Budgetaftale for 2021 vedtaget

Budgetforliget blev indgået 14. september efter bred politisk opbakning. Fra venstre er det Mogens Nørgård (S), Lone Sondrup (V), Ib Madsen (DF), Lene Linnemann (SF), regionrådsformand Ulla Astman (S) og Susanne Flydtkjær (EL), der skriver under på forliget. Foto: Lars Termansen
Print Friendly, PDF & Email

Et stort flertal i Regionsrådet har i dag godkendt budgettet for 2021. Et budget med fokus på udvikling og sikker drift i en ellers omskiftelig og usikker tid, der præges af coronavirus.

Sikker kurs i en tid med store udsving


Et løft til psykiatrien, styrkede akutte tilbud til borgerne i deres nærområde og sikker økonomisk drift er væsentlige elementer i det budget, som et bredt flertal af regionens politikere har godkendt på tirsdagens regionsrådsmøde.

Økonomiaftalen med regeringen tilførte Region Nordjylland 133 mio. kr., men samtidig er der stigende udgifter på flere områder i sundhedsvæsenet. Især presser stigende medicinpriser udgiftssiden.

– Der er meget fokus på at fortsætte den sikre økonomiske kurs i en tid, hvor der er mange sving på vejen – ikke mindst på grund coronavirus og indhentning af det efterslæb, som har været i den ordinære drift som følge af pandemien. Samtidig har vi prioriteret arbejdsro og uddannelse af personale på områder, hvor der er et stort pres. Blandt andet har vi sikret penge til at uddanne flere narkosesygeplejersker. Vi har derudover valgt at prioritere større tryghed og nærhed i de akutte tilbud i bl.a. Skagen, Thisted og Farsø, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Hurtigere behandling for akutte patienter

Regionsrådet afsætter en pulje på 7,5 mio. kr. til at styrke akutindsatsen i nærområderne.

Det kommer for eksempel til udtryk ved, at en kommende akutlægebil i Thisted er i drift hele døgnet. I budgetaftalen for 2020 var der prioriteret midler til en deldøgndækning af lægebilen, men det har vist sig at være en udfordring at rekruttere personale til et deldøgndækket beredskab, og med beslutningen om døgndækning kommer akutlægebilen i Thisted på lige fod med regionens øvrige akutlægebiler i Hjørring og Aalborg.

Region Nordjylland tog i budget 2020 fat på opbygning af tilbud om personlig medicin til udvalgte patienter, og udbygningen fortsætter i 2021, hvor der sættes penge af til yderligere udvikling og udvidelse af personlig medicin som et behandlingsredskab. Udviklingen af tilbuddet om personlig medicin knytter sig også til opbygningen af Nationalt Genom Center, som Region Nordjylland bidrager til sammen med de øvrige regioner.

Acceptabel ventetid for patienter

Hospitalerne har igennem de senere år arbejdet med at sikre patienterne hurtig udredning og behandling. I budget 2021 er det aftalt, at der skal arbejdes med at forbedre ventetiden for de akutte patienter på Aalborg Universitetshospital igennem de servicemål, som ligger på området. Indsatsen for at gøre ventetiden mere acceptabel for patienterne skal tilvejebringes ved en øget bemanding med sygeplejersker.

Flere ansættelser finansieres af sidste års finanslovsaftale med en pulje til 1000 ekstra sygeplejersker på landsplan. Heraf skal 100 stillinger udmøntes i Region Nordjylland.  

Den palliative indsats styrkes med en pulje på 1,5 mio. kr. til efteruddannelse og ansættelse af yderligere personale. Forligspartierne har desuden en forventning om, at det palliative tilbud skal tilbydes alle patientgrupper med livstruende sygdom, og at patienter meget tidligere i deres forløb inddrages i beslutningen om deres ønsker til diagnostik og behandling.

Politikerne har derudover besluttet, at der skal laves en samlet plan for det palliative område for at styrke indsatserne. Planen skal ligge klar til politisk godkendelse i foråret 2021.

Grønne indsatser styrkes yderligere

Region Nordjyllands ambition om et mere bæredygtigt Nordjylland videreføres i budgetaftalen for 2021.

Regionerne har sat som mål at reducere CO2-aftrykket på el, varme og transport med 75 procent frem mod 2030, og Region Nordjylland vil fortsat levere årlige reduktioner for at opnå målet. Det skal blandt andet ske igennem lokale klimahandlingsplaner for hospitaler og øvrige institutioner med konkrete initiativer, hvor CO2-aftrykket nedbringes – baseret på løsninger der passer til den enkelte institution.

Klimabudgettet forhøjes med 1,5 mio. kr. til i alt 9 mio. kr. for at kunne finansiere flere initiativer.

Blandt andet ønsker politikerne at styrke biodiversiteten for derigennem at binde mere CO2 på regionens arealer. Mulighederne bliver kortlagt i år, og målet er konkrete beplantningsplaner i 2021 på så mange af regionens arealer som muligt.

Effektiviseringer i driften 

For at få budgettet til at hænge sammen har politikerne også måttet finde en række besparelser. De skal blandt andet findes ved indsatser, som kan nedbringe udgiften til medicin.

I budgetforliget indgår også et teknologibidrag på 52 mio. kr., der følger af økonomiaftalen mellem staten og regionerne indgået tidligere på året. Teknologibidraget er effektiviseringer i driften, der skal omsættes til at øge behandlingskapaciteten af patienterne. 

Bag budget 2021 står alle regionsrådets partier, undtaget Thomas Hav (uden for parti).