Orientering om nyt 10. klassetilbud fra 2022/23 i Jammerbugt

Aabybro Skole. Foto: Jammerbugtposten.

Børne- og familieudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 2. maj, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om nyt 10. klassetilbud fra 2022/23.

Sagsbeskrivelse

I Jammerbugt Kommune er 10. klassetrin organiseret på to enheder i henholdsvis Fjerritslev og Aabybro. Der er frit optag, og på trods af de to matrikler betragtes 10. klassetilbuddet i Jammerbugt Kommune som hjemmehørende under ét skoledistrikt. Det nye 10. klassetilbud er en videreudvikling inden for rammerne af den nuværende organisering, hvor tilbuddet i endnu højere grad end i dag tænkes som et samlet tilbud, hvor undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne interesser.

-- annonce ---


Med det nye tilbud bliver eleverne fremover tilmeldt en stamklasse, hvor undervisningen tre dage foregår på skolen i de obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk). Den øvrige del af undervisningen i 10. klasse sammensættes ud fra de enkelte elevers interesser og afholdes som linjer på tværs af Fjerritslev og Aabybro. Eleverne kan i udgangspunktet vælge mellem 6 forskellige linjer:

  • Klima og bæredygtighed
  • Idræt og bevægelse
  • Natur og friluftsliv
  • Fag og fokus
  • Projekt, håndværk og praktik
  • Kunst, kultur, musik og drama

Undervisningen i linjer foregår både på skolen, men også i samarbejde med blandt andre ungdomsuddannelser, Sandmoseskolen, lokale kulturinstitutioner, idrætsefterskoler, forskellige foreninger, Naturskolen og Jammerbugt Ungdomsskole. Linjerne spænder bredt og er sammensat med udgangspunkt i de unges interesser samt medarbejdernes kompetencer.

Det nye tilbud vil medvirke til, at de faglige kompetencer på 10. klasse-centrene i Aabybro og Fjerritslev kan bringes i spil på en ny måde. Der vil også blive et endnu større fokus på at styrke elevernes sociale relationer og det at kunne udvikle sig i et anderledes og mere levende ungemiljø – som det kendes fra efterskolerne. Særligt elevernes personlige og faglig udvikling er i højsædet, da hele baggrunden for det nye tilbud netop er, at 10. klasse også fremadrettet skal være for dem, der gerne vil have et ekstra år med fokus på fællesskab, faglighed og personlig udvikling. Et fokus, der har det strategiske ophæng i Jammerbugt Kommunes nye skolepolitik.

Vejledningen af eleverne er særligt betydningsfuldt i 10. klasse. Derfor involveres Ungeenheden i udviklingsplanerne med henblik på at understøtte, at der også fremadrettet arbejdes tæt sammen for at klæde eleverne bedst muligt på til at vælge den rette ungdomsuddannelse.

Tilbuddet bliver en realitet fra det kommende skoleår 2023/23, og der er aktuelt indskrevet 24 elever med stamklasse i Fjerritslev og 29 elever med stamklasse i Aabybro.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 19 c (obligatorisk indhold).

Folkeskolelovens § 19 d (valgfrit indhold).

Budgetmæssige konsekvenser

Det nye tilbud etableres inden for de eksisterende rammer.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om nyt kommunalt 10. klassetilbud til efterretning.