Politisk beslutning vedr. ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum SI og Skole

Saltum
Foto: Jammerbugtposten.dk

Politisk beslutning vedr. ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum SI og Skole

Børne. og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 27. marts, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Politisk beslutning vedr. ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum SI og Skole

-- annonce ---

Beslutningstema

Beslutning om udmøntning af ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum Skole og SI som konsekvens af budgetaftalen for 2023.

Sagsbeskrivelse

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 13. oktober 2022 vedtog forligspartierne Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre Budgettet for 2023-2026.

Et element i budgetforliget var, at forligspartierne var enige om at sikre, at der fortsat skal være et lokalt pasningstilbud i V. Hjermitslev, hvorfor Saltum SI og V. Hjermitslev Børnehave og Vuggestue fremover samles som én institution på to matrikler. Dette betyder, at den samlede institution fra d. 1. juli 2023 tildeles ét budget. 

Forligspartierne anerkender, at en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev vil understøtte lokalområdets udvikling og dermed også fødekæden til Saltum Skole. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet udarbejdelsen af en Masterplan for den nordlige del af Jammerbugt Kommune, og her vil en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev spille positivt ind i forhold til at se områdets styrker som en helhed, og dermed vil bevarelsen også understøtte muligheden for at skabe øget bosætning.

Forligspartierne ønskede samtidig, at den mest hensigtsmæssige fordeling af børnene blev besluttet af ledelsen i et tæt samarbejde med skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens rolle var således at kvalificere ledelsens forslag til ny organisering. Afsættet og forudsætningen for ledelsens beslutning skulle være, at begge matrikler fremadrettet skulle være bæredygtige jf. de politiske bæredygtighedsprincipper for dagtilbud i Jammerbugt Kommune. Dette med et særligt fokus på, at normeringen på begge matrikler kan overholdes.

Ledelsen, medarbejderne og Skolebestyrelsen på Saltum Skole og SI har siden vedtagelsen af budgetaftalen for 2023 været i en proces, hvor man har undersøgt fordele og ulemper ved forskellige organiseringer af børnegruppen i den samlede SI. Dette under behørigt hensyn til bæredygtighedsprincipperne, hensynet til hvordan de fysiske rammer på de to matrikler understøtter det pædagogiske læringsmiljø for forskellige børnegrupper, hidtidige søgemønstre og tilslutningsgrader til tilbuddene i de to nuværende pasningstilbud for distriktets forældre, fordelingen af børnene i hele skoledistriktet (dette også på prognoseniveau), samt fokus på antallet af overgange for børnene og mulighederne for at skabe gode overgange for børnene.

Dette arbejde har udmøntet sig i, at ledelsen har besluttet en model, hvor vuggestue- og de yngste børnehavebørn passes i Saltum, mens den resterende børnehavegruppe passes i V. Hjermitslev, mens førskolegruppen og SFO’en placeres på skolen, ligesom medarbejdergruppen arbejder konstruktivt ind i modellen.

Ledelsens beslutning om organiseringen er meddelt ud til forældregruppen samt lokalsamfundet. Dette er sket på informationsmøder med forældrebestyrelse, alle forældre samt den lokale Facebookside. Ledelsen har endvidere udarbejdet en hjemmeside, hvor de beskriver modellen, hvordan de vil arbejde med overgangene og de økonomiske, faglige og pædagogiske argumenter for valg af organisering. Endelig har ledelsen indbudt til bilaterale møder med forældre for at forklare deres beslutning og lytte til bekymringer, således de kan tage hensyn til forældres bekymring i den pædagogiske praksis.

Beslutningen om ny organisering har afstedkommet en del uro og kritik i lokalsamfundet, hvor man undrer sig over den politiske beslutning, den besluttede model, processen og inddragelse af de berørte borgere. Dette har betydet et stort pres på både ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Formandsskabet for Børne- og Familieudvalget havde derfor taget initiativ til et dialogmøde med ledelse og skolebestyrelse d. 14. marts 2023. På dette møde blev det besluttet, at skolebestyrelsen og ledelsen ved Saltum Skole og SI ønsker, at Børne- og Familieudvalget træffer den endelige beslutning om ny organisering af dagtilbuddet ved Saltum Skole og SI. En beslutning, som i høj grad er motiveret af ønsket om at sikre ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse arbejdsro til at implementere en ny organisering kvalificeret og succesfuld.

Modeller

Den politiske beslutning om, at institutionen samles og tildeles ét budget betyder, at børnene skal fordeles mellem de 2 matrikler således, at der sikres ressourcer til, at den kommunale minimumsnormering overholdes. Den kommunale minimumsnormering sikrer de nødvendige personaler i hele åbningstiden. Det betyder, at der minimum skal være 22 børnehavebørn eller 11 vuggestuebørn eller en kombination af dette, svarende til 22 børnehavebørn. Der kan ikke med det nuværende børnetal i vuggestuerne etableres én vuggestue- og én børnehavegruppe på hver af matriklerne. Fra d. 1. juli 2023 vil Saltum Skole og SI være normeret til 16 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.

Tilslutningen til vuggestuen er derfor vigtig for den kan skabe det økonomiske fundament for en sikker drift, samt den nødvendige fleksibilitet ift. at tilrettelægge en pædagogisk praksis af høj kvalitet.

I forbindelse med ledelsens, medarbejdernes og skolebestyrelsens procesarbejde er det besluttet, at førskolegruppen og SFO’en placeres i ledige faciliteter på skolen.

Af hensyn til ovenstående er 2 modeller i spil:

Model 1: Vuggestuegruppe og de yngste børnehavebørn er på matriklen i Saltum, mens de ældste børnehavebørn er på matriklen i V. Hjermitslev.

Model 2: Vuggestuegruppe og de yngste børnehavebørn er på matriklen i V. Hjermitslev, mens de ældste børnehavebørn er på matriklen i Saltum.

Ved begge modeller vil der være 2 overgange. Ved model 2 vil overgangen fra ældste gruppen i børnehaven til førskolegruppen på skolen, dog være præget af en genkendelighed og større tryghed, da børnene blot skal ”gå over skolegården”.

Begge modeller er forbundet med flere overgange end børn, forældre og medarbejdere er vant til i Saltum Skole og SI. Det er derfor besluttet og beskrevet, at der først og fremmest tages udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin og dets relationer, når barnet skal skifte. Det betyder, at der vil være fokus på, at det er en vennegruppe der matcher som flyttes samlet. Forud for alle overgange bliver der afholdt en overleveringssamtale. Her deltager barnets primærpædagog fra barnets nuværende matrikel, modtagende primærpædagog fra den kommende matrikel samt naturligvis forældrene, som dermed tages med på råd. Forud for skiftet vil der også være en række besøg for at skabe et kendskab og en tryghed til det nye sted. Derudover vil en pædagog fra den afgivende matrikel følge børnene til den modtagende matrikel og arbejde der i den første tid. 

Hvert år 1. april rykker de ældste børnehavebørn til førskolen i SFO’en på Saltum skole.  Forud for overgangen afholdes der overleveringssamtaler. Her deltager barnets primærpædagog fra ældste gruppen, modtagende primærpædagog fra SFO/Førskolegruppe samt naturligvis forældrene. Sammen med børnene der skal i førskolegruppe, følger en medarbejder fra ældste gruppen til førskolegruppen.

Der kommer hvert år en andel af børnehavebørn fra dagplejen. For disse børn vil der være yderligere en overgang. Tiden alle børn skal tilbringe i yngste gruppen vil være afhængig af det samlede antal af børn i den samlede institution, hvorfor en høj tilslutningsprocent til både vuggestue og børnehave er vigtig for fleksibiliteten og dermed mulighederne for at skabe trygge læringsmiljøer.

Som før nævnt er en høj tilslutning til vuggestuen vigtig for at skabe fleksibilitet. Der har siden 1. april 2017 været vuggestuetilbud i både Saltum og V. Hjermitslev. Det har vist sig meget svært at sikre tilslutning til vuggestuen i V. Hjermitslev, hvor der pt. er 2 vuggestuebørn. Samtidig har udviklingen i tilslutningen til vuggestuen i Saltum været opadgående. Samtidig ses det, at forældre fra denne del af skoledistriktet også vælger pasningstilbud i andre skoledistrikter. Prognoser viser desuden, at 2/3 af børn født i distriktet fødes og forventes født i Saltum/Hune området. Et andet betydningsfuldt perspektiv ift. valg af organisering er, at læringsmiljøet i V. Hjermitslev er særdeles velegnet til de ældste børnehavebørn. Ikke mindst grundet udendørsarealerne.

Det er forvaltningens faglige vurdering – med afsæt i ovenstående – at der er størst sandsynlighed for at sikre en høj tilslutningsgrad til vuggestuen og den samlede institution, hvis model 1 vælges. Samtidig er der stor tillid til, at ledelsen og medarbejdere gennem overgangsarbejdet, muligheden for tilrettelæggelse af meningsfyldte pædagogiske aktiviteter for børnegrupperne samt de allerede gennemførte processer for medarbejderne, hvor de er blevet hørt ift. hvilken børnegruppe, de helst vil arbejde med, formår at skabe 2 pædagogiske kvalitative tilbud, der er formet efter børnenes udviklingstrin og interesser.

Forvaltningen anerkender, at overgangen fra ældste gruppen og førskolen vil opleves mindre for børn og forældre i model 2. Bekymringen for at der kan skabes den nødvendige tilslutning til et vuggestuetilbud i V. Hjermitslev gør dog, at forvaltningen ikke kan anbefales model 2. Dette da en manglende tilslutning til vuggestuen vil have alvorlige konsekvenser for fleksibiliteten og muligheden for en sikker drift, samt den samlede tilslutning til Saltum Skole og SI. Dette ikke mindst, da det kan konstateres, at forældre, der har valgt et pasningstilbud i andre skoledistrikter/private tilbud til de 0-3 årige ofte vælger at lade deres børn fortsætte i det tilvalgte skoledistrikt i børnehaven og videre i skole. 

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Den politiske beslutning fra Budget 2023 har en økonomisk effekt på 0,355 mio. kr. i 2023, stigende til 0,714 mio. kr.  i 2024.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Skolebestyrelsen er været involveret i processen siden vedtagelse af Budget 2023 i oktober måned 2022. Forvaltningen har været til dialogmøde med Skolebestyrelsen. Formandskabet for Børne- og Familieudvalget har afholdt dialogmøde med ledelse, medarbejdere og Skolebestyrelse. Ledelsen har indkaldt til informationsmøde med forældrerådet, samt den samlede forældregruppe, ligesom Skolebestyrelsen har deltaget i et forældreinitieret forældremøde.

Samtidig har ledelsen oprettet en hjemmeside, hvor man har kunnet læse om processen, organiseringen samt en ”Værd at vide” fane med svar på typisk stillede spørgsmål.

Endelig har ledelsen opfordret forældre med spørgsmål eller bekymringer til organiseringen til at rette henvendelse, så man kan drøfte deres spørgsmål på ”kaffemøder” med ledelsen.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltninger indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender model 1 som ny organisering i Saltum Skole og SI

LÆS OGSÅ: Børne- og Familieudvalget drøfter relevante temaer med Handicapråde

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn