Stillingtagen til evt. udbud/salg af arealer i Aabybro.

Aabybro
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 5. oktober 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Stillingtagen til evt. udbud af arealer i Aabybro.

Sagsbeskrivelse
Aabybro har løbende haft en befolkningstilvækst. Dette har medført en øget efterspørgsel efter yderligere boliger. Dette er blandt andet imødekommet ved byggemodning af flere parcelhusgrunde (både private og kommunale) og etablering af flere lejeboliger (både private og almene som tæt/lav og sidstnævnte også i form af etagebyggeri). Den større efterspørgsel har betydet, at Jammerbugt Kommune har fået flere henvendelser fra private investorerer, der ønsker at investere i projekter i Aabybro.


Økonomiudvalget har tidligere drøftet, at Jammerbugt Kommune ejer flere arealer i Aabybro, der kan være egnet til beboelse. Drøftelserne har primært været i form af tæt/lav boliger, men nogle arealer vil formentlig kunne anvendes til parcelhuse også. Konkret har der indenfor den sidste tid været drøftet tre områder, som evt. kunne udbydes/sælges til private projekter.

Fælles for de tre områder er at et udbud/betinget salg til beboelse/bebyggelse vil kræve ændringer af plangrundlaget. Det vil dog være vanskeligt, at foretage et evt. udbud af arealer uden at der på forhånd er defineret nogle overordnede rammer, som man politisk og lovgivningsmæssigt er indstillet på at indarbejde i et ændret plangrundlag. Derfor foreslås det, at der udarbejdes en startredegørelse, som kan politisk behandles inden der foretages evt. udbud/betinget salg af arealer.

Areal ved Skipper Clements Vej / Aaby Sdr. Gade

Foto: Fra sagsfremstillingen

Området består at 2 matr. på i alt 5.100 m². Området er i Kommuneplan 2021 udlagt til offentligt område, og der er ingen lokalplan for området. Jammerbugt Forsyning ejer en pumpestation, der er beliggende i hjørnet mellem Skipper Clements Vej og Aaby Sdr. Gade og vest for arealet er der på Skipper Clements Vej placeret en børnehave med ca. 100 børn. Langs Aaby Sdr. Gade er der 25-30 offentlige P-pladser, som det bør overvejes at bevare til sikring af fornødne p-pladser til børnehaven, Aabybro skole og centerområdet ved Aabybrocentret.

Der har tidligere været drøftet et tæt/lav rækkeboligbyggeri på arealet, og det vil efter Planafdelingens vurdering være en hensigtsmæssig fremtidig anvendelse, hvis arealet ønskes udbudt/solgt til et privat projekt. Trafikalt anbefales det at vejforsyne et evt. projekt fra Rosenvænget, der er beliggende øst for arealet.

Til et evt. projekt skal der sikres afskærmning til pumpestation, de trafikbelastede veje og p-pladser, så det er anslået, at der er plads til 10-12 boliger på arealet.

Areal ved Hovensvej

Foto: Fra sagsfremstillingen

Arealet er på næsten 12.000 m². Området er i Kommuneplan 2021 udlagt til boligformål. Arealet er pt. omfattet af 2 lokalplaner. Græsarealet mod øst er omfattet af lokalplan 27-025, der udlægger området som en del af den grønne åbning omkring kirken. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 27-025 var der et ønske fra køberne af den tidligere fritidsklub på Kirkevej om, at arealet kunne anvendes til beboelse. Det ønske blev ikke imødekommet. Den vestlige del er udlagt som grønt areal i lokalplan 1.44, der omfatter Tranebærvej. Ved et evt. udbud/ betinget salg skal plangrundlaget for begge lokalplaner fornyes, da der skal ændres på fordelingen mellem bebygget areal og friarealer.

Bebyggelse af arealet skal godkendes af Stiftsøvrigheden. Planafdelingen vurderer, at det primært er det nordlige område, der kan være beskyttet i forhold til indblik mod kirken. Omkostningerne til fjernelse af beplantningsbæltet i den østlige del bør vurderes, da disse omkostninger måske kan overstige værdien af byggeretten. Omvendt vil det give minimalt lys fra øst, hvis beplantningsbæltet opretholdes.

I forbindelse med et evt. projekt, kan det overvejes om der skal afsættes et areal langs Hovensvej til en fremtidig cykelsti.

Afhængig af forholdene med indsigtslinjer og inddragelse af beplantningsbælte er det vurderet, at der kan bygges 14-22 tæt/lav boliger.

Areal ved Toftehøj, Peter Løthsvej

Foto: Fra sagsfremstillingen

Arealet er ca. 14.400 m². Området er udlagt som grøn område / park i lokalplan 1.02. Såfremt arealet skal udbydes/sælges, skal hele lokalplanen 1.02 medtages i en ny lokalplan, da der ændres på forholdet mellem bebygget arealer og friarealer.

Da den nordlige del af arealet er meget kuperet, vurderes det, at det vil være umuligt at bebygge den del af arealet. Arealet kan dog anvendes som grønt område eller område til klimasikring (bassin). Der vil derfor være 7.000-8.000 m² i den sydlige del, der evt. kan bebygges.

Det er vurderet at der kan bygges 14-18 tæt/lav boliger.

Der er ikke indhentet valuarvurderinger på de tre arealer. Det er dog vurderingen, at arealet ved Skipper Clements Vej må antages at have den mest attraktive placering. Arealet er dog mindre end de øvrige to arealer, hvilket medfører, at der kan opføres færre boliger på arealet.

Der vil ved salg til private investorer være krav om offentligt udbud på alle tre arealer.

Selvom der træffes beslutning om udbud af areal på nuværende tidspunkt, vil endeligt salg først kunne effektueres, når der er sket godkendelse af ændret plangrundlag. Salg vil derfor være betinget af det ændrede godkendte plangrundlag, som skal udarbejdes med udgangspunkt i en godkendt startredegørelse.

Budgetmæssige konsekvenser

Evt. indtægter fra salg af areal vil blive medtaget under jordforsyningsområdet, når der foreligger endelig godkendelse af ændret plangrundlag.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ændring af plangrundlag vil være omfattet af offentlig høring efter Planloven.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen og Staben indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal udarbejdes startredegørelse for nogle af de omtalte arealer med henblik på udbud.