Politisk fokuspunkt 2021 | Udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen

Borgmester Mogens Gade (V). Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen

Der ses fortsat en positiv udvikling af det nære sundhedsvæsen og flere sundhedsopgaver løses tæt på borgerne i Jammerbugt Kommune. I 2020 har Jammerbugt Kommune blandt andet implementeret en aftale med Region Nordjylland om kommunal IV behandling.

Aftalen medfører, at borgerne kan tilbydes IV behandling i eget hjem eller i kommunale klinikker i stedet for på hospitalet og denne aftale udbygges med flere områder. I 2021 fortsætter udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen i kommunen og flere opgaver flyttes fra hospitalerne til kommunerne.

Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 0,8 mio. kr. til etablering af yderligere syv sygepleje- og assistentklinikker som supplement til de fire sygeplejeklinikker, der allerede er etableret i kommunen. Formålet er at sikre et tryggere, mere fleksibelt og mere effektivt tilbud og gøre klinikkerne mere tilgængelige for borgerne i kommunen.

For at sikre borgerne en tryg hjemkomst fra hospitalet, er parterne enige om i 2021 at igangsætte en afprøvning for 25 borgere. Indsatserne i ”Tryg hjemkomst” målrettes borgere, der udskrives fra hospitalet og som inden indlæggelsen modtager ydelser fra hjemmeplejen, hvor der vil ske en systematisk og udvidet indsats i overgangsperioden mellem hospital og eget hjem.

Erfaringer fra Sverige viser, at en sådan indsats kan medføre øget selvhjulpethed og dermed reduceret behovet for hjemmepleje. Det kan desuden medvirke til, at borgerne bliver mere trygge ved at bo i eget hjem i længere tid og dermed udskyde behovet for at flytte til anden bolig f.eks. plejecenter.

Parterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2021 til en øget opgaveløsning i visitationsafdelingen, øget budget til køb af hjemmeplejeydelser, øget budget til hjemmetræning og køb af hjælpemidler, som er nødvendige for at gennemføre indsatserne i ”Tryg hjemkomst”. Parterne er enige om at følge op på erfaringerne i løbet af 2021 og på den baggrund vurdere indsatsen i forhold til en videreførelse i 2022.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune