Drøftelse af ansøgning til pulje til kommunale borgerrådgivere

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Økonomiudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 16. juni, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Drøftelse af ansøgning til pulje til kommunale borgerrådgivere

Beslutningstema
Drøftelse af ansøgning til puljen for kommunale borgerrådgivere, herunder om puljen skal søges i samarbejde med andre nordjyske kommuner.

-- annonce ---


Med vedtagelse af finansloven for 2021 blev det offentliggjort, at der oprettes en ansøgningspulje til kommunale borgerrådgivere. Der afsættes i alt 135 mio. kr. i perioden 2021-2024 fordelt på 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i de efterfølgende tre år. Puljen blev åbnet den 8. juni med ansøgningsfrist den 11. august 2021.

Ansøgningspuljens formål er at styrke borgernes relation til kommunen og øge borgernes retssikkerhed ved at understøtte, at kommunerne ansætter borgerrådgivere til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen. Det er ambitionen med puljen, at ordningen med en borgerrådgiver kan udbredes til så mange kommuner som muligt. Kommuner der ikke i forvejen har en borgerrådgiverfunktion har første prioritet. Tilskuddet kan ydes til enkeltkommuner eller flere kommuner i forening, som ønsker at dele en borgerrådgiverfunktion.

I henhold til kommunestyrelsesloven kan Kommunalbestyrelsen gennem styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under de stående udvalg eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning. Borgerrådgiveren ansættes og afskediges af Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget skal, for så vidt angår borgerrådgiverfunktionen alene varetage de opgaver, som i forvejen er tillagt Økonomiudvalget – det vil sige økonomien i forhold til løn og drift.

Jammerbugt Kommune har siden marts 2021 været i dialog med andre nordjyske kommuner om mulighederne for at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion. Med baggrund i en belutning i Kommunaldirektørkredsen har Jammerbugt Kommune deltaget i en fælles arbejdsgruppe bestående af Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner om mulighederne for etablering af et fælles kommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion. Arbejdsgruppen består i dag af Thisted, Brønderslev, Vesthimmerland, Morsø og Jammerbugt Kommuner. Morsø Kommune har meddelt at de ikke ønsker at deltage i en evt. fælles løsning.

Borgerrådgiverfunktionens opgaver kan inden for de angivne rammer i Styrelseslovens § 65e, stk. 4 falde i to dele. Den ene del er rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet. Den anden del er tilsyn med, kommunen administration varetager deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik. Begge dele skal som udgangspunkt være omfattet af borgerrådgivningsfunktion, men i forbindelse med forarbejdet til puljen, har det været signaleret, at tilsynsdelen kan have vægt på læring og erfaringsopsamling.

En forudsætning for Jammerbugt Kommunes deltagelse i arbejdet har været, at borgerrådgiverens opgave skal handle om rådgivning og vejledning, ikke om kontrol og tilsyn. Flere af kommunerne i samarbejdet har signaleret, at de bakker op om denne linje og eventuelt er interesseret i at finansiere udgiften til borgerrådgiveren selv, dvs. uden om ansøgningspuljen.

Projektperioden er 2021-2024, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024. Derudover er der ikke taget stilling til projektperiodens varighed, og borgerrådgiverfunktionen videre forløb.

I henhold til netop udsendt bekendtgørelse vedr. ansøgningspulje til oprettelse af borgerrådgiverfunktioner i kommuner, kan der ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:

  • Lønudgifter til ansættelse af borgerrådgivere
  • Overhead på op til 15 % af lønudgiften til dækning af udgifter til lokalisering, indretning af arbejdspladsen, it-udstyr og kontorartikler m.v.
  • Udgifter til uddannelse- og kursusaktiviteter for borgerrådgiveren

Der kan ikke ydes tilskud til dækning af andre udgifter, herunder udgifter til transport og udgifter til aktiviteter i relation til borgerrådgiverens opgaver.

Uforbrugte midler skal tilbage til Styrelsen. Tilsagnsmodtager skal afrapportere hvert år inden 1. april og frem til projektet udløb 1. april 2025.

Tilskud kan ydes til flere kommuner i forening, som ønsker at dele en borgerrådgiverfunktion.

Procesplanen er indtil videre, at der skal ske politisk behandling og evt. godkendelse i de enkelte kommuner, så betingelserne for evt. oprettelse af borgerrådgiverfunktionen og ansøgning til puljen kan iværksættes.

Efterfølgende iværksættes følgende arbejde:

  • ændring af kommunens styrelsesvedtægt
  • udarbejdelse af fælles kommunal samarbejdsaftale med involverede kommuner, som skal politisk godkendes
  • udarbejdelse af vedtægt for borgerrådgiverens funktion og opgaver i Jammerbugt Kommune

Niveauet for en fælles borgerrådgivningsfunktion er endnu ikke defineret, men det forudsættes at udgiften kan finansieres af den ansøgte pulje.

Det forudsættes at udgifterne ved borgerrådgivningsfunktionen kan dækkes af den statslige afsatte pulje. Ønskes der oprettet en borgerrådgivningsfunktion udenom kriterierne for puljetildeling, skal dette indarbejdes i budgetoplæg 2022.

Indstilling

Staben fremsender sagen til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på at anbefale Kommunalbestyrelsen hvorvidt

– der skal etableres en borgerrådgivningsfunktion kun med fokus på rådgivning og vejledning

– ordningen skal etableres alene eller i samarbejde med andre kommuner

– der skal søges finansiering via den statslige ansøgningspulje, velvidende at der er et krav om, at borgerrådgiveren i så fald også varetager tilsynsopgaver