Orientering om status på Jammerbugt Kommunes indsats på sundhedsfarlige og faldefærdige boliger 2021-2022

Modelfoto. Nedrivning af hus.

den 13. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om status på Jammerbugt Kommunes indsats på sundhedsfarlige og faldefærdige boliger 2021-2022.

Orientering om status på arbejdet med sundhedsfarlige og faldefærdige boliger med udgangspunkt i Pulje til Landsbyfornyelse.

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse
Indsatsen mod faldefærdige, skæmmende og sundhedsfarlige boliger påbegyndte i 2009 og har i perioden 2010 til ultimo 2021 resulteret i:

213 nedrevne ejendomme, hvoraf 1 nedrivning fortsat pågår
7 ejendomme, hvor en frivillig aftale er godkendt, men tilbagekaldt af ejer.
Ca. 100 ejendomme, hvor henvendelse fra ejer er afvist – primært på grund af ejendommens beliggenhed udenfor fokusområdet
5 ejendomme, hvor indstilling om køb er afvist
1 kondemneret ejendom, hvor ejer i stedet for nedrivning er startet på renovering.

De ejendomme, der er nedrevet, var utidssvarende, skæmmende eller ejendomme med sundhedsmæssige problemer som skimmelsvamp eller eksempelvis tiloversblevne ejendomme som følge af dødsboer. Indsatsen har været særdeles synlig i de områder, hvor ejendommene er fjernet. Det højner lokalområdet markant, når sådanne ejendomme fjernes fra markedet.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen bliver løbende bevidst om nye potentielle ejendomme ved eksempelvis borgerhenvendeler eller tilsyn, men der resterer dog ikke en særlig liste med potentielle ejendomme til indsatsen. Bl.a. er det en udfordring at finde huse med ejere, der er villige til at indgå frivillige aftaler om nedrivning. Såfremt der skal indgås flere frivillige aftaler, kræver det flere henvendelser fra borgere, der reelt ønsker hjælp til nedrivning samt en længere sagsbehandling og dialog med de pågældende borgere.

Behovet og husene er til stede, men udfordringerne kan udover det allerede nævnte være:

at ejer bebor ejendommen og ikke ønsker at indgå en aftale
at ejer ikke ønsker at nedrive huset grundet ”urealistiske” forestillinger om fremtidig renovering
at belåning af ejendommen forhindrer en løsning.

Endvidere gør det sig gældende, at tvangsauktioner tidligere medførte flere sager. Antallet deraf er i dag reduceret, eftersom ejendomme i dag bydes højere op.

Samtidig vil det kræve yderligere midler at nå de meget skæmmende ejendomme, hvor ejer bebor ejendommen. Såfremt flere ejere skal indgå dialog med kommunen, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt med en højere købspris.

Sager med køb er typisk en hurtigere løsning, ligesom økonomien ved nedrivning er mere gunstig. Dette skyldes, at kommunen modsat ved frivillige aftaler kan afløfte moms ved køb. Det vil sige, at momsudgiften på en nedrivning typisk vil opveje en købssum på 25.000-30.000 kr.

Status på indsatsen i 2021

Status på igangværende sager er:

at nedrivning af Langgade 5, Kaas samt Thistedvej 26 og Aalborgvej 63, Halvrimmen netop er afsluttet.
at entreprise og udbud af 15 godkendte ejendomme, hvor der er foretaget miljøscreening, forventes færdiggjort i første kvartal af 2022.
at nedrivning af Aarupvej 13, Skovsgård er godkendt, ligesom Østergade 91, Brovst er købt på tvangsauktion. En miljøscreening deraf vil påbegynde, når aftaler er endeligt på plads.

Grundsalg

Ved projektets start blev der budgetteret med en indtægt på 500.000 kr. ved grundsalg. Med daværende puljer skulle der ikke modregnes tilskud ved grundsalg. Dette er dog tilfældet med den nuværende pulje.

I 2020 var indtægten ved grundsalg 545.000 kr., mens der i 2021 er solgt grunde for 234.000 kr.

Såfremt grundene sælges inden for tre år efter kommunens køb, skal indtægten ved grundsalg modregnes købsprisen på den enkelte ejendom. Dette betyder, at statstilskuddet på 60-80% skal tilbageføres på hver ejendom, der sælges, såfremt den er købt med tilskud.

Fra indtægten ved grundsalg skal endvidere fratrækkes ”ikke tilskudsberettigede udgifter”, herunder bl.a. retsafgifter, faste afgifter til el, vand og kloak, landinspektørudgifter mv.

BOSSINF/Pulje til Landsbyfornyelse

Vækst- og Udviklingsforvaltningen er løbende i gang med indberetning og hjemtagelse af statstilskud fra sager vedrørende Nedrivningspuljen, renovering af forsamlingshuse samt undersøgelser for sundhedsfare såsom skimmel.

Den statslige puljen for 2019 er netop forbrugt, mens restpuljen for 2020 (1.727.000 kr.) skal bruges inden udgangen af 2022. Derudover ligger Pulje til Landsbyfornyelse for 2021 med 7.374.000 kr.

Puljerne skal som noget nyt anvendes til byfornyelse, områdefornyelse og indsatser efter Pulje til Landsbyfornyelse, herunder forsamlingshuse samt sundhedsfarlige boliger og genhusning.

Tilskudsprocenten i det åbne land og i byer indtil 4.000 indbyggere udgør 60%, mens tilskud i byer over 4.000 indbyggere samt udgift til skimmelsvamp og genhusning mv. alene ydes med 50% refusion. I 2021 har tilskudsprocenten været forhøjet til 80%, men nedsættes i 2022 igen til 60%. I Jammerbugt Kommune er det kun Aabybro (6600 indbyggere) og Fjerritslev (4100 indbyggere) som ligger over grænsen på de 4.000 indbyggere.

Budget 2022

I 2022 forventer Vækst- og Udviklingsforvaltningen at nedrive min. 10 huse, herunder opkøbe 5 huse og indgå frivillige aftaler om 5 huse.

Udgiften til nedrivning udgør 1.500.000 kr. (i gnsn. 150.000 kr. pr. hus)
Udgiften til opkøb udgør 375.000 kr. (i gnsn. 75.000 kr. pr. hus)
Uforudsete udgifter budgetteres med 500.000 kr.

Der vil med ovenstående være en udgift på i alt 2.375.000 kr. til nedrivning af 10 huse i 2022.

Den kommunale andel vil udgøre 40% eller 950.000 kr.

Såfremt der kommer en løbende tilgang af huse, er det dog ikke urealistisk at nedrive 15 huse i 2022. Såfremt dette er tilfældet, forventes den samlede udgift at andrage ca. 3.500.000 kr. Heraf vil den kommunale andel udgøre 1.400.000 kr.

Der er i budget 2022 afsat 1.000.000 kr. i kommunalt tilskud og der forventes en overførsel af uforbrugte midler på ca. 200.000 kr. Dertil kan der tilføres yderligere økonomi ved statsrefusioner i løbet af året.

Retsgrundlag
Byfornyelsesloven/Pulje til Landsbyfornyelse.

Budgetmæssige konsekvenser
Pulje til Landsbyfornyelse og den kommunale medfinansiering. På kommende møde vil de afsatte kommunale midler blive søgt frigivet.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.