Orientering om 2 nye projekter i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 2. februar 2022, hvor der på dagsordenen bl.a. er: Orientering om 2 nye projekter ”IBBU Nord” og projekt ”Gennem Job til Ud-dannelse” i Jammerbugt Kommunes Ungeenhed.

Sagsbeskrivelse
Jammerbugt kommune har ultimo december 2021 modtaget tilsagn om deltagelse i to eksternt finansierede projekter.

-- annonce ---


Projekt IBBU Nord – Integreret behandlings- og uddannelses-/beskæftigelsesindsats for unge med depression, angst og stress i Region Nordjylland.

Socialmedicinsk Enhed (SME), Region Nordjylland har modtaget projektstøtte fra til Den A.P. Møllerske Støttefond til projekt IBBU Nord.

Indsatsen i IBBU Nord er en integreret uddannelses-/beskæftigelses- og sundhedsindsats, hvor sundhedsfaglig screening, udredning og behandling/efterværn flyttes ud og integreres med jobcentrets ungeindsats. Metoden er tværfaglig og helhedsorienteret med stor involvering af de unge.

Samarbejdspartnerne i projektet er Vesthimmerland, Thisted, Mors, og Jammerbugt Kommuner samt rådgivningsfirmaet DISCUS. Projektet har en varighed på 2 år og 8 måneder. De første 2 måneder konsolideres projektet i de 4 kommuner, og de efterfølgende godt 2 år implementeres indsatsen med visitation, og projektet evalueres.

Et tilsvarende projekt er allerede sat i værk i Region Midtjylland med forventning om gode effekter. Projektet er dog fortsat så nyt, at der endnu ikke kan evalueres herpå.

Der er 3 primære formål med IBBU Nord:

At få udredt unge med symptomer på depression, angst eller stress og få iværksat relevant behandling i de unges nærmiljø (jobcentret) som del af en integreret indsats med sigte på, at de unge i højere grad påbegynder og fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse. Herunder også at understøtte de unge i, at opnå øget livsmestring og ruste dem til at kunne trives i uddannelse eller job.

At øge udrednings- og behandlingskapaciteten ift. psykiske vanskeligheder som depression, angst og stress hos unge. Projektet vil tilføre en efterspurgt ressource i form af flere hænder. I projektet vil der indgå en specialistpsykolog samt en ny gruppe af sundhedsfaglige medarbejdere kaldet ’care managere’, som er regionens fremskudte enhed i jobcentrene. Care managerne står for screening, udredning og behandling af de unge samt yder efterværn. Care managerne har kompetencer inden for det sundhedsmæssige og/eller psykologiske område. Fagligt supporteres care managerne af specialistpsykologen.

At medtænke en fremtidig forankring af tilbuddet som en tidlig integreret indsats for unge med symptomer på depression, angst og stress – både som et fast tilbud i SME, Region Nords opgaveportefølje og som et fast element i jobcentrenes ungeindsats. I første omgang udvikles og implementeres indsatsen i de 4 nordjyske kommuner.

Projekt Gennem Job til Uddannelse

Formålet med projektet er at udvikle den virksomhedsrettede og ressourcefokuserede indsats, der allerede arbejdes med, til i højere grad at kunne skabe effekt blandt de mere udfordrede unge. Dette vil ske ved, at der arbejdes med følgende aktiviteter:

Læringsbeviser i forbindelse med virksomhedsrettet indsats
I opstarten fungerer læringsbeviserne som et visuelt redskab, der understøtter, at der sættes en tydelig retning for virksomhedspraktikken. Under praktikken har de til formål at illustrere og synliggøre den unges udvikling og dermed medvirke til at fastholde motivationen i forløbet. Ved afslutningen er formålet med beviserne at beskrive de konkrete personlige og faglige kompetencer, som den unge har erhvervet under praktikken og på den måde understøtte, at kompetencerne om muligt omsættes til konkrete job eller uddannelsesmuligheder eller giver den unge blik for, hvad der kan skrives på CV’et, og hvad der på sigt kan omsættes til uddannelsesønske.

Løntimer
Der etableres praktikker med et tydeligt mål om udvikling af kompetencer og opnåelse af løntimer eller fuld ordinær ansættelse.

Jobformidler
Der udpeges en jobformidler, som i udgangspunktet varetager både funktionen som rådgiver og som virksomhedskonsulent dog på den måde, at der er et tæt samarbejde med virksomhedskonsulentteamet, som vil kunne hjælpe med sparring, konkrete virksomhedskontakter mv. Ved behov vil der kunne tilknyttes en mentor til den unge og i særlige tilfælde, hvor den unge har ekstra stort behov for støtte, vil mentoren kunne overtage rollen som kontaktperson.

Virksomhedsambassadører
Der etableres et korps af virksomhedsambassadører bestående af lokale virksomhedsejere/nøglemedarbejdere, som kan hjælpe med at udbrede kendskabet til arbejdet med læringsbeviser og ungemålgruppen i deres netværk, og som vil stå til rådighed for spørgsmål fra andre virksomheder, hvis det skulle blive aktuelt. Virksomhedsambassadører drøftes i kommunens Værdijob Netværk.

Ungeambassadører
Det opleves, at mange unge i målgruppen kan have modstand over for ulønnet praktik og mangle forståelse for, hvordan det kan hjælpe dem videre i job. Derfor vil der blive etableret et korps af ungeambassadører, som selv har positive erfaringer, og som kan være med til at motivere andre ud fra en peer-to-peer tankegang. Jammerbugt Kommune har god erfaring med ungeambassadører på uddannelsesinstitutioner, hvor ung hjælper ung med f.eks. at finde sig til rette.

Projektet er medfinansieret af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) – Den Centrale pulje til en særlig Beskæftigelsesindsats, i perioden fra december 2021 til udgangen af 2022.