Jammerbugt og seks andre kommuner lukker ned

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev,
Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del
borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale
restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner.

Det er besluttet, at alle minkbesætninger i Danmark skal slås ned. Restriktionerne og tiltagene skal ses i sammenhæng hermed. Det har første prioritet, at minkbesætningerne i de berørte kommuner slås ned.
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, anbefaler i den forbindelse, at nedenstående tiltag iværksættes.
Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020. De nødvendige regelændringer træder som udgangspunkt i kraft den 9. november 2020.


På nationalt niveau iværksættes der en omfattende sekventering af positive tests fra hele landet og målrettet smitteopsporing med henblik på at identificere og inddæmme smitte med den muterede virus i resten af landet. Kapaciteten til sekventering oprustes markant med henblik på at kunne sekventere alle positive tests i Danmark.

Geografisk mobilitet
 Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
 Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
 Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet.
 Vandrende arbejdstagere bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner i den pågældende periode
og opfordres ved nødvendig udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud herfor.
 Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.
 Indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte områder i den nævnte periode vil fra den 9. november 2020 som udgangspunkt ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Danske statsborgere
og personer med bopæl i Danmark må dog rejse ind i Danmark uanset formål.

Kollektiv trafik mv.
 Der lukkes for kollektiv persontrafik med bl.a. bus, tog og færge ind og ud af de berørte kommuner og på
tværs af kommunerne, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.
 Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i fx sundheds- og plejesektoren, fortsat
kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for
denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler,
herunder bil, eller har andre muligheder opfordres til at benytte disse.
 Der opfordres i øvrigt til, at befordringsordninger med flextrafik (i henhold til sundhedsloven og serviceloven samt individuel handikapkørsel) så vidt muligt alene anvendes i helbredskritiske situationer.

Massiv testindsats
 Alle med bopæl i de berørte kommuner opfordres til at lade sig teste i den periode, som tiltagene gælder.
 Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvor test bør gennemføres, som man bør afvente, inden man selv booker en test – medmindre test bookes af andre konkrete grunde såsom milde symptomer og testtid til nære kontakter.
 Testkapaciteten (podning- og analysekapacitet) i Region Nordjylland øges bl.a. ved omfordeling af kapacitet fra øvrige dele af landet.
 Hvis personer fra de berørte kommuner har tvingende grunde til at rejse ud af landet, opfordres de pågældende kraftigt til at lade sig teste forud for udrejse. Arbejdsgivere opfordres til at understøtte, at sådan testning af medarbejdere sker.
 Personer med relation til minkfarmdrift opfordres til at lade sig teste hyppigt (hver 3.-4. dag).
 Der iværksættes sekventering af alle positive prøver.

Styrket opsporing og isolationsindsats
 Der iværksættes en intensiveret smitteopsporing i de omfattede kommuner ved etablering af en task
force, der forankres i den lokale beredskabsstab og ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed bistået af politiet. Indsatsen dedikeres særligt til målrettet opsporing og isolation af personer smittet med virus med den konkrete mutation.

Arbejdspladser
 Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
 Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).
 Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem.
 Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.

Kritiske funktioner
 Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Godstransport
 Godstransport er som udgangspunkt kritisk, og transport af gods til og fra og gennem de omfattende
kommuner er fortsat muligt af hensyn til forsyningssikkerheden.
 Det er dog afgørende, at de chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner ikke spreder virussen til andre dele af Danmark og Europa. Chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner bør derfor ikke udføre arbejde uden for de berørte kommuner og er derfor ikke omfattet af at ”være en kritisk funktion”.
 Transportarbejdere og chauffører bosat i de berørte kommuner kan således ikke udføre godskørsel uden for de berørte kommuner i perioden, hvor tiltagene gælder. Det kan dog godt udføre transport mellem de berørte kommuner.
 Chaufførerne, der bringer gods ind og ud, bør ikke opholde sig i længere tid i kommunerne.

Restaurationer mv.
 Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering til indtagelse
på salgsstedet (dog mulighed for take away).
 Dette træder i kraft den 7. november 2020.

Videregående uddannelser
 Studerende på videregående uddannelser i de berørte kommuner overgår fra mandag den 9. november 2020 til digital undervisning og eksamen uden fremmøde. Det gælder også for studerende på videregående uddannelser i Aalborg, der har bopæl i de berørte kommuner.
 Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt. I disse situationer forudsættes det, at der samtidig er skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på
sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mundbind.

Dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøjskoler
 På alle uddannelsesinstitutioner skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mundbind i fællesarealer. Der bør på alle institutioner være særligt opsynspersonale.
 5.-8. klassetrin skal indtil videre modtage fjernundervisning, da der for nylig i Nordjylland er set høj smitte i aldersgruppen 10-14 årige.
 Øvrige klassetrin kan have fremmøde, men krav om 1 meters afstand skal fra mandag den 9. november 2020 overholdes på alle grundskoler. Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin, fx skal man undgå fælles frikvarter, undervisning på tværs af klasser og fælles møder på tværs af klasser.
 Fremmøde reduceres til max. 50 pct. på ungdoms- og voksenuddannelser samt danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. fra mandag den 9. november 2020, og der indføres mulighed for nødundervisning. Undtaget er dog sårbare elever og elever på FGU, STU og ASF-klasser. Der kan prioriteres fremmøde for studerende, der er i deres afsluttende år.
 Elever på kostskoler, skolehjem, efterskoler og folkehøjskoler skal i videst muligt omfang blive på kostafdelingen/skolehjemmet, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.
 Dagtilbud omfattes fra mandag den 9. november 2020 af krav til pasning i mindre, faste grupper.

Kultur- og fritidsliv mv.
 Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker (med undtagelse af ind- og udlån for forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.
 Desuden lukkes forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske haver, akvarier og lignende for offentlig adgang. Dette gælder både for indendørs- og udendørsarealer de pågældende steder.

Forsamlinger
 Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.
 Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes. Der må som
udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer.
 Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21
år afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.
 Muligheden for at være 50 personer til stede ved aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år
afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.
 De nuværende undtagelser om bl.a. almindelige ophold og færden på arbejdspladser og professionelle idrætsudøvere fastholdes. Professionelle idrætsarrangementer i de berørte kommuner skal således afvikles uden tilskuere.

Forslag til nye hjælpepakker for virksomheder, kultur-, forenings- og idrætsliv i
Nordjylland

 Regeringen lægger op til, at virksomheder og institutioner på kulturområdet i de syv nordjyske kommuner får adgang den generelle kompensationsordning for selvstændige og faste omkostninger i den periode, hvor der er skærpede restriktioner i kommunerne. Det svarer til situationen i foråret. Virksomheder mv., der har nedgang i omsætning på mindst 30 pct. i perioden, kan få dækket en del af deres faste omkostninger. Hvis virksomheder mv. tvangslukkes og ikke har nogen omsætning i perioden, kan de opnå kompensation på 100 pct. af deres faste omkostninger.
 Nogle virksomheder har aktivitet både i de 7 nordjyske kommuner og uden for disse. Her er der en særlig problemstilling, fordi kun en del af virksomheden er lukket eller hårdt ramt. Regeringen vil se nærmere på, hvordan situationen kan håndteres for disse virksomheder.
 Regeringen indkalder arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om en lokal lønkompensationsordning for
virksomheder og medarbejdere i de berørte kommuner.

Hjælpepakker gældende for hele landet
 Alle virksomheder samt kulturinstitutioner og foreninger og idrætsklubber, der tvangslukkes – eller hvor deres faciliteter tvangslukkes – får adgang til lønkompensation, hvis de ingen omsætning har, samt fuld dækning for faste omkostninger og kompensation via selvstændigordningen.
 Den målrettede ordning for virksomheders faste omkostninger og den målrettede selvstændigordning fastholdes for virksomheder og selvstændige m.fl., som berøres af øvrige restriktioner såsom forsamlingsforbud, begrænsninger på åbningstiden, Udenrigsministeriets rejsevejledning mv.
 Underleverandører samt kultur-, forenings- og idrætsliv, der indirekte rammes af skærpede restriktioner, men som ikke er tvangslukket, vil få adgang til kompensation for faste omkostninger og selvstændigordningen og vil desuden kunne benytte arbejdsfordelingsordningen.