Workshop mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED

Helle Bak Andreasen (V) Formand for Kultur, - fritids og landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 8. september 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Workshop mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED

Beslutningstema

Workshop mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og ForvaltningsMED om temaet afbureaukratisering og regelforenkling.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

På introseminaret for den nye kommunalbestyrelse 4-5. marts 2022 blev de politiske prioriteringer for byrådsperioden 2022-2025 drøftet. Yderligere blev det aftalt, at gruppeformandsmødet på førstkommende møde skulle drøfte de forskellige temaer og det videre arbejde hermed.

Gruppeformandsmødet har den 19. april 2022 drøftet temaerne og fastlagt den videre proces for arbejdet med temaerne. Borgmesteren har orienteret om fremadrettet proces på temamødet den 28. april 2022. Ét af temaerne var afbureaukratisering og regelforenkling, som også skulle ses i lyset af det nationale fokus på emnet. På gruppeformandsmødet blev det aftalt, at dette tema skulle placeres i alle fagudvalg inkl. økonomiudvalg som en åben drøftelse. Det blev tillige aftalt, at der i processen skal sikres involvering af hhv. MED-systemet på den ene side og borger/brugere på den anden side.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget havde 18. august en temadrøftelse om emnet. Datoen for indeværende workshop med ForvaltningsMED blev aftalt under temadrøftelsen. På mødet blev det ydermere drøftet, hvordan MED-systemet skulle inddrages i arbejdet med at identificere kommunale processer og arbejdsgange, der har potentiale for at undergå afbureaukratisering. Med temaet har fokus været henledt mod medarbejdernes oplevelse af arbejdsgange, procedurer, tiltag, opgaver, dokumentationspraksis m.v., som ikke giver mening for kerneopgaven og som eventuelt kan fjernes.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens ForvaltningsMED har været primus motor for at indsamle forslag fra de lokale MED-udvalg. ForvaltningsMED drøftede forslagene på et ekstraordinært møde den 1. september, hvor forslagene blev prioriteret og farvekodet.

Udvalget modtager forslagene på mail forud for mødet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter de indkomne forslag til emnet om afbureaukratisering og regelforenkling i Jammerbugt Kommune.