Temadrøftelse: Afbureaukratisering og regelforenkling i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 9. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Temadrøftelse: Afbureaukratisering og regelforenkling i Jammerbugt Kommune

Sagsbeskrivelse

På introseminaret for den nye kommunalbestyrelse 4.-5. marts 2022 blev politiske prioriteringer for byrådsperioden 2022-2025 drøftet. Yderligere blev det aftalt, at gruppeformandsmødet på førstkommende møde skulle drøfte de forskellige temaer og det videre arbejde hermed.

-- annonce ---

Gruppeformandsmødet har d. 19. april 2022 drøftet temaerne og fastlagt den videre proces for arbejdet med temaerne. Borgmesteren har orienteret om fremadrettet proces på temamødet 28. april 2022.

Ét af temaerne er afbureaukratisering og regelforenkling, som også skal ses i lyset af det nationale fokus på emnet.

På gruppeformandsmødet blev det aftalt, at dette tema skulle placeres i alle fagudvalg inkl. økonomiudvalg som en åben drøftelse. Det blev tillige aftalt, at der i processen skal sikres involvering af hhv. MED-systemet på den ene side og borger/brugere på den anden side. Drøftelsen er dagsordenssat på alle fagudvalgsmøder samt økonomiudvalgets møde i indeværende måned.

Dertil blev det aftalt, at der i fagudvalg bør være et overordnet fokus på, hvad der lovgivningsmæssigt er givet fra f.eks. øvrige myndigheder, og hvad Jammerbugt Kommune selv kan beslutte.

Temadrøftelsen på fagudvalgsmøder og Økonomiudvalgsmøde kan tage udgangspunkt i følgende inspirationsspørgsmål:

Hvad betyder begreberne regelforenkling og afbureaukratisering for udvalget? Hvad er hhv. sundt og usundt bureaukrati?

Skal-opgaver (særligt lovgivning)

 • Er der steder, hvor uhensigtsmæssigt lovgivning spænder ben, som vi bør indgå i dialog med øvrige myndigheder om?

Kan-opgaver skal forstås som områder, hvor Jammerbugt Kommune kan beslutte at gøre noget anderledes. Her vil være minimum tre hovedtyper:

 • Politisk besluttede initiativer
 • Forvaltningsmæssige besluttede initiativer
 • Initiativer der er opstået på de decentrale områder, f.eks. i det nære møde med borgere

Med udgangspunkt i udvalgets fagområder:

 • Hvilke områder bør der kigges ind i? (F.eks. plejehjem, skoler, borgerservice, plan-området…).
 • Er der konkrete initiativer, regler, procedurer, som der er kendt i dag, og som bør forvaltes på en anden måde?
 • Hvem skal inddrages i arbejdet (MED-systemet, borgere, brugere m.v.) og hvordan?
 • Ønsker til fremadrettet proces – oplæg til drøftelse nedenfor

Forslag til fremadrettet proces

 • Juni: Drøftelser af åbent oplæg i alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalg
 • Umiddelbart herefter igangsættelse af MED- og evt. brugerinvolvering. Forvaltningen igangsætter arbejdet og beder om input på baggrund af input fra fagudvalg i juni. Processen løber i juli, august og delvist september.
 • Ultimo september eller oktober: Workshops mellem fagudvalg, MED-udvalg samt evt. brugerrepræsentanter afhængig af input fra fagudvalg i juni (kan evt. være i uge 39 i forbindelse med ordinære møder, alternativt på et ekstra møde i oktober)
 • Oktober/november (uge 44): Opsamling på ordinære møder i fagudvalg og Økonomiudvalg
 • November/december: Oplæg fra alle fagudvalg på temamøde i Kommunalbestyrelsen og drøftelse af evt. videre proces

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant pt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller,

atudvalget drøfter afbureaukratisering f.eks. med udgangspunkt i inspirationsspørgsmål
atudvalget tager konkret stilling til MED- og brugerinvolvering
atudvalget fastsætter dato for udvalgets workshop jf. forslag til proces