Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler: Ansættelse af fælles foreningskonsulent.

DGI Huset Aabybro. Arkivbillede.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget holder møde den 28. november og vil på dette møde behandle ansættelse af fælles foreningskonsulent.

Sagsfremstilling
Der har gennem længere tid været en dialog med DGI om muligheden for at ansætte en fælles foreningskonsulent. Dialogen er nu blevet så konkret, at der er sat både ord på de indholdsmæssige muligheder, det organisatoriske setup, metodetilgangen og lavet et økonomisk overslag.

-- annonce ---


På det indholdsmæssige plan er udgangspunktet, at foreninger og fællesskaber får øget opmærksomhed og udviklingsmuligheder, og at der skal støttes op om foreninger, fællesskaber og lokalsamfund, som ønsker at udvikle sig.

Indenfor denne meget brede ramme har Vækst og Udvikling sammen med DGI drøftet nogle muligheder, som kunne være oplagte at arbejde ud fra. I setuppet fra DGI ligger det, at der skal udpeges nogle særlige fokusområder. Følgende fokusemner ses som oplagte:

Hvordan får vi flere seniorer til at dyrke idræt?
Når man ser på Jammerbugt Kommunes demografi, er det tydeligt, at der bliver flere og flere seniorer. Det har en stor betydning for mange af foreningerne, da rekrutteringsgrundlaget for børn og unge mange steder falder markant. Mange foreninger må derfor se andre og måske nye veje for at opretholde foreningen. Samtidig ved vi, at både motion og deltagelse i et fællesskab har stor betydning for folkesundheden – både i forbindelse med genoptræning og generelt. Indsatsen her kan både være direkte rettet mod at hjælpe foreninger til at opstarte seniorhold og -aktiviteter eller rettet mod at afdække forhindringer mod, at flere seniorer dyrker idræt.

Hvordan får vi en bedre udnyttelse af vores idrætsfacilliteter?
Jammerbugt Kommune er en af de kommuner, som har flest m2 hal og fodboldbane pr indbygger. Med denne indsats vil vi gerne sætte fokus på at få hævet udnyttelsesprocenten og dermed få flere til at dyrke idræt.

Hvordan får vi flere trænere/ledere i vores foreninger?
I FOU har vi gennem længere tid haft fokus på, hvordan vi får flere ledere – specielt flere unge ledere.

Det organisatoriske setup

Den fælles foreningskonsulent ansættes af Jammerbugt Kommune, og har kontor her. Hver onsdag er arbejdsstedet DGI Nordjylland, hvor der er mulighed for sparring med de øvrige konsulenter i DGI. Det skulle gerne medvirke til at kvalificere projekter og indsatser. Her er der også mulighed for at involvere resten af organisationen og dens viden.

Metodetilgangen

Rent metodisk vil tilgangen være sådan, at der efter valg af fokusområde vil blive lavet analyser af, hvordan fokusområdet er grebet an andre steder, hvad evidensen på området er, demografianalyse osv. inden, der udarbejdes en handlingsplan.

Når dette er på plads skal foreningskonsulenten arbejde så meget som muligt “ude i marken”.

Tidsplan:
Nov 2019 Behandling i Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
Jan 2020 Stilling opslås
Mar 2020 Ansættelse starter
Maj 2020 Strategi og handlingsplan drøftes med FOU og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
Maj 2020 Implementering

Økonomi

Udgifterne for ansættelse af en foreningskonsulent er 550.000 kr. pr. år i 3 år.

Udgifterne fordeles, så DGI betaler 50% af udgifterne til løn, kørsel, uddannelse m.v. svarende til 275.000 kr.

De resterende 275.000 kr. pr. år foreslås finansieret med 137.500 kr. pr. år af FOU og 137.500 kr. af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

FOU behandler sagen den 20. november 2019, og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Vækst og Udvikling indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget på mødet den 28. november,

at udvalget drøfter den indholdsmæssige del af Fritidskonsulentens indsats
at der bevilges 3 x 137.500 kr. til medfinansiering af ordningen
at medfinansingen findes i den afsatte pulje til Fritidskommune