Aabybro Vand kalder til Ekstraordinær Generalforsamling

Foto: Aabybrovand.dk
Print Friendly, PDF & Email


Torsdag den 29. August 2019 på Hotel Søparken kl. 19.00
Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af indkomne forslag om vedtægtsændringer, som ej blev
  vedtaget med tilstrækkelig majoritet ved ekstraordinær generalforsamling
  den 5. august 2019.

  På ekstraordinær generalforsamling den 5. august 2019 blev nedenstående vedtægtsændringer ikke vedtaget med den nødvendige majoritet
  i henhold til vedtægternes § 9, stk. 4. Bestyrelsen indkalder således nu
  til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9, stk.
  5, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset
  antallet af fremmødte stemmeberettigede.

  Som følge af krav fra Jammerbugt Kommune i forbindelse med udstedelse af kommunegaranti til brug for projektet med Jammerbugt Kommune
  og Miljø- og Fødevareministeriet v/Naturstyrelsen om etablering af
  grundvandbeskyttende fredskov, stilles der forslag om følgende vedtægtsændringer.
 • Tilføjelse til § 6 i vedtægterne:
  ”Ved udtræden af Selskabet som følge af dårlig økonomi i Selskabet, dvs. at priserne er unormalt høje, eller hvis der ved udtræden ikke tilmeldes nye andelshavere, der kan overtage den udtrædende andelshavers andel af gælden, kan udtræden kun ske ved indfrielse af andelshaverens forholdsmæssige andel af den langfristede gæld der er meddelt/stillet kommunegaranti for. Andelen er defneret som 1/X af den resterende
  gæld der er meddelt/stillet kommunegaranti for, hvor X er det på det aktuelle tidspunkt antal medlemmer.”
 • Tilføjelse til § 9 i vedtægterne:
  ”Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for Selskabets gæld, godkendes af Kommunalbestyrelsen.”
  ”Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i Selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at bestemmelserne for vedtagelse af vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.”
 1. Eventuelt