Haverslev Bådelaug søger om tilskud til projektet “Udvidelse af aktiviteter på Haverslev Havn”

Haverslev Havn Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen til næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Haverslev Bådelaug søger om 150.000 kr. til projektet “Udvidelse af aktiviteter på Haverslev Havn”, hvilket svarer til 75% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget sender ansøgningen til høring i Teknik- og Miljøudvalget, ift. hvorvidt der kan etableres en autocamperplads ved Haverslev havn, inden der tages stilling til nærværende ansøgning.

Sagsfremstilling
Udvidelse af aktiviteter på Haverslev Havn – ansøgning september 2019
Ansøger, Haverslev Bådelaug, søger om støtte til renovering af eksisterende legeplads samt bådebroer og etablering af grillhytte samt tømningsfaciliteter for autocampere. Renoveringen af legepladsen indbefatter en opgradering til nye og mere sikre legeredskaber. Ansøger oplyser, at havnen i dag besøges af både lokale, udenbys gæster og skoleklasser. Havnen bruges bl.a. også til Gudstjenester. I tillæg hertil oplyser ansøger, at projektet har til formål at skabe bedre rammer for benyttelse af havnen som rekreativt område.


Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer både lokalsamfund og besøgende til gode.Ansøger oplyser, at fremtidig drift og vedligehold varetages af Bådelaugets bestyrelse, som også er tilfældet i dag. Haverslev Bådelaug har været i kontakt med et firma der udfører tømning af tømningsfaciliteter for autocampere. Bådelauget forestår udgiften hertil.

Ansøger har tidligere søgt om støtte til etablering af ny legeplads på Haverslev Havn (september 2017). Ansøger fik afslag med besked om, at der ønskes dialog om, hvordan der kan arbejdes videre med projektet.Ansøger oplyser, at renovering af legeplads og bådebroer samt opstilling af grillhytte udføres af frivillige. Projektet fremgår af Trekroners LUP, som Haverslev indgår i.

For projektets gennemførelse påkræves en byggetilladelse – og muligvis en landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplanen. Haverslev Bådelaug har søgt om de nødvendige tilladelser, som behandles i Byg-afdelingen på nuværende tidspunkt. Det vurderes i Byg-afdelingen, at der umiddelbart ikke er noget til hinder for projektet.

I Vækst og Udvikling arbejdes der for tiden på projekt “Masterplan Limfjorden”, hvor Haverslev Havn indgår sammen med Gjøl og Attrup Havn. Masterplan Limfjorden er i den begyndende fase, hvor der stadig tænkes i koncept og aktiviteter langs ruten.

Ansøger oplyser, at bevillingen fra SE Vækstpulje er betinget af, at hele projektet gennemføres inden 31. maj 2020. Såfremt det ikke er tilfældet, vil bevillingen frafalde eller reduceres. Ansøger ønsker derfor at påbegynde projektet snarest muligt.I sagsfremstillingen og driftsbudget er det angivet, at der søges om 150.000 kr., hvor ansøger oplyser i den fremsendte ansøgning, at der søges om 200.000 kr. Efter dialog med ansøger er det afklaret, at det korrekte beløb der søges om er 150.000 kr.

Siden ansøgningsfristen har ansøger fået overslag på etablering af tømningstank, som ikke udgør 23.000 kr. som først angivet i ansøgningen, men i stedet 31.000 kr. Samtidig estimeres renoveringen af bådebroer til at kunne gøres billigere end 29.000 kr. som først angivet, og udgør derfor en udgift på 21.000 kr. i nedenstående budget.

Der er indhentet konkrete tilbud på etablering af grillhytte og etablering af tømningstank, men udgiften til renovering af legeplads samt bådebroer er angivet ud fra et skøn.Vækst og Udvikling anbefaler, at det tages op i Teknik- og Miljøudvalget, hvorvidt man ønsker etablering af en tømningstank og dermed autocamperplads på Haverslev Havn.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.