Økonomiudvalget: Godkendelse af energibesparelser i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 5. oktober 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af energibesparelser i Jammerbugt Kommune

Godkendelse af energibesparelser i Jammerbugt Kommune som følge af krigen i Ukraine og deraf risiko for energimangel i Danmark.

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening vil mindske forbruget af energi som følge af energikrisen. Staten har i den forbindelse udsendt instrukser til statslige myndigheder og institutioner, hvor de pålægges at iværksætte visse tiltag senest 1. oktober 2022, jf.

Blandt andet skal temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv., og alt unødvendig udendørs belysning skal slukkes. Instrukserne gælder ikke for kommunerne, men Kommunernes Landsforening opfordrer kommunerne til at følge de udmeldte energispareråd.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen har blandt andet regnet på, hvor meget Jammerbugt Kommune kan spare på energien i 2023 ved at sænke temperaturen i de kommunale bygninger samt ved at slukke for gadebelysningen i kommunen. Derefter følger øvrige tiltag for at mindske forbruget af energi i Jammerbugt Kommune.

Besparelser ved at sænke temperaturen i de kommunale bygninger

Ejendomscenter Jammerbugt har med flere forbehold regnet på den forventede besparelse i 2023 ved at sænke temperaturen til 19 grader i de kommunale bygninger og har estimeret en forventet besparelse på 0,5 mio. kr.

Besparelsen forudsættes af, at der tages en politisk beslutning om, at det skal gælde for alle kommunale bygninger – undtagen plejehjem, børnehaver og vuggestuer. Det er endvidere en forudsætning, at man har tillid til, at brugerne af kommunens bygninger overholder beslutningen om at sænke temperaturen. Brugerne af de kommunale bygninger skal i så fald opfordres til at tage mere tøj på om vinteren, slukke for varmen, når der luftes ud samt lukke dørene, når rummet forlades.

Besparelser ved at slukke for gadebelysningen i kommunen

Gadebelysningen i Jammerbugt Kommune har et årligt forbrug på 1,5 mio. kWh. Det er ikke muligt at slukke alt gadelys, da der er krav om, at rundkørsler, lyskryds og fodgængerfelter skal være belyst.

Jammerbugt Kommune har nye LED-lamper, der automatisk dæmper forbruget med 50% i de midterste 8 timer af lygtetændingstiden. Slukker man eksempelvis gadelyset mellem kl. 00:00-04:00, vil dæmpefunktionen ikke være tilgængelige de øvrige timer, hvorfor dette ikke vil give en besparelse på forbruget.

Det gamle system med natslukning af hver 2. eller 3. lampe er ikke længere muligt. Dette skyldes, at det ikke længere kan styres centralt, eftersom man er overgået til at dæmpe lamperne enkeltvis. Det er dog muligt at slukke den enkelte lampe ved at fjerne sikringen i masten. Et forslag er på baggrund af ovenstående at slukke hver 2. lampe ved at fjerne sikringen.

Fastholdes belysningen på den kritiske infrastruktur vurderer Vækst- og Udviklingsforvaltningen, at 4000 af 9200 lamper kan slukkes. Dette vil give en årlig besparelse på ca. 650.000 kWh.

Af nedenstående tabel fremgår gennemsnitsprisen for el.

Tidspunktkr./kWh
1.halvår 20222,46
Juli 20223,25
August 20224,60

Et overslag på besparelsen ved forskellige elpriser fremgår af skemaet nedenfor. Omkostningerne ved at fjerne og isætte sikringer er dog forholdsvis stor. Disse omkostninger er indregnet i besparelserne, der fremgår af nedenstående tabel.

Gennemsnitspriskr./kWhForventet besparelse ved at slukke 4000 lamper fra
oktober 2022 – marts 2023
Forventet besparelse ved at slukke 4000 lamper et helt år
2,0152.000 kr.620.000 kr.
3,0568.000 kr.1.270.000 kr.
4,0984.000 kr.1.920.000 kr.

Øvrige tiltag

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening anbefaler også at slukke unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger, jf. bilag 1. Dette indebærer også unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv. Vækst- og Udviklingsforvaltningen har ikke et overblik over energibesparelsen ved at slukke den udendørs belysning. Slukning af udendørs belysning kan dog give anledning til flere indbrud og mere hærværk, hvilket i så fald vil reducere besparelserne.

