigede. Faldet er svarende til 11,57 fuldtidsarbejdspladser pr. 1000 indbyggere, og vurderes til dels at skyldes, at større virksomheder har flyttet produktionen ud af kommunen (eks. COBHAM) eller har ændret forretningsområde med færre arbejdspladser som resultat.

Virksomhedernes svar medfører en tilbagegang fra en 36. plads i 2022 til en 43. plads i 2023 på spørgsmålet om kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft. Virksomhedernes vurdering er en smule højere i 2023 end 2022 (hhv. 3,29 og 3,27), men sammenlignet med de øvrige kommuner giver det en lavere placering.

Virksomhedernes vurdering af samarbejdet med jobcentret vurderes lavere i 2023 end i 2022 (hhv. 3,31 og 3,62) men her medfører det et fald fra en 14. plads til en 61. plads. En årsag til dette kan være, at ressourcerne i den opsøgende indsats i Jobcentrets virksomhedsservice er reduceret.

Det bedste resultat i 2023 er knyttet kategorien Uddannelse, hvor Jammerbugt Kommune indtager en 5. plads mod en 22. plads i 2022. De statistiske indikatorer viser, at der er et fortsat positivt resultat ift. ”ændringen i andel af 25-64-åriger med en uddannelse efter grundskolen”.  Dette har betydning ift. virksomhedernes muligheder for at rekruttere kvalificere arbejdskraft fremadrettet.

Data fra uddannelsesstatistik.dk viser, at hele 89 pct. at eleverne i folkeskolen har høj trivsel, hvilket giver en placering som nr. 20 (ny indikator i 2023). Ligeledes har Jammerbugt Kommune en flot placering i kompetencedækning” (9. plads), hvilket vil sige, at undervisningen varetages af lærere med undervisningskompetencer i det pågældende fag.

Ift. virksomhedernes besvarelse, så ligger Jammerbugt Kommune betragtelig højere på samarbejde med skolerne end landsgennemsnittet når det kommer til både erhvervspraktik, besøg på virksomheder og læringscases. Over halvdelen af virksomhederne har samarbejdet om erhvervspraktik mod knap 40% på landsplan.
Under 10% af virksomhederne svarer på spørgsmålet. Hvilken type samarbejde har din virksomhed med én eller flere lokale skoler?” Intet – vi er ikke interesserede, hvilket er lavere end landsgennemsnittet.

I kategorien Sagsbehandling er der forbedringer på de statistiske indikatorer for byggesager kortere sagsbehandlingstid hvilket dog ikke afspejles i virksomhedernes svar, hvor der er tilbagegang fra 14. plads til 57. plads på spørgsmålet om, hvorvidt der opleves kompetent og effektiv sagsbehandling i forbindelse med byggesager. Der er således tale om en uoverensstemmelse mellem det faktuelle og det oplevede.

I kategorien Grøn udvikling er der sket en mindre fremgang, hvilket dels skyldes andelen af genanvendt affald (fra 75. plads i 2022 til 64. plads i 2023) samt den nye indikator, andelen af energiforbruget i kommunen, der dækkes af vedvarende energi (21. plads). Begge er statistiske indikatorer.

Virksomhedernes vurdering af Jammerbugt Kommunes prioritering af bæredygtige og grønne indkøb er gået tilbage (fra en 59. plads i 2022 til en 69. plads i 2023) og det samme gælder Indsatser for at sikre, at du kan drive din virksomhed mere klimavenligt. På trods af, at virksomhedernes vurdering er enslydende i begge år er resultatet gået fra en 54. plads i 2022 til en 62. plads i 2023. Virksomhederne kvitterer positivt for Jammerbugt Kommunes fokus på at fremme bæredygtig transport.

I kategorien Brug af private leverandører er der en tilbagegang fra en 14. plads i 2022 til en 39. plads i 2023. Der er en positiv ændring i den samlede konkurrenceudsættelse, hvilket medfører en fremgang på den indikator fra en 87. plads i 2022 til en 28. plads i 2023, men på spørgsmålet til virksomhederne om kommunens udbudsproces over for private leverandører (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog) er der en tilbagegang fra en 10. plads til en 56. plads.

I kategorien Digitale rammer er der en betragtelig tilbagegang fra en 47. plads i 2022 til en 83. plads i 2023. På den statistiske indikator bredbåndsdækning er der fremgang, men på den nye indikator 5G-dækning opnår Jammerbugt Kommune en 86. plads, hvilket også kommer til udtryk i virksomhedernes vurdering af kommunens sikring af digitale rammevilkår for virksomheder, hvor Jammerbugt Kommune får en 77. plads.
Virksomhedernes vurdering af kommunens digitale erhvervsservices går også tilbage og lander på en 74. plads.

I kategorien Skatter, gebyrer og erhvervsarealer er resultatet sammenlignelig med resultatet i 2022 dog med en lille fremgang fra en 50. plads i 2022 til en 47. plads i 2023.
Virksomhederne tilkendegiver øget tilfredshed med niveauet af de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer (medfører en 31. plads i 2023 mod en 54. plads i 2022) men vurderer til gengæld hensynet til erhvervslivet i den lokale planlægning lavere (hvilket giver en 49. plads i 2023 mod en 21. plads i 2022).

Kategorien Information og dialog giver undersøgelsens største tilbagegang fra en 13. plads i 2022 til en 53. plads i 2023. Denne kategori består udelukkende af virksomhedernes vurdering af dialog mellem henholdsvis politikere og embedsmænd, samt kommunens formidling af væsentlig information til virksomheden.
Det er væsentligt at påpege, at der er tale om små tilbagegange i værdierne, eks. fra 3,58 i 2022 til 3,30 i 2023 ift. dialogen mellem erhvervslivet og embedsmænd. For dialog mellem erhvervslivet og politikere er tilbagegangen fra 3,63 i 2022 til 3,29 i 2023.

Generelle kommentarer
Det er værd at bemærke, at der generelt set er tale om relativ små ændringer i værdierne i både de statistiske indikatorer samt vurderingen fra virksomhederne. De små ændringer giver dog stort udfald i placeringen på de enkelte indikatorer, kategorier og samlet set. Det er således ikke nok at holde status q, der skal være en positiv udvikling da man ellers vil opleve at gå tilbage i den samlede placering.

Input fra Erhvervs- og Turistrådet
Analysen er blevet præsenteret og drøftet på ETR d. 21. november 2023.
Det blev drøftet, at 50 besvarelser ikke er repræsentativt for det samlede erhverv i Jammerbugt Kommune, og at analysens resultater derfor skal anvendes i det perspektiv. Herunder at data skal bruges på niveau med øvrig relevant data, men at brugen af ressourcer med henblik på at sikre en bedre placering fremadrettet skal stå mål med analysens repræsentation.

Erhvervsvenlighed prioriteres højt af ETR og derfor er der opbakning til igangsætning af en række handlinger med henblik på at sikre generel høj tilfredshed blandt erhvervet.
ETR bakkede endvidere op om, at analysen ikke skal bruges som selvstændig succesindikator i den kommende Erhvervs- og vækststrategi.

Oplæg til handlinger for 2024
Med afsæt i det igangværende arbejde vedrørende ny planstrategi, ny erhvervs- og vækststrategi 2024-2027 samt ny handlingsplan 2024-2025 foreslås følgende handlinger:

– Fortsat prioritering af det virksomhedsnære opsøgende arbejde – med særlig fokus på at understøtte grøn omstilling og sikre kvalificeret arbejdskraft
– Genoptage besøg hos virksomheder med borgmester, kommunaldirektør og erhvervschef
– Strategisk planlægning af erhvervsarrangementer ift. dataindsamlingstidspunkt
– Kommunikationsindsats målrettet private leverandører vedr. muligheden for at afgive tilbud via Comdia
– Styrkelse af: Én indgang – både kommunikativt eksternt og kulturelt internt
– Etablering af Erhvervsdialogforum/Erhvervsnetværk, hvor der kan drøftes aktuelle tematikker, potentialer og problemstillinger*

*Etablering af Erhvervsdialogforum/Erhvervsnetværk sker i tæt koordinering med §17 stk.4 udvalg for erhverv, beskæftigelse og uddannelse, hvor dette er en af de anbefalede indsatser.

Proces- og tidsplan
D. 31. oktober 2023 Undersøgelsen gennemgået på borgmestermøde samt indledende drøftelse af handlinger
D. 21. november 2023 Undersøgelse og forslag til handlinger drøftes på Erhvervs- og Turistrådsmøde
D. 8. december 2023 Møde med DI, borgmester, direktion og erhvervschef
D. 13. december 2023 På dagsorden til Økonomiudvalgsmøde

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Budgetmæssige konsekvenser

De anbefalede handlinger kan holdes inden for rammen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om resultaterne fra undersøgelsen til efterretning og godkender igangsættelse af de beskrevne forslag til handlinger for 2024, der er godkendt af Erhvervs- og Turistrådet.

Bilag

LÆS OGSÅ: Mogens Christen Gade: Jammerbugt Kommune tager ansvar for den grønne omstilling

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn