Nye takster fra vand, spildevand og tømningsordning i jammerbugt

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Nye takster fra vand, spildevand og tømningsordning i jammerbugt

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 20. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Takster fra vand, spildevand og tømningsordning

Beslutningstema

Fastlæggelse af takster og gebyrer for vand, spildevand og tømningsordning for 2024.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af de udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet, budgetlægningen for 2024 samt det ønskede investeringsniveau til fornyelse og vedligeholdelse af de eksisterende vandforsynings- og spildevandsanlæg, anbefales følgende reguleringer af takster og gebyrer for 2024:

 • Det variable drikkevandsbidrag (vandbidrag) fastholdes på samme niveau som for 2023.
 • Det variable spildevandsbidrag (vandafledningsbidrag) hæves med 2,50 kr./m3 inkl. moms.
 • Tilslutningsbidrag og de faste bidrag for vand og spildevand indeksreguleres iht. gældende lovgivning og prisindekser udmeldt af DANVA.
 • Tømningsordningens takster fastholdes på samme niveau som for 2023.
 • Det kommunale vejbidrag fastholdes på 8% af anlægsudgifterne.
 • Gebyrerne fastholdes på samme niveau som for 2023 med undtagelse af ”Aflæsningsgebyr” og ”Kontrolaflæsning af måler”, der begge hæves til 300 kr. ekskl. moms.

Vandforsyning:

Det variable vandbidrag anbefales fastholdt på 6,50 kr./m3 inkl. moms i 2024.

DANVA anbefaler, at vandforsyninger anvender samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som Forsyningssekretariatet anvender i forbindelse med fastlæggelsen af de økonomiske rammer. Dette indekstal baseres på en vægtning af i alt fire indeks, der vægtet medfører en prisudvikling på 9,77% for perioden ultimo 2021 til ultimo 2022. Dette medfører, at:

 • Tilslutningsbidraget stiger fra 37.348 kr. (2023) til 40.997 kr. (2024) inkl. moms.
 • Det faste bidrag stiger fra 871 kr. (2023) til 956 kr. (2024) inkl. moms.

Vandafgiften forbliver uændret 7,96 kr./m3 inkl. moms i 2024, jf. Skatteministeriets hjemmeside.

Den samlede ”variable vandpris” (vandbidrag + vandafgift) vil dermed forblive uændret 14,46 kr./m3 inkl. moms i 2024.

Forslaget til reviderede vandtakster fremgår af takstbladet (vedlagt).

Spildevand:

Det variable vandafledningsbidrag anbefales hævet med 2,50 kr./m3 inkl. moms, således taksten stiger til 35,75 kr./m3 inkl. moms i 2024. Dette vurderes nødvendigt pga. de generelle prisstigninger i 2023.

Som følge af et stigende vandafledningsbidrag, vil taksterne for særligt vandforbrugende virksomheder (trappemodellen) ligeledes stige i 2024:

Trin 1 (0-500 m3): 28,60 kr./m3 ekskl. moms (35,75 kr./m3 inkl. moms), svarende til fuld takst.

Trin 2 (500-20.000 m3): 22,88 kr./m3 ekskl. moms (28,60 kr./m3 inkl. moms), svarende til 80% af fuld takst.

Trin 3 (>20.000 m3): 11,44 kr./m3 ekskl. moms (14,30 kr./m3 inkl. moms), svarende til 40% af fuld takst.

Iht. Betalingsloven samt DANVA’s anbefalinger reguleres tilslutningsbidraget og det faste bidrag for spildevandsselskaber i overensstemmelse med Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder BYG 61. Som følge heraf stiger bidragene fra indeks 124,71 (2022K2) til indeks 130,91 (2023K2), svarende til 4,97%. Denne pristalsregulering betyder, at:

 • Tilslutningsbidraget (inkl. regnvand) stiger fra 74.683 kr. (2023) til 78.395 kr. (2024) inkl. moms.
 • Tilslutningsbidraget (ekskl. regnvand) stiger fra 44.810 kr. (2023) til 47.037 kr. (2024) inkl. moms.
 • Det faste bidrag stiger fra 901 kr. (2023) til 946 kr. (2024) inkl. moms.

Forslaget til reviderede spildevandstakster fremgår af takstbladet (vedlagt).

Det kommunale vejbidrag:

Det kommunale vejbidrag anbefales fastholdt på 8,0%, eftersom der kun må opkræves for anlæg, der modtager vejvand. Dvs. anlægsomkostninger til renseanlæg og spildevandskloak ikke må være indeholdt i bidraget.

Tømningsordning:

Tømningsordningens takster for 2024 anbefales fastholdt på samme niveau som for 2023.

Forslaget til takster for tømningsordningen fremgår af takstbladet (vedlagt).

Gebyrer:

Rentesatsen ved for sen betaling hæves fra 9,40% (2023) til 11,75% (2024), idet dette gebyr reguleres med Nationalbankens udlånsrente + 8%.

For ”Aflæsningsgebyr (vandværk aflæser måler)” og ”Kontrolaflæsning af måler” hæves gebyrerne fra 260 kr. (i 2023) til 300 kr. (i 2024) ekskl. moms.

Øvrige gebyrer anbefales fastholdt på samme niveau som i 2023.

Forslaget til gebyrer fremgår af gebyrbladet (vedlagt).

Takstbladet skal legalitetsgodkendes af kommunalbestyrelsen. Gebyrbladet skal alene godkendes af Jammerbugt Forsynings bestyrelse.

Retsgrundlag

 • Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 1775 af 02/09/2021).
 • Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. (BEK nr. 1327 af 10/12/2014).
 • Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand (LBK nr. 13 af 09/01/2023).
 • Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (LBK nr. 1083 af 22/06/2020 – Tinglysningsafgiftsloven).

Indstilling

Direktionen indstiller

atde fremlagte takster og gebyrer for 2024 godkendes, og takstbladet fremsendes til legalitetsgodkendelse ved Jammerbugt Kommune.

Beslutning fra Bestyrelse Jammerbugt Forsyning A/S, 14. december 2023:

Et flertal i Bestyrelsen godkendte budgettet som fremlagt.

Niels Ole Nielsen (Forbrugerrepræsentant) ønskede følgende ført til protokol:

Forbrugervalgt medlem Niels Ole Nielsen stemte mod takststigninger for spildevand.

Takstbladet fremsendes til legalitetsgodkendelse ved Jammerbugt Kommune.

Bilag