Naturstyrelsen plejer klithederne med afbrænding

Print Friendly, PDF & Email

Efterårets hedeafbrændinger påbegyndes tirsdag d. 22. september.

Lige nu er vejrforholdene optimale til plejeopgaver på de store klitheder i Thy og Hanherred. Naturstyrelsen Thy har i dette efter år planlagt hedeafbrændinger ved bl.a. Rønland hede i Fosdal og Ålvand Klithede ved Vorupør. De enkelte arealer vil dog først blive udpeget på dagen, og det vil herefter blive annonceret på Naturstyrelsen Thys facebook side.


Hedeafbrændingerne finder altid sted i løbet af det tidlige forår eller efterår efter yngletid, inden smådyr og fugle begynder at yngle på hederne. Også vejret bestemmer, hvornår der sættes ild til de enkelte heder. Det vil typisk være på dage med frisk, men heller ikke for kraftig vind og efter et par dage med tørvejr.

Naturstyrelsen afbrænder heder som led i naturplejen af de værdifulde naturarealer. Det er ikke for at fjerne lyngen, tværtimod så holdes lyngen livskraftig og sund ved afbrændinger med års mellemrum. Foruden at forynge plantevæksten skaber afbrændingen også dynamik, variation og hæmmer tilgroning træer og buske.

Afbrændingen har også positive effekter på dyrelivet. Mange insekter, dyr og fugle lever eller yngler på heden, og hvis denne ikke plejes forsvinder deres levesteder. Den lille vadefugl Tinksmeden er fugl, som kun yngler på de store åbne hedeområder uden træer, hvor dens fjender kan opholde sig.

Ilden på hederne har voldsomme kræfter. Hvis man kommer på tæt hold, skal man sørge for at Naturstyrelsens folk på stedet kan se en. Folk er også velkomne til at kontakte Naturstyrelsens folk på stedet. Hedeafbrændingerne er koordineret med brandmyndighederne.