Naturnationalpark Tranum – en fantastisk mulighed for naturen og lokalsamfundet!

Tranum Klitplantage Foto: Privat

Naturoplevelser, vi normalt må til udenlandske nationalparker for at opleve som opleve dyrene helt tæt på, fordi de ikke er bange for mennesker, sjælden flora og fauna, og en storslået, uberørt natur, som tager vejret fra de fleste. Et naturområde i en sådan kaliber har vi mulighed for at realisere i Naturnationalpark Tranum. 

Naturoplevelser af hidtil uset høj kvalitet i Danmark. Dette er drømmen for os – en gruppe af almindelige uorganiserede naturgæster fra lokalsamfundet og resten af landet, der kender Tranum Klitplantage. Vi har derfor dannet en forening – Naturnationalpark Tranums Venner – der arbejder for en realisering af NaturNationalPark Tranum (NNP Tranum), hvor der er taget højde for interesserne hos de mange almindelige uorganiserede naturgæster, der ”bare” ønsker at få store naturoplevelse på deres vandreture. Vi ser en kommende NNP Tranum som mulighed for at skabe et helt unik naturområde, som vil være til gavn for både naturen og lokalsamfundet. 

-- annonce ---

For os er der ingen tvivl om, at ”natur på naturens præmisser” og dermed øget biodiversitet er et altafgørende formål med etableringen af NNP i almindelighed, men for NNP Tranum må det være et særligt klart pejlemærke. Vi ønsker, at NNP Tranum realiseres inden for rammerne i IUCN (International Union for the Conservation of Nature) gældende for kategori II Nationalparker. Udgangspunktet for denne kategori er en streng beskyttelse af økosystemer og arter, der er særlig karakteristiske for det udpegede område. Samtidig skal området tjene til bl.a. uddannelses- og videnskabelige formål og være en turistmæssig og rekreativ attraktion – dette dog på et niveau, der på ingen måde skader hovedformålet, der handler om natur på naturens præmisser og forøget biodiversitet. Både hvad angår størrelse og vores særlig klitnatur har NNP Tranum alle forudsætningerne for at blive det første naturområde i Danmark, der lever op til IUCN’s krav til en kategori II Nationalpark. 

Hvis det lykkes at skabe en NNP Tranum inden for rammerne af IUCN´s kategori II, Nationalpark, er det ingen tvivl om, at det kan blive et kæmpe plus for særligt turisterhvervet og den almindelige naturgæst, som jo både omfatter mange borgere i lokalsamfundet og Nordjylland – men også de mange turister er i den kategori. Den vil kunne give kæmpestore naturoplevelser i en uberørt natur – og på et niveau som ikke hidtil er set i Danmark.

Foto: Privat

I forbindelse med beslutningen fra Regeringens side om at pege på området i og omkring Tranum Klitplantage som kommende NNP, er der fra flere sider opstået bekymring vedrørende konsekvenserne af en sådan udpegning. Der er bl.a peget på problemer med dyrevelfærd, nuværende arters livsvilkår, adgangsforhold, tivoligørelse, m.m. NNP Tranums Venner forstår bekymringen, men tror fuldt og fast på, at man i forbindelse med fastlæggelse af rammerne for netop NNP Tranum, samt efterfølgende udarbejdelse af forvaltningsplan m.v. kan – og vil – imødegå mange af disse bekymringer. Der er for os at se ingen, der ønsker en NNP Tranum, hvor der væsentlige udfordringer omkring ovennævnte forhold.

Vi må ikke glemme, at beslutningen om udlæg af NNP i Danmark har baggrund i, at den måde vi har forvaltet vores natur på tidligere, har givet et stort fald i biodiversiteten, hvilket der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved. Vi har i det kommende arbejde med rammesætning og forvaltningsplaner for NNP Tranum mulighed for at medvirke til noget helt unikt, der – hvis det gøres rigtigt – vil kunne måle sig med ”rigtige” nationalparker rundt omkring i Europa og resten af verden.

NNP Tranums Venner opfordrer til, at alle vi, der interesserer os for – og vil naturen i og omkring Tranum Klitplantage – samler kræfterne om at få etableret en NNP Tranum, der har samme høje naturkvalitet som kendte nationalparker rundt om i verden, og hvor både lokale og turister vil kunne få naturoplevelser af en hidtil uset høj kvalitet i Danmark. 

Faktaboks

Du kan blive medlem af foreningen Naturnationalpark Tranums Venner ved at få ind på vores Facebookgruppe på adressen: https://www.facebook.com/groups/280979977088973

NNP Tranums Venners skal arbejde for:
at man i Naturnationalpark Tranum tilgodeser interesserne hos den ikke organiserede ”almindelige naturgæst” i forbindelse med etableringen.

at mulighederne for naturoplevelse med baggrund i ovennævnte sikres bedst muligt – men på naturens præmisser.

at Naturnationalpark Tranum indrettes, så der sikres høj grad af variation i natur og landskab indenfor parkens grænser – eksempelvis gennem naturlig hydrologi og udsætning af ”Store græssere”.

at positiv udvikling af biodiversiteten får høj prioritet, når parkens fysiske rammer samt ”drift” tilrettelægges – herunder at naturen i parken i høj grad bliver selvforvaltende.

at den store naturoplevelse sikres gennem publikumsfaciliteter (stier, udsigtstårne, fotoskjul m.v.) af høj kvalitet, placeret de ”rigtige” steder.

NNP Tranums Venner anerkender, at Naturnationalparkens hovedformål er ”Natur på Naturens Præmisser”.