Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to store udvalgsvare butikker i Teknologiparken

Foto: Fra Sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Mandag den 8. juni holder udvalget for Teknik og Miljø møde. På dagsorden er blandt andet, Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker Teknologiparken, Aabybro, 1. forelæggelse

Beslutningstema

Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to store udvalgsvare butikker i Teknologiparken. Dette kræver, at området udlægges som aflastningsområde i kommuneplanen. Samt at der udarbejdes en ny lokalplan


Sagsfremstilling

Lokalplan 27-032 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat udvikler om at etablere store udvalgsvarebutikker og spisesteder i Teknologiparken.

Planen giver mulighed for, at der etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, erhvervsformål i miljøklasse 1 til 3 samt undervisningsformål, som der allerede er etableret i området. I delområde i den østlige del åbnes der op for virksomheder i miljøklasser op til klasse 5, således at der bl.a. kan etableres autoværksteder i området. Herudover giver lokalplanen mulighed for at etablere et aflastningsområde til store udvalgsvarebutikker Det kan være butikker på minimum 800 m² og maximalt 2.780 m². Aflastningsområdet skal sikre, at det er muligt at etablere udvalgsvarebutikker, der ikke kan indpasses i bymidten i Aabybro.

Lokalplanområdet omfatter nuværende teknologipark, udgør 10,59 Ha og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til erhvervs, undervisnings- og butiksformål med særligt pladskrævende butikker. I området ligger i dag et byggemarked, en autohandel, en maler og en uddannelsesinstitution .

Området bliver trafikbetjent fra Ny Aabyvej, Knøsgaardsvej og fra Østergade. En stor rundkørsel, der omkranser et større forsinkelsesbassin, præger området.

Kommuneplantillæg

Jammerbugt Kommune ønsker at planlægge for store udvalgsvarebutikker, der ikke uden videre kan indpasses i Aabybro bymidte, på placeringen for derved at muliggøre en udbygning af butiksstrukturen, der supplerer den eksisterende detailhandel og bidrager til et større og mere varieret butiksudbud. Det nuværende plangrundlag muliggør ikke realisering af det ønskede projekt. Etablering af den ønskede udvalgsvarehandel på matr.nr. 24cr og 24eb forudsætter bl.a. udlæg af et centerområde i form af et aflastningsområde. Derfor er kommuneplantillæg nr. 35 udarbejdet.

Området, som ønskes udlagt til aflastningsområde, ligger ved Teknologiparken i Aabybro og omfatter matr.nr. 24cr, 24eb, 24s, 24y, 24dæ, 24r, 24p og dele af

vejmatriklerne 7000dk og 7000du, alle Åby By, Åby.

Området er i den nugældende planlægning udlagt som et område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

I det nye aflastningsområde ligger i dag trælast, med et bruttoetageareal på ca. 970 m², og en dækbutik, med et bruttoetageareal på ca. 250 m².

De to matrikler, der er konkrete forespørgsler på, har et samlet grundareal på ca. 14.750 m² og skal kunne rumme to udvalgsvarebutikker på hhv. ca. 1.800 m² og ca. 960 m² samt en fastfood restaurant på ca. 720 m².

Når aflastningsområdet er fuldt udbygget, vil der i aflastningsområdet være ca. 3.980 m² udvalgsvarehandel. Oplandet til aflastningsområdet i Aabybro afgrænses af afstanden til indkøbssteder, der rummer lignende butikker med et overlap i varesortimentet. Som nævnt i afsnit 2 forventes den nye udvalgsvarehandel at være inden for boksbutikssegmentet. Eksempler på butikker inden for segmentet er Jysk, t-hansen, Silvan, Harald Nyborg m.fl. Der forventes ingen beklædningsbutikker i aflastningsområdet.

På baggrund af beregningerne forventes det, at stigningen i indbyggertallet og privatforbruget vil medføre, at det årlige forbrug af udvalgsvarer ekskl. nethandel i Aabybro i perioden 2020-2025 stiger med ca. 26 mio. kr. fra ca. 200 mio. kr. pr. år til knap 226 mio. kr. pr. år.

Det forventes, at det årlige forbrug af udvalgsvarer ekskl. nethandel i oplandet vil stige med ca. 51 mio. kr. fra ca. 611 mio. kr. pr. år til ca. 661 mio. kr. pr. år.

Vurderingerne viser, at den planlagte udvalgsvarehandel vil hente ca. 5 % af omsætningen fra Aabybro bymidte, ca. 22 % fra resten af Jammerbugt Kommune, ca. 73 % uden for Jammerbugt Kommune, herunder Aalborg Kommune, og ca. 5 % fra netbutikker.

Forventet tidsplan for Lokalplan 27-032 og Kommuneplantillæg nr. 35

Forslag:

TMU 8. juni 2020

ØKU 17. juni 2020

KMB 25. juni 2020

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

TMU 21. september 2020

ØKU 30. september 2020

KMB 8. oktober 2020

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.