Politisk aftale om øremærket orlov

Arkivbillede

Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om, hvordan EU’s orlovsdirektiv skal gennemføres i Danmark.

I januar 2019 blev orlovsdirektivet vedtaget i EU. Direktivet gælder for lønmodtagere. Med direktivet øremærkes ni ugers forældreorlov til begge forældre. EU-orlovsdirektivet skal være indført i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022.

-- annonce ---


Aftalen indebærer, at der med den kommende orlovsmodel sikres en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel.

For lønmodtagere vil ni ud af de 24 orlovsuger være øremærket som følge af EU’s orlovsdirektiv. Derudover bliver solofædre ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så begge får 46 ugers orlov hver. Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem. Endelig får LGBT+-familier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

De nærmere regler for overgangen fra den nuværende orlovsmodel til den kommende orlovsmodel fastlægges i forbindelse med udmøntningen af den politiske aftale. Der fremsættes lovforslag herom inden udgangen af 2021.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye:

  • Jeg er glad for, at regeringen sammen med en bred kreds af Folketingets partier har fundet et balanceret svar på en pligtopgave fra EU. Regeringen har et klart ønske om, at flere danske fædre skal tage mere orlov, og at orlovsreglerne samtidig bliver så fleksible som muligt. Det gavner fædre, mødre og i særdeleshed børnene, når begge forældre kan være sammen med børnene tidligt i livet.
  • I regeringen havde vi helst set, at EU ikke blandede sig i, hvordan vi indretter vores barselsorlov i Danmark. Når det er sagt, synes jeg, at vi er landet på en god model, som sikrer bedre fordeling af orlov mellem mor og far, men samtidig fastholder mest muligt fleksibilitet for familierne.