Nyt kapitel for Saltum Skole: SI-tilbud samles på én matrikel

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Nyt kapitel for Saltum Skole: SI-tilbud samles på én matrikel

Beslutning om sammenlægning af SI-tilbuddet ved Saltum Skole og SI på matriklen i Saltum og dermed nedlæggelse af dagtilbuddet i Vester Hjermitslev er på dagsordenen når Økonomiudvalget holder møde den 12. juni 2024.

Sagsbeskrivelse
På Kommunalbestyrelsesmødet d. 13. oktober 2022 vedtog forligspartierne Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre budgettet for 2023 – 2026. Forligspartierne var i den forbindelse enige om at sikre et lokalt pasningstilbud i Vester Hjermitslev, hvorfor Saltum SI og Vester Hjermitslev Børnehave og vuggestue samledes som en institution på 2 matrikler. Det betød samtidig at institutionen fra d. 1. juli 2023 tildeltes et budget.

Forligspartierne havde samtidig et ønske om, at ledelsens beslutning om den mest hensigtsmæssige fordeling af børnene blev kvalificeret af Skolebestyrelsen. Afsættet og forudsætningen for ledelsens forslag skulle være de politisk besluttede bæredygtighedsprincipper for dagtilbud i Jammerbugt Kommune. Dette med et særligt fokus på, at normeringen på begge steder kunne overholdes. Den kommunale minimumsnormering betyder, at der skal være ca. 22 børnehavebørn eller 11 vuggestuebørn eller en kombination af dette på hver matrikel.

Skolebestyrelsen og ledelsen havde dog et ønske om, at Børne- og Familieudvalget tog den endelige beslutning om fordelingen af børnene. Børne- og Familieudvalget anbefalede på deres møde d. 26. april 2023 til Kommunalbestyrelsen, at de yngste vuggestue- og børnehavebørn skulle være i Saltum, mens de ældste børnehavebørn skulle være i Vester Hjermitslev. Der blev der truffet endelig beslutning om i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023 med virkning fra d. 1. juli 2023.

Ved samme lejlighed bemærkes det af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkepartiet i Børne- og Familieudvalget, at ledelse, bestyrelse og forvaltning nøje følger udviklingen i Saltum SI for løbende at foretage nødvendige og relevante justeringer.

Både ledelse og medarbejdere har gjort et stort og flot arbejde for, at den nye organisering har skullet lykkes. Dette både i forhold til kommunikation og gennemskuelighed, samt i forhold til den pædagogiske praksis og forældrenes tryghed ved overgange fra en matrikel til en anden.

Samtidig har der været et tæt samarbejde mellem forvaltningen og ledelse ift. at følge børnetallene i området tæt således, at man rettidigt har kunne foretage de nødvendige og relevante justeringer.

Den 23. april 2024 evaluerede Skolebestyrelsen ved Saltum Skole og SI den nye organisering. Evalueringen skete med afsæt i prognosetal fra Pladsanvisningen ift. forventningen til antal børn i SI’en fra 2024 til og med juni 2026. Disse tal ses herunder i tabel 1.

Tabel 1: Forventede antal børn i Saltum vuggestue og børnehave (1. prioriteter, som forventes optaget på behovsdatoen).

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Indmeldte 202438,3238,5239,23303132333435,50373839,97
Vuggestue/Dagpleje9,328,528,23101111111010101010
Forventede000000000,5222,97
Børnehave293031202021222222222222
Forventede000000023345
Indmeldte 2025404040222222232323252627
Vuggestue/Dagpleje1097777766654
Forventede333333333333
Børnehave222222444444444
Forventede56888891010121416
Indmeldt 2026282828272728
Vuggestue/Dagpleje322000
Forventede333333
Børnehave444222
Forventede181919222223
Normerede717171717171717171717171
Vuggestue/Dagpleje161616161616161616161616
Børnehave555555555555555555555555

Som det ses af tabel 1 forventes det at den nuværende organisering er bæredygtig indtil marts 2025. Herefter vil den nuværende organisering ikke længere være bæredygtig.

Samtidig fik Skolebestyrelsen tilsendt en sammenligning af de nyeste børnetal i Saltum Skoledistrikt pr. 1. april 2024, sammenholdt med prognosetallene pr. 1. april 2023 (anvendt til budget 2024). Disse tal ses i tabel 2.

Tabel 2: Sammenligning af prognosetal for Saltum skoledistrikt

AldersgruppePrognosetal 2023 (anvendt til budget 2024)Prognosetal, april 2024Forskel
0 årige28291
12416-8
23229-3
32015-5
43027-3
52725-2
62621-5
Difference-25

Som det fremgår af ovenstående data, er der sket et fald i forventede antal børn i skoledistriktet i aldersgruppen 0-6 år på ikke mindre end 25 børn. Dette skyldes dels færre antal fødte børn, færre tilflyttede børn, samt flere fraflyttede børn. Generelt viser den nyeste befolkningsprognosen fra 2024 et forholdsvist stort fald i børnetallet i Jammerbugt Kommune ift. tidligere befolkningsprognoser.

Dette er naturligvis af stor betydning for forventningerne til og det faktiske børnetal i dagtilbuddet i Saltum SI.

På baggrund af Skolebestyrelsesmødet d. 23. april modtog Børne- og Familieforvaltningen en henstilling fra Skolebestyrelsen om, at man politisk forholdt sig til tallene. Samtidig modtog Børne- og Familieforvaltningen en anbefaling fra ledelsen ved Saltum Skole og SI om, at Kommunalbestyrelsen samler institutionens to afdelinger til 1 samlet institution placeret i Saltum. Samtidig anbefaler ledelsen, at sammenlægningen sker hurtigst muligt i sensommeren 2024.

Ledelsen påpeger i deres anbefaling på at sammenlægningen sker i Saltum fordi:

  • Det har vist sig, at forudsigelsen omkring god tilslutning til vuggestue placeret i Saltum har holdt stik.
  • Der er nogle samdriftsfordele ved at have alle SI-afdelinger på samme matrikel. (vuggestue, børnehave og Fritter)
  • Skolen og Fritteren er i Saltum

Samtidig argumenterer ledelsen for, at sammenlægningen sker hurtigst muligt i sensommeren 2024 med:

  • Beslutningen om at samle institutionen vil betyde, at nogle børn skal flytte til Saltum og de børn, der allerede er i Saltum, skal ”vente” på, at der kommer flere i huset. En tredje gruppe, er de børn, der endnu ikke er startet, men er på vej ind i børnehaven. For alle tre grupper mener vi, at det vil være mest hensigtsmæssigt med så kort tid fra beslutning til effektuering som muligt, da det giver kortest mulig tid, hvor flere af ovennævnte grupper kommer til at stå i et ”vadested” og vente på, at det ”rigtige” børnehavetilbud kommer i gang. Vi oplever, at forældre kommer i tvivl, om de skal vælge Saltum SI til eller fra.
  • Samdrift giver bedre vilkår for at nedbringe institutionens underskud.
  • Det vil have positiv indflydelse på personalets psykiske arbejdsmiljø, da man som medarbejdere i så fald ikke skal være i en venteposition og sammenlægningsproces i mange måneder.

Forvaltningen er enige i ledelsens anbefaling og betragtninger.

Budgetmæssige konsekvenser
Sammenlægningen vil ikke få budgetmæssige konsekvenser for Børne- og Familieforvaltningens område.

Hvis indstillingen følges skal der tages politisk stillingtagen til de eksisterernde lokaliteter i Vester Hjermitslev, hvor der i dag drives institution.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Til sagen er vedlagt et brev fra Skolebestyrelsen ved Saltum SI, hvor de beder Børne- og Familieudvalget forholde sig til de aktuelle data.

Derudover er der vedlagt anbefalinger fra skolens ledelse til sagen.

Indstilling: Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender ledelsens anbefaling om samling af SI’en ved Saltum Skole og SI i Saltum fra 1. august 2024.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 3. juni 2024, pkt. 48:
Anbefales godkendt.

Bilag
Bilag – ledelsens anbefaling til Børne- og Familieudvalget
Bilag – Skolebestyrelsens brev til Børne- og Familieudvalget