Udarbejdelse af ny sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Udarbejdelse af ny sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 25. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af kommissorium for og beslutning om repræsentanter til §17, stk. 4 udvalg vedrørende Tværgående Sundhed.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør Kommunestyrelovens §17 stk. 4 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen beslutter desuden de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Målet med at nedsætte det aktuelle §17 stk. 4 udvalg i Jammerbugt Kommune er at optimere det tværgående samarbejde på tværs af Jammerbugt Kommunes forvaltninger, politiske udvalg og eksterne interessenter på indsatsområder, som er relevante og tværgående for de involverede parter.

Udvalgets medlemmer består af en blanding af kommunalbestyrelsesmedlemmer og eksterne interessenter – eksempelvis eksperter og andre samarbejdspartnere.

Udvalget har fokus på en afgrænset og defineret opgave, er midlertidigt og løber indtil den aftalte opgave er overgået til drift, hvorefter det som udgangspunkt nedlægges, medmindre Kommunalbestyrelsen beslutter at tildele udvalget nye opgaver.

Udvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen via indstilling fra Økonomiudvalget.

Udvalgets opgave

Udvalget vil i sit arbejde fokusere på følgende tema:

 • Udarbejdelse af ny sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune

Følgende er eksempler på, hvad der kan arbejdes med, men de konkrete delopgaver fastsættes af udvalget:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Lighed i sundhed
 • Meningsfulde fællesskaber
 • Samarbejde mellem lokale aktører
 • Fysisk aktivitet
 • Mental sundhed

Når Sundhedspolitikken er vedtaget, er udvalgets opgave gennemført.

Udvalgets medlemmer

Kommunalbestyrelsen:

Det foreslås at der udpeges 1-2 repræsentanter fra hvert af de følgende fagudvalg;

 • Børne-, og Familieudvalget
 • Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
 • Social-, og Sundhedsudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Forvaltningerne:

Direktøren for Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen deltager fast i udvalgets møder sammen med Sundhed og Seniorchefen. Der skal herudover være repræsentation fra alle forvaltninger på chef eller lederniveau. Dette sikres af de enkelte forvaltninger.

Andre direktører og chefer kan inviteres til deltagelse ad hoc.

Eksterne repræsentanter kunne fx være fra:

 • Aftenskolerne
 • Frivillighuset
 • Regionen – somatik og psykiatri
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Praktiserende Fysioterapeuter
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Patientforeninger – eks. Kræftens Bekæmpelse, Skleroseforeningen
 • Kulturelt samvirke
 • Landdistriktsrådet

Det er desuden muligt at invitere eksterne parter til deltagelse ad hoc afhængigt af konkrete temaer – eksempelvis lokale idrætsfaciliteter.

Proces i forbindelse med nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg

 • Direktionen udarbejder udkast til rammer for §17, stk. 4 udvalg
 • Økonomiudvalget koordinerer den politiske proces i forhold til igangsætning af §17, stk. 4 udvalg
 • Kommunalbestyrelsen beslutter efter indstilling fra Økonomiudvalget, hvor mange og hvilke politiske repræsentanter og fra hvilke udvalg, der skal indgå
 • Kommunalbestyrelsen beslutter efter indstilling fra Økonomiudvalget, hvor mange og hvilke eksterne parter, der skal indgå som repræsentanter i §17, stk. 4 udvalget
 • Kommunalbestyrelsen godkender efter indstilling fra Økonomiudvalget kommissorium til og medlemmer af §17, stk. 4 udvalget

Borgmestermøder, den 12. december 2023

Drøftet. Der blev givet bemærkninger til eksterne repræsentanter. Det blev aftalt, at det indstilles, at der udpeges 2 repræsentanter fra hver af følgende udvalg:

 • Børne- og Familieudvalget
 • Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Punktet sendes til politisk behandling i januar.

Tidsplan

ØKU 17.01.24 (anbefaler)

KMB 25.01.24 (godkender)

Tidsplan for udvalgets arbejde fremgår af kommissorium.

Retsgrundlag

Kommunestyrelovens §17, stk. 4.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgifter til mødeafholdelse afholdes indenfor stabens budget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender;

 • Økonomiudvalgets indstilling, om hvor mange og hvilke politiske repræsentanter fra hvilke udvalg, der skal indgå og hvilke eksterne parter, der skal indgå som repræsentanter i §17, stk. 4 udvalget Kommissorium for §17, stk. 4 udvalget Tværgående SundhedBeslutning fra Økonomiudvalget, 17. januar 2024, pkt. 16:

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, §17 stk. 4 udvalgets kommissorium, og at udvalget sammensættes med 2 repræsentanter fra hvert af følgende udvalg:

Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Fagudvalgene udpeger selv deres repræsentanter.

Økonomiudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget får 2 repræsentanter i § 17.4 udvalget. Mogens Christen Gade og Jørgen Ravn Christensen er udpeget af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler, at Diabetesforeningen inviteres til at deltage.

Den eksterne repræsentation bliver iøvrigt, som det fremgår af vedlagte bilag.

Bilag