Erhvervsforeningen Destination Blokhus søger om hjælp til projektet “Bæredygtig affaldsopsamler på Blokhus Strand”

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Erhvervsforeningen Destination Blokhus søger om 50.000 kr. til projektet “Bæredygtig affaldsopsamler på Blokhus Strand”, hvilket svarer til 45% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

Sagsfremstilling
Ansøger, Erhvervsforeningen Destination Blokhus, søger om støtte til etablering af en bæredygtig og klimabevidst affaldsopsamler på Blokhus Strand.

Affaldsopsamleren skal udformes som et kunstværk, der forestiller Blokhus-hvalen som strandede på Blokhus Strand i vinteren 2016. Ansøger tilføjer, at det også er denne finhval, som kan ses i skeletform på Torvet i Blokhus om sommeren. Ansøger oplyser, at kunstværket/affaldsopsamleren skal konstrueres af et lokalt smedeværksted, der på nuværende tidspunkt udarbejder en prototype til ansøger. Affaldsopsamleren vil være mellem 6-8 meter, og konstrueres således at den er vejrbestandig.

Formålet med projektet er at kombinere kunst og bæredygtighed, og ansøger oplyser, at projektet tillige kan sætte Blokhus på verdenskortet. Affaldsopsamleren skal anvendes til plastikaffald som skylles op på stranden, og ikke dagsrenovation. Ansøger oplyser endvidere, at plastikaffaldet vil blive sendt til genanvendelse efter aftale mellem Erhvervsforeningen Destination Blokhus og vognmand.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer lokale såvel som besøgende til gode.Ansøger påtager sig ansvaret for vedligehold og drift (tømning). Tømning foretages af en vognmand fra foreningen, og affaldsopsamleren vedligeholdes af foreningen og frivilligkorpset “Team Frivillig Blokhus”.

Det bør koordineres med den kommunale forsyning (orientering herom).

Opstilling af affaldsopsamleren kræver tilladelse fra Kystdirektoratet samt grundejers accept. Ansøger oplyser, at man er i dialog om tilladelser, men at der endnu ikke er søgt. Vækst og Udvikling gør i denne forbindelse opmærksom på, at der i Kystdirektoratet er en sagsbehandlingstid på op til 2 år.

Ydermere er der tale om et klitfredningsområde, som kan gøre det svært at opnå tilladelse. Planafdelingen oplyser, at man i Teknik og Forsyning har arbejdet med idéen om opsætning af affaldsopsamlere til sortering af affald på Blokhus Strand – en idé som man senere hen har måtte skrinlægge grundet udfordringer med grundejers accept. Stranden har forskellige grundejere qua de boliger, som er placeret tæt ved klitter, der grænser op til stranden.Første skridt er at finde en grundejer, som er indforstået med, at affaldsopsamleren placeres på vedkommendes grund. Først herefter er det muligt at søge tilladelse hertil i Kystdirektoratet.Det konkrete projekt fremgår ikke af Blokhus/Hunes LUP.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.