Orientering om søge- og måltal til ungdomsuddannelser i Jammerbugt

Arkivbillede

Orientering om søge- og måltal til ungdomsuddannelser

Børne- og familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 6. juni 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om søge- og måltal til ungdomsuddannelser.

-- annonce ---

Beslutningstema

Orientering om søge- og måltal til ungdomsuddannelserne for elever som afslutter folkeskolen efter 9. eller 10. klasse

Sagsbeskrivelse

Den nationale målsætning lyder på, at andelen af elever, som vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 pct. i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 pct. i 2025. Derudover er Lov om kommunal indsats for unge under 25 år blevet ændret i maj 2019 som følge af Folketingets EUD-aftale “Fra Folkeskole til Faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Af loven fremgår, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

I 2021 har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune fastsat følgende lokale søgemåltal til ungdomsuddannelserne for de elever, som forlader folkeskolen efter 9. eller 10. klasse. Det indstilles, at disse søgetal fastholdes for 2023.

UddannelseAndel
Erhvervsuddannelse (EUD/EUX)33 %
Gymnasium60 %
Øvrige7 %

Søgetallene opgøres for følgende:

  • Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
  • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige. Gymnasiale uddannelser dækker over: stx, htx, hhx, hf, IB, pre-IB, 2-årig stx.
  • Betegnelsen ‘Øvrige’ dækker over: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Nedenfor ses en samlet oversigt over søgetallene i Jammerbugt kommune siden 2019 samt landstallene.

Søgetal:
Jammerbugt Kommune
GymnasiumEUD/EUXØvrige
2023*67,4 %26,1 %6,5 %
202266,8 %26,8 %6,4 %
202166,2 %27,9 %5,9 %
202060,9 %32,6 %6,5 %
201961,9 %29,3 %8,8 %
Søgetal: LandstalGymnasiumEUD/EUXØvrige
202372,6 %
19,4 %

8,0 %
202271,6 %20 %8,3 %
202172,1 %19,9 %8 %
202072,7 %19,8 %7,5 %
201972,0 %20,1 %8,0 %

* Data for 2023 for Jammerbugt Kommune er baseret på tal trukket af UU Jammerbugt. Øvrige data for både Jammerbugt Kommune og landstallene er baseret på data fra Uddannelsesstatistik.dk.

Data fra Uddannelsesstatistik anvendes for at sikre brug af åbne data.

Som det fremgår af ovenstående to tabeller, er det nationale måltal, men ikke det kommunale måltal nået i 2023, ligesom det fremgår, at der er sket et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne, fordi færre elever søgte mod erhvervsuddannelserne, mens flere søgte en gymnasial uddannelse.

Det vurderes, at eftervirkningerne efter COVID-19 fortsat har betydning for elevernes søgemønstre, fordi en stor del af eleverne ikke har været i brobygning, erhvervspraktik eller deltaget i Hænderne Op (dag i Jammerbugt Kommune, hvor alle elever i udskolingen besøger tre lokale virksomheder samt en uddannelsesmesse) disse aktiviteter er først 100 % genoptaget i fysisk form i skoleåret 2022/23.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Søgetallene, som kommunerne er forpligtet til at opgøre og opstille måltal for, omfatter de unge, som søger ind på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal ansøge om adgang til ungdomsuddannelse i optagelse.dk senest 1. marts, som er fristen for at søge ind på en ungdomsuddannelse.

Det er Folketingets ambition med EUD-aftalen at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen fremsender opgørelse over søge- og måltal til Børne- og Familieudvalget orientering.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af ændret anvendelse af Klim Bjerg Hotel- og Restaurant til midlertidigt botilbud 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn