Orientering om opstart på anlæg af cykelsti langs Thorup Strandvej mellem Vester Thorup og Thorup Strand

Fra Sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljøudvalget holder møde den 11. januar 2021, hvor et af punkterne på dagsordenen er: Orientering om opstart på anlæg af cykelsti langs Thorup Strandvej mellem Vester Thorup og Thorup Strand

Beslutningstema – Orientering om opstart på anlæg af cykelsti langs Thorup Strandvej mellem Vester Thorup og Thorup Strand, samt nødvendig arealerhvervelse ved ekspropriation.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2020 godkendt frigivelsen af anlægsmidler til anlæg af ny cykelsti langs med Thorup Strandvej.

Stien placeres på den vestlige side af vejen, på strækningen mellem byzonegrænserne for Vester Thorup og Thorup Strand. Den anlægges som en 2,5m bred dobbeltrettet cykelsti med skillerabat mellem vej og cykelsti.

Der skal erhverves arealer fra 6 matrikler i alt, hvoraf der er 1 fredskovsareal, 4 landbrugsarealer og 1 helårsgrund. Der har i forbindelse med de indledende undersøgelser i november været telefonisk kontakt til 4 ud af de 5 lodsejere. Alle undtaget en, har umiddelbart fremstået positive overfor projektet.

Den foreløbige tidsplan for projektet er følgende:

  1. januar 2021: Nærværende orientering i Teknik og Miljøudvalget
  2. februar 2021: Lodsejere forelægges projektet og indkaldes til åstedsforretning
  3. marts 2021: Åstedsforretning samt start på 4 ugers frist for bemærkninger fra lodsejere
  4. april 2021: Behandling af beslutning om ekspropriation i Teknik og Miljøudvalget
  5. april 2021: Godkendelse af ekspropriation i Kommunalbestyrelsen
  6. maj 2021: Opstart anlægsperiode
  7. oktober 2021: Aflevering

Den foreløbige plantegning for cykelstien kan ses på dette link:
Oversigtsplan_THS_101: Oversigtsplan_THS_101

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 27.12.2014
Kapitel 10 Ekspropriation og Taksation

Økonomi

Anlægsmidlerne til gennemførelse af projektet er frigivet af Kommunalbestyrelsen den 12. december 2020.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.