Godkendelse af parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune

Arkivbillede


Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder årets første ordinære møde i 2023 mandag den 9. januar. På dagsordenen er der bl.a.:

Godkendelse af parkeringsbekendtgørelse for Jammerbugt Kommune

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse
Jammerbugt Kommune har gennem de seneste år modtaget en del borgerhenvendelser vedr. parkerede lastbiler og campingvogne. Borgerne oplever de parkerede køretøjer som generende, da der bl.a. holder lastbiler med køleanhængere i tomgang, tæt ved beboelse, og larmer om natten og tidligt om morgenen. Parkerede campingvogne skaber farlige situationer og tager oversigt når de parkeres langs veje. Færdselslovens generelle regler mht. standsning og parkering giver ikke mulighed for at afhjælpe problemerne. Færdselsloven giver dog mulighed for at indføre lokale parkeringsforbud på enkelte vejstrækninger eller lave parkeringsfrie zoner i byerne.

Jammerbugt Kommune har tidligere haft en parkeringsbekendtgørelse, der bl.a. regulerede mulighed for parkering med køretøjer med en totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lign.), påhængs- og sættevogne med en totalvægt over 750 kg samt parkering med campingvogne og trailere. Ved indførelse af ny vejlov i 2015 blev alle lokale parkeringsbekendtgørelser i hele landet ophævet med henblik på en ensretning af parkeringsreglerne. Nye generelle parkeringsbestemmelser blev derfor indført i færdselsloven ved samme lejlighed, men der er ikke indført bestemmelser, der særskilt regulerer parkering med køretøjer over 3500 kg eller campingvogne.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af ansøgning om midlertidige arrangementer på Fun Art, Vesterhavsvej 105, Hune

Med indførelse af en ny parkeringsbekendtgørelse gældende for Jammerbugt Kommune får kommunen et værktøj til at håndtere problemstillinger med parkering af tunge køretøjer og campingvogne, som kommunen modtager klager over. Parkeringsbekendtgørelsen er vedlagt som bilag. Overtrædelser af parkeringsbekendtgørelsen håndhæves af politiet i lighed med færdselslovens øvrige parkeringsbestemmelser.

Indførelsen af parkeringsbekendtgørelsen kræver, ud over Kommunalbestyrelsens godkendelse, også politiets samtykke og efterfølgende offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Til orientering kan det oplyses, at der er indført lignende parkeringsbekendtgørelser i de øvrige nordjyske kommuner.

Retsgrundlag
LBKG 2021-08-13 nr 1710 Færdselsloven

§ 92 stk. 1:

Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Kommunalbestyrelsen kan som vejmyndighed for en privat fællesvej omfattet af §§ 25-86 i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser, jf. dog stk. 4. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om

1) Parkering og standsning,
2) Etablering af fodgængerfelter og
3) Forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader.

§ 92c stk. 4, 2. pkt.:

Foranstaltninger efter § 92, stk. 1, nr. 1, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer, køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg eller særligt indrettede køretøjer, eller som alene udvider det område, hvor der lovligt kan parkeres eller standses, kan i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende parkeringsbekendtgørelsen under forudsætning af Politiets samtykke.

Bilag
Parkeringsregulativ 2023

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn