Økonomiudvalget i Jammerbugt kommune holder møde om åbent brev om rengøringssituationen

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Økonomiudvalget i Jammerbugt kommune holder møde den 28. juni med et enkelt punkt på dagsordenen: Orientering om redegørelse og godkendelse af svar på åbent brev vedr. rengøringssituationen

Orientering om redegørelse i forbindelse med åbent brev til Kommunalbestyrelsen vedr. rengøringssituationen, drøftelse af proces for evaluering af rengøringsstandarden samt godkendelse af svarudkast til åbent brev fra medarbejdere i Rengoering.com.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsgruppens konstitueringsaftale fra 2021 blev det aftalt, at der i løbet af 2022 skal ske en evaluering af rengøringsstandarden i Jammerbugt Kommune. Denne evaluering gennemføres ultimo 2022, og i 2023 forberedes en eventuel ny konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet.

-- annonce ---

Fredag den 17. juni 2022 modtog Jammerbugt Kommune et åbent brev til Kommunalbestyrelsen, hvori medarbejdere fra Rengoering.com udtrykker deres frustrationer over at arbejde i et entrepriseselskab for kommunen. I det åbne brev udtrykker medarbejderne frustrationer over en række forhold, der vedrører deres arbejdstid, arbejdsmiljø, rengøringsartikler samt løn. Medarbejderne udtrykker deres frustrationer over deres oplevelse af, at de skal udføre en større mængde opgaver på mindre tid, at de mangler rengøringsartikler, samt at de ikke får udbetalt den korrekte løn. Det åbne brev til Kommunalbestyrelsen er vedlagt som bilag 1.


Ejendomscenter Jammerbugt har efterfølgende bedt Rengoering.com om at forholde sig til medarbejdernes frustrationer og redegøre for forholdene. Af Rengoering.com’s redegørelse fremgår det først og fremmest, at virksomheden følger serviceoverenskomsten, der er indgået mellem DI og 3F. Virksomheden oplyser derudover, at ingen medarbejdere har fået flere opgaver end dem, der er beskrevet i kravspecifikationen mellem Rengoering.com og Jammerbugt Kommune fra 1. januar 2020. Dertil oplyser virksomheden, at alle medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen modtog et velkomstbrev og senere et varslingsbrev, hvoraf bl.a. fremgik, at man ville overgå til ny overenskomst pr. 1. april 2021 samt alle relevante informationer og ændringer i forhold til den enkelte medarbejder. De beskriver endvidere, at der ikke er ændret i medarbejdernes tider, udover når der har været lavet rettelsesblade, hvor Jammerbugt Kommunes pris og medarbejdernes tid er blevet opdateret. Hvad angår manglende rengøringsartikler vil virksomheden ikke afvise, at der har været enkelte tilfælde med forsinkede rengøringsartikler, men understreger dertil, at de benytter et anerkendt firma med dag til dag-levering. I forhold til anklagerne om manglende løn oplyser virksomheden, at de hver måned har haft styr på lønnen og rettet eventuelle fejl omgående, såfremt medarbejderne har henvendt sig med fejl. Redegørelsen findes i bilag 2.

Endvidere har Ejendomscentret udarbejdet et forvaltningsnotat, der redegør for Ejendomscenterets samarbejde med Rengoering.com. Det er Ejendomscenterets vurdering, at Rengoering.com overordnet set har overholdt den kontrakt, der er indgået med Jammerbugt Kommune. Det er samtidig kommunens opfattelse, at medarbejderne i Rengoering.com har været tilfredse, hvilket understøttes af tidligere gennemførte arbejdspladsvurderinger. Det er imidlertid tydeligt, at der på flere enheder er sket en væsentlig ændring i kvaliteten i løbet af de seneste måneder. Kommunen har været i dialog med Rengoering.com herom, og der er iværksat handleplaner for at rette op på dette. Forvaltningsnotatet fremgår af bilag 3.

Endelig har Ejendomscenteret ligeledes udarbejdet et udkast til svar på det åbne brev til Kommunalbestyrelsen. I svarudkastet svares på medarbejdernes frustrationer om bl.a. arbejds- og lønforhold dels på baggrund af redegørelsen fra Rengoering.com og dels på baggrund af Ejendomscenterets redegørelse af samarbejdet med Rengoering.com. Svarudkastet samt tilhørende bilag er vedlagt som bilag 4 og bilag 4.1.

Den 20. juni 2022 modtog Jammerbugt Kommune i forlængelse af ovenstående en række spørgsmål fra 3F til Kommunalbestyrelsens spørgetid onsdag den 22. juni.

Med afsæt i konstitueringsaftalen fra 2021 og på baggrund af det åbne brev fra medarbejderne i Rengoering.com, redegørelsen fra Rengoering.com, redegørelsen fra Ejendomscenteret, spørgsmålene fra 3F til Kommunalbestyrelsen samt Ejendomscenterets svar herpå indstiller Vækst- og Udviklingsforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter proces for den evaluering af rengøringsområdet, som er planlagt gennemført ultimo 2022.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

  • tager redegørelsen fra Rengoering.com og Ejendomscenteret til efterretning,
  • drøfter proces for evaluering af rengøringsstandarden og
  • godkender udkast til svar på det åbne brev.