Omdannelse af Guldager Camping til sommerhusområde

Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Udvalget for Teknik & Miljø i Jammerbugt holder møde den 21. september kl. 8.30.

Hvor et af punkterne på dagsordenen er Omdannelse af Guldager Camping til sommerhusområde.


Beslutningstema

Et landsplandirektiv har i 2019 muliggjort at Guldager Camping og et omkringliggende areal kan omdannes til et 29 sommerhuse. Ejeren af Guldager Camping ønsker af få afgjort fordelingen af byggeretter mellem de 2 ejere.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune ansøgte i 2017 Erhvervsministeriet om nye sommerhusområder inden for Kystnærhedszonen. Ansøgningen var en del at et landsplandirektiv, der gav alle kommuner mulighed for at komme med i en fordeling af en ramme på nye sommerhuse, som regeringen havde bestemt skulle udbydes.

Jammerbugt Kommune søgte om 90 nye grunde, der kunne placeres ved Guldager Camping eller vest for Jambo Vesterhav Camping. Erhvervsministeriet tildelte kun 29 grunde til Jammerbugt Kommune og Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. februar 2019, at disse grunde skulle placeres i området ved Guldager Camping.

I september 2019 blev “Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg af sommerhusorråder i kystnærhedszone” vedtaget. Jammerbugt Kommune fik mulighed for at planlægge for 29 nye sommerhusgrunde. Kravet er, at der inden 8 år skal være en godkendt lokalplan for de nye grunde.

Arealet som er udpeget i landsplandirektivet er på ca 76.000 m2 og er fordelt således, at Guldager Camping ASP ejer ca. 33.000 m2 og naboen ejer ca. 43.000 m2.

Der er således et areal på ca. 2.600 m2 pr grund. I en arealfordeling af de 29 grunde vil Guldager APS have 12-13 grunde og naboen 16-17 grunde.

Situationen er nu således, at Guldager Camping gerne vil lukke og udstykke sommerhusgrunde, mens naboen pt. ingen planer har om at udstykke sommerhusgrunde.

Gulager Camping ønsker at få mulighed for at udstykke grunde på ca. 1100-1200 m2 og dermed bruge alle 29 byggretter på deres areal. Det høje antal byggeretter er nødvendigt for, at der er økonomi i at ændre området fra camping til sommerhusgrunde. Der er en del bygninger, infrastruktur mv., der skal ændres.

Vækst og Udvikling er af den opfattelse, at det er vigtigt at der inden september 2027 bliver vedtaget en lokalplan for de 29 grunde – dette uanset om det bliver på hele området eller kun på en del af området.

For at give ejeren af Guldager Camping mulighed for at planlægge de næste års drift af pladsen ønsker de en tilkendegivelse på fordelingen af de 29 grunde i området.

Vækst- og Udvikling ser følgende muligheder.

1) En fordeling efter areal hvor Guldager APS får 12-13 grunde og naboen får 16-17 grunde. Der kan således igangsættes en lokalplanlægning for de 12-13 grunde.
Den resterende del vil så skulle planlægges inden 2027 ellers vil den gå tabt, såfremt ejeren ikke ønsker en lokalplan.

2) Ejeren af 16-17 grunde (naboen) får en mulighed for inden 3 måneder at tilkendegive om han vil med i en lokalplan – Ønsker han ikke det vil alle byggeretter blive anvendt inde på det areal som Guldager camping ejer. Dette vil give en lille og tæt sommerhus.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender løsning nr. 2 og dermed giver naboen 3 måneder til at beslutte, om han vil med i en lokalplan.