Svinkløv Klitplantage: Planer trækkes tilbage efter klage

Foto: Fri Natur

Svinkløv Klitplantage: Planer trækkes tilbage efter klage

Foreningen Fri Natur har klaget over, at Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov for Svinkløv Klitplantage, Silkeborg Vesterskov og Jægersborg Hegn er i strid med EUs Habitatdirektiv og Miljøvurderingsloven. Det har fået Naturstyrelsen til at trække forvaltningsplanerne tilbage.

Den 16. januar 2023 skriver Naturstyrelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

Naturstyrelsen finder efter en gennemgang af de 3 klager, at der er grundlag for at genoptage behandlingen af afgørelsen om miljøscreening af de 3 forvaltningsplaner med henblik på at vurdere spørgsmål i henhold til miljøvurderingsloven og habitatbekendtgørelsen.

Der bør laves en miljøvurdering

-- annonce ---

Fri Natur har lagt vægt på, at både planerne og metoderne ikke bare skal screenes, men at der bør laves en miljøvurderering (også kendt som en VVM-redegørelse). Det vil sikre, at de planlagte forandringer af naturen ikke skader truede arter og beskyttede naturtyper. 

“Hvis man skal ændre på naturen, så skal det gøres på en ordentlig måde. Derfor mener vi, at der er behov for en miljøvurdering og ikke bare en screening” siger formand for Fri Natur, Joachim Parbo.


Hvad er urørt skov?

Planerne for urørt skov i 22 statsskove rummer en række tiltag, der vil forandre den eksisterende natur. Med planerne mener man at kunne skabe en større artsrigdom. Man vil fælde 50-90% af nåletræerne og påføre skader på op til 25% af løvtræerne, så de hurtigere går i forrådnelse. Desuden vil man stoppe for naturnær skovdrift og gøre skovene vådere. I 25 – 33% af områderne vil man efter fældningerne holde ny skovvegetation nede ved at udsætte græssende husdyr, som overlades til sig selv inden for indhegningen.

Metoden, der kaldes Rewilding, er ikke tilstrækkeligt undersøgt som forvaltningsmetode. De langsigtede effekter af de samlede tiltag i den danske natur er endnu ukendte – og derfor bør planerne miljøvurderes. 


Klima-belastning ?
I en tid med tiltagende klimaforandringer, forekommer det desuden bemærkelsesværdigt, at man vil fælde og beskadige træer og efterfølgende forhindre fremvæksten af nye træer i de områder, hvor der i dag er skov.

Pollenanalyser har vist, at Danmark før mennesket begyndte at opdyrke jorden, var dækket af skov (se Odgaard). Derfor finder Fri Natur, at planen om at omdanne skov til lysåbne landskaber, vil være den forkerte vej at gå.

I dag bidrager statsskovene positivt til klimaregnskabet. Naturnær skovdrift i skovene sikrer bæredygtigt træ til møbler og byggeri. I forarbejdet til planerne for urørt skov, har man dog undladt at beregne nettotabet af CO2 binding. En miljøvurdering vil kunne klarlægge, hvilken klimabelastning planerne vil medføre.

Om Fri Natur
Fri Natur blev stiftet i marts 2022 og er nu en landsdækkende forening med 1200+ medlemmer. Foreningen arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark – og fri, varieret og tilgængelig natur.

Fri Natur har klaget over etableringstilladelserne for de indhegnede naturnationalparker i Gribskov og Fussingø, som ligeledes bør Miljøvurderes. Klagerne har fået opsættende virkning.

Borgermøde om naturen i Tranum

I morgen onsdag den 1. februar kl. 19-22 afholdes et borgermøde i Brovst Hallen om planerne for naturnationalpark Tranum. Fri Natur er medarrangør. Undervejs er der oplæg om naturen – og debat. 

LÆS OGSÅ: Unge Jysktalende kvinder søges til ny sæson af Badehotellet