Meget tilfredsstillende regnskab for 1. halvår 2021

Foto: Klimsparekasse.dk

Klim Sparekasse kommer ud af første halvår med et overskud på 4,8 mio. kr. før skat. I forhold til samme periode af 2020 er der tale om en flot fremgang på 3,7 mio. kr.

På trods af at dagligdagen i sparekassen fortsat har været påvirket af Covid-19 udviklingen med begrænsning i fysiske kundemøder og delvis lukket kasseekspedition, kan sparekassen berette om travlhed med f.eks. mange bolig- og bilhandler. Der har tillige været en fin tilgang af nye kunder, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Sparekassens primære markedsområde strækker sig mellem Thisted og Aabybro samt Aars mod syd.

-- annonce ---

Resultatopgørelsen
Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 7 % til 10,7 mio. kr., som delvis skyldes stigende udlån og mange lånesager. Men i forhold til tidligere regnskaber har opkrævning af negative renter på en del af kundernes indlån medført, at der nu er bedre balance i forhold til sparekassens betaling af negative renter til Nationalbanken og andre pengeinstitutter samt negativ rente på en del af sparekassens obligationsbeholdning. Netto renteindtægterne er således steget 7,4 % til 6,3 mio. kr.

Fonds- og valutabeholdningen har givet en samlet kursgevinst på 876 t. kr., hvor denne post i 2020 udviste et kurstab på 798 t. kr. Kursgevinster på sparekassens beholdning af aktier udgør 2 mio. kr. og beholdningen af obligationer udviser et kurstab på 1,1 mio. kr.

De samlede udgifter til personale og administration udgør 7 mio. kr. mod sidste års 6,7 mio. kr., svarende til en stigning på 5,3 %. Betydelige stigninger i omkostninger til edb, administration og support er hovedårsagen.

På posten nedskrivninger på udlån kan netto indtægtsføres 278 t. kr., hvor der i 2020 var en udgift på 1,2 mio. kr. på denne post, hvilket især skyldtes et ledelsesmæssigt skøn på 883 t. kr. i Covid-19-relaterede nedskrivninger. Sparekassen har endnu ikke set mærkbare negative eftervirkninger på kundernes engagementer på grund af Covid-19, hvorfor vi ikke har fundet anledning til at forøge denne post yderligere. Vi er næsten ikke eksponeret i de mest følsomme brancher på erhvervssiden, og blandt privatkunderne ser vi kun få negative konsekvenser, da mange har en stærk økonomi og en god likviditet.

Balancen
Udlån udgør pr. 30. juni 2021 190,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 7 % i forhold til 1. halvår 2020, og en stigning på 3,6 % i forhold til ultimo 2020. Stigningerne er meget vigtige for sparekassens fremtidige indtjening og skyldes som nævnt stor aktivitet med såvel bestående som nye kunder. 37 % af sparekassens udlån kommer fra erhvervskunder. Landbrug og fiskeri udgør til sammen ca. 20 % af det samlede udlån.

Indlån udgør 380 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,4 % i forhold til 1. halvår 2020 og et fald på 3,1 % i forhold til ultimo 2020.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2021 97,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,8 % i forhold til 30. juni 2020. Indbetalt garantkapital udgør 15,5 mio. kr. af egenkapitalen.

Garantierne er opgjort til 75,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,5 % i forhold til 30. juni 2020, som følge af flere bolighandler og tillægslån i kreditforeninger.

I forhold til 1. halvår af 2020 er balancen steget 2,3 % til 484 mio. kr.

Sparekassens solvens udgør nu 30,2 %, hvor lovens mindstekrav udgør 8 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 11,3 % inkl. et Covid-19-tillæg på 0,5 % Overdækningen er således blandt de største i Danmark. Likviditetsoverdækningen i Klim Sparekasse udgør 2.000 %, og udlån i forhold til egenkapital udgør kun faktor 2,0, hvilket dokumenterer, at sparekassen er særdeles solid og godt polstret til at imødekomme fremtidens forøgede kapitalkrav.

Generelle forhold – opjustering af forventet årsresultat
Vi er særdeles tilfredse og stolte over den store opbakning fra såvel bestående som nye kunder til vores lokale og selvstændige sparekasse med 11 ansatte. 83 % af sparekassens ca. 4.000 kunder er hjemmehørende i det primære markedsområde. Sparekassen har ca. 1.300 garanter, som har fået udbetalt 2,5 % i rente af garantkapital for 2020.

Sparekassen forventer, at årsresultatet af den primære drift (resultat før kursreguleringer og nedskrivninger) bliver i størrelsesorden 6,4 mio.kr., hvilket er en opjustering på ca. 1,4 mio.kr. i forhold til tidligere udmeldt budget for 2021