Kommunalbestyrelsen har vedtaget DK2020-klimaplan

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Kommunalbestyrelsen har vedtaget DK2020-klimaplan for indsatsen på området. DK2020 understøtter implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark.

Jammerbugt Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan indeholder en beskrivelse af:

-- annonce ---
  • Hvordan kommunen kan opnå CO2-neutralitet i 2050 og delmål for 2030 på områderne: energi, transport, landbrug og affald
  • Hvordan kommunen kan tilpasse sig de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt med f.eks. øgede nedbørsmængder og stigende vandstande

Klimaplanen omfatter udledninger af klimagasser i Jammerbugt Kommune. Kommunen er “Danmarks spisekammer” med produktion af store mængder af fødevarer og andre produkter, som borgere uden for Jammerbugt Kommune også bruger. Derfor har Jammerbugt Kommune en udfordring, når det kommer til reduktionen af klimagas-udledningen. 

”En klimaplan er kompleks og kræver et stærkt samarbejde internt og eksternt for at implementere målsætningerne. I Jammerbugt Kommune skal vi sikre, at de investeringer, vi iværksætter i dette regi, er de rigtige. Vi skal løse de klimarelaterede udfordringer, og vi kan ikke gøre det alene. Med DK2020 får vi bl.a. hjælp til rådgivning til at udvikle en ambitiøs klimahandlingsplan frem mod 2050”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.

For at bidrage til reduktionen af klimagasudledninger sætter Jammerbugt Kommune en række handlinger i gang frem mod henholdsvis 2030 og 2050. Klimahandlingsplanen har en målsætning om klimaneutralitet i 2050, og et delmål om 70% reduktion i 2030 – målt i forhold til 1990. 

Indsatsen i Jammerbugt Kommune har fire fokusområder. De er:

Energi; klimaneutralitet i 2030
Jammerbugt Kommune har en høj samlet CO2-udledning, mens udledningen inden for el og varme er meget lav – faktisk negativ. Det er fordi, kommunen eksporterer mere grøn strøm, end den forbruger. Fremover arbejder kommunen med alternative varmekilder – både i den individuelle og i den kollektive varmeforsyning og med energibesparelser og mere vedvarende energi – mest i form af sol. 

Transport; 30% i 2030 og klimaneutralitet i 2050
På transportområdet er løsningen elektrificering evt. kombineret med brændsler fremstillet af vedvarende energikilder – særligt vedvarende el. Der er en udfordring i at få flere ladestandere i en tyndere befolket kommune som Jammerbugt, da kommunen ikke må sætte offentlige ladestandere op. Her har kommunen en vigtig rolle som ambassadør. 

Landbrug; 30% i 2030 og 50% i 2050
Landbrugets klimagasudledninger stammer primært fra metan og lattergas. Reduktionen af klimagasser fra landbruget bliver vanskelig, fordi de nødvendige teknologier endnu ikke er til stede. Der skal arbejdes med udtagning af lavbundsjord, skovrejsning, nye staldteknologier, biogas, ændring af fodring af dyr og ændringer i planteavl. Samarbejdet med landbruget er vigtigt, da det er her, mange af de konkrete handlinger på landbrugsområdet skal aftales.

Affaldsdeponi og Spildevand; 70% i 2030 og klimaneutralitet i 2050
Området fylder ikke meget i klimaregnskabet. Målet skal nås med den nye klimaaftale, her fylder genbrug og cirkulær økonomi mere, og her kommer til at ske sortering i flere fraktioner ved husstandene. Målet skal også nås gennem lovgivning om lattergasudledningen fra spildevandsanlæg.

Mål og handlinger – klimatilpasning
I Jammerbugt Kommunes DK2020-klimahandlingsplan indgår der tilpasningstiltag til de forventede klimaforandringer på kort og langt sigt. Det er i forhold til øgede nedbørsmængder og stigende vandstande. Den fremtidige indsats for klimatilpasning i Jammerbugt Kommune inddeles i tre grupper:

  • Handleplan for klimatilpasning
  • Udpegning af arealer i fare for oversvømmelse og erosion i Kommuneplan21 
  • Administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægning 

Klimahandlingsplanen er lavet i samarbejde med flere parter, og et varigt samarbejde er startet op med landbruget. Der indgås en lokal klimapartnerskabsaftale, som opridser emnerne, der arbejdes for. Samtidig laves en partnererklæring med Jammerbugt Forsyning A/S, som støtter op om målsætningerne og klimaplanen.