Havnene i Jammerbugt Kommune har lukket i perioden 31. oktober til 1. marts, hvor alle faciliteter lukkes ned. Sejlere har dog altid haft mulighed for at få strøm til sin båd ved at tilslutte en bimåler i denne periode. Således kan Jammerbugt Kommune sende sejlerne opkrævning på det faktiske forbrug.

Ulempen er dog, at der ikke er opsyn med bimålerne, hvorfor flere tager strøm udenom bimåleren, således forbruget ikke bliver målt. Som et supplement til at spare på strømmen i kommunen er et forslag, at det i den kommende vinterperiode ikke bliver muligt at tilslutte en bimåler på havnene.

Det kræver dog en ændring i regulativet for Gjøl og Attrup Havn, hvori der står, at der kan leveres strøm på et af havneopsynet anvist sted i vinterhalvåret. En ændring af et regulativ skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og derefter sendes i høring hos Geodatastyrelsen og Søfartsstyrelsen. Det er Vækst- og Udviklingsforvaltningens vurdering, at regulativet ikke kan nå at blive ændret inden den 31. oktober 2022.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt på en løsning, hvor sejlerne kommer til at betale for den strøm, de bruger. Erfaringsudveksling fra Vesthimmerlands Kommune viser et reduceret strømforbrug på omkring 40 %.

Aabybro Rotary ansøgte i januar 2020 Jammerbugt Kommune om at overtage el-udgiften til springvandet i søen ved TV Nord og Hotel Søparken i Aabybro. Ved vedtagelsen af budgettet for 2021 besluttede den daværende kommunalbestyrelse at godkende ansøgningen, hvormed Jammerbugt Kommune overtog udgiften til el på springvandet i 2021 samt overslagsårene.

Aabybro Rotary Klub har annonceret på Facebook, at de slukker for springvandet resten af 2022. Vækst- og Udviklingsforvaltningen har efterfølgende været i dialog mod Aabybro Rotary og fået det bekræftet. Som endnu et supplement til at spare på strømmen i kommunen er et forslag, at kommunen annullerer aftalen med Aabybro Rotary, således kommunen ikke skal betale udgifter til el på springvandet i 2023. Udgifterne dertil var i 2021 10.927 kr., mens de i 2022 på nuværende tidspunkt udgør 7.546 kr.

For at opnå en yderligere energibesparelse i kommunen er et forslag, at kommunen ikke længere skal have en andel i julebelysningen i kommunen i den kommende vinter. Den enkelte institution eller forening skal således selv afholde udgifterne til opsætning af julebelysning. Vækst- og Udviklingsforvaltningen har ikke et overblik over energibesparelsen herved.

Endelig kunne man igangsætte en kampagne målrettet alle medarbejdere i Jammerbugt Kommune i forhold til at spare på energien. Kampagnen kunne fokusere på nedenstående tiltag, jf. Energistyrelsens energispareråd.

– at huske at slukke for lys, skærme, computer og andet elektronik, når man forlader et lokale

– at benytte teams-møder frem for fysiske møder, hvor det giver mening

– at forbyde uautoriserede el-apparater i kommunen, således der ikke figurerer køleskabe, kaffemaskiner, varmeblæsere mv., som ikke er godkendt af ledelsen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

attemperaturen sænkes til 19 grader i alle kommunale bygninger, undtaget plejehjem, børnehaver og vuggestuer,
athver anden gadelampe slukkes ved at fjerne sikringen,
atalt unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger slukkes,
atregulativet for Gjøl og Attrup Havn ændres, således der ikke kan leveres strøm på et af havneopsynet anvist sted i vinterhalvåret,
atkommunen afbryder aftalen med Aabybro Rotary, således kommunen ikke skal betale udgifter til el på springvandet i Aabybro i 2023,
atkommunen ikke betaler for julebelysningen i kommunen den kommende vinter, således den enkelte institution eller forening selv afholder udgifterne dertil, og
atder igangsættes en kampagne målrettet alle medarbejdere i Jammerbugt Kommune i forhold til at spare på energien.