Nye handlinger skal gøre Jammerbugt Kommune mere erhvervsvenlig

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Kommunalbestyrelsen holder ordinært møde den 18. februar 2021, hvor der på dagsordenen bl.a. er Godkendelse af handlinger, som skal fremme Jammerbugt Kommunes erhvervsvenlighed.

Beslutningstema
Orientering om resultaterne fra Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2020 og godkendelse af handlinger, som skal løfte Jammerbugt Kommune ind i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

-- annonce ---


Sagsfremstilling

Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima er udkommet for 11. gang. Virksomheder landet over har vurderet deres kommunes indsats på en lang række områder med relevans for virksomhedernes erhvervsvilkår. I Jammerbugt Kommune har 57 virksomheder besvaret undersøgelsen, hvilket repræsenterer 1.631 arbejdspladser.

Jammerbugt Kommune er blevet vurderet på følgende ni indikatorer: Infrastruktur og transport, Arbejdskraft, Uddannelse, Kommunal sagsbehandling, Skatter, afgifter og gebyrer, Fysiske rammer, Brug af private leverandører, Kommunens image, Information og dialog med kommunen.

Analysens resultaterne viser, at Jammerbugt Kommune er rykket betragteligt op ad listen med en 21. plads blandt landets kommuner i 2020. Dette er 16 pladser bedre end i 2019. Den overordnede erhvervsvenlighed i Jammerbugt Kommune er på ca. 3,85 – 3,9. Til sammenligning er landsgennemsnittet 3,6 (5,0 er det maksimale). Den overordnede rangering af kommunerne i undersøgelsen er baseret på kommunernes gennemsnitlige score i de ni kategorier (som vægter 2/3), og deres placering på spørgsmålet om virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden (som vægter 1/3).

Jammerbugt Kommune gør det hovedsageligt godt i forhold til indikatorerne tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, hvor vi er placeret på en 13. plads. For fortsat at være i top 20 her vil Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fortsætte det gode og tætte samarbejde med virksomhederne. Derudover er kommunen placeret på en 11. plads i forhold til indikatoren dialogen med de lokale virksomheder.

Dertil bør det nævnes, at Jammerbugt Kommune placerer sig godt i forhold til en smidig og hurtig sagsbehandling af byggesager – dette understreges i diverse erhvervsfora.

Jammerbugt Kommune har løbende møder med Dansk Industri med henblik på at sikre et godt erhvervsklima. Samtidig arbejdes der på tværs af forvaltningerne kontinuerligt med at forbedre erhvervsklimaet. Der er allerede iværksat en række initiativer, som skal bidrage til at vi lykkes med det, herunder kan blandt andet nævnes:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i oktober 2020, at der skal arbejdes for, at erhvervet betaler for brug af genbrugspladser efter nummerpladegenkendelse.Der arbejdes på, at der udlægges tilstrækkeligt erhvervsarealer, hvilket sikres ved at indskrive dette i kommuneplanerne. Dette er allerede sket i Brovst og Nørhalne.

Nye handlinger

Med afsæt i de ni indikatorer er der på tværs af forvaltningerne blevet arbejdet med at identificere, hvilke nye handlinger, som yderligere kan igangsættes for at rykke Jammerbugt Kommune i top 20 i fremtidige undersøgelser.

Det vurderes, at der er væsentligt potentiale i at arbejde med nedenstående tre nedslagspunkter:

  1. Uddannelse (placeret som nr. 36)
  2. Kommunal sagsbehandling (placeret som nr. 38)
  3. Brug af private leverandører (placeret som nr. 42)

Med afsæt i ovenstående nedslagspunkter foreslås følgende nye handlinger igangsat:

Ad 1: Uddannelse

  1. Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen bestræber sig på i samarbejde med skoleområdet at reducere andelen af 25-64-årige uden uddannelse efter grundskolen, og forvaltningerne vil derfor fortsætte dette samarbejde for at skabe endnu bedre resultater på området.
  2. Det bør forsøges at indgå en Erhvervspraktikaftale, som en del af evalueringen af samarbejdet mellem UU og Skoleafdelingen.
  3. Øget anvendelse af portalen Skolen i virkeligheden. Skolenivirkeligheden.dk er Danmarks største Åben Skole portal til grundskolen.

Ad 2: Kommunal sagsbehandling

  1. Nedsættelse af erhvervspanel; Bedre rammevilkår for erhvervslivet drøftes løbende i et erhvervspanel.
  2. Task Force; Ved større tværgående projekter inviteres aktører til opstartsmøde, hvor der lægges en køreplan for den samlede sagsgang.

Ad. 2: Brug af private leverandører

  1. Igangsætning af projekt som kvalificerer det udbudsmateriale, som udarbejdes af kommunen. Formålet er at sikre et korrekt materiale, som er let tilgængeligt og forståeligt.
  2. Garantigrænsen hæves til 1 mio. kr. Konkret betyder det, at garantistillelsen ved udførelse af opgaver for kommunen hæves fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Det betyder, at en opgave skal have en værdi på 1 mio. kr. eller mere før virksomheder skal stille økonomisk garanti.

Igangsætning af ovenstående handlinger vurderes at have en positiv indflydelse på Jammerbugt Kommunes erhvervsvenlighed. og kan dermed være med til at sikre, at kommunen er blandt de kommuner i Danmark, der vurderes at være mest erhvervsvenlige. I vedhæftede bilag er det muligt at orientere sig yderligere om tiltagene, som foreslås igangsat.

Økonomi

De anbefalede handlinger kan holdes inden for budgetrammen.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at ovenstående handlinger godkendes igangsat